O studiu

 • Studium trvá 3 roky.
 • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní program Strojírenství

Informace pro uchazeče

U tohoto nově akreditovaného studijního programu jsou společné první čtyři semestry všeobecného a strojního základu. Následně studenti studují jednu z 8 specializací.
Absolventi mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ a následně v doktorském studiu.
Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů, případně jako pracovníci ve zkušebnách, vývojových odděleních a diagnostických pracovištích. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.

Profese

 • Specialista posuzující úroveň technických projektů v obchodní a finanční sféře
 • Kvalifikovaný prodejce
 • Konstruktér
 • Provozní technik
 • Designér
 • Technolog
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Projektový manažer
 • Projektant výrobních systémů
 • Výpočtář
 • Specialista pro kontrolu a řízení kvality
 • Grafik
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0715A270011
Název česky Strojírenství
Název anglicky Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra mechanické technologie
Garant prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.