Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové

Předseda
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Děkan Fakulty strojní
Členové z akademické obce VŠB-TUO
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí
doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Proděkan pro projektovou činnost a rozvoj fakulty
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. Vedoucí Katedry matematiky a deskriptivní geometrie
doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D. Vedoucí Katedry aplikované mechaniky
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Vedoucí Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení
doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D. Vedoucí Katedry konstruování
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Ředitel Institutu dopravy
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Vedoucí Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Katedra částí a mechanismů strojů
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. Vedoucí Katedry automatizační techniky a řízení
prof. Dr. Ing. Petr Novák Vedoucí Katedry robotiky
doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Vedoucí Katedry energetiky
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ředitel Výzkumného energetického centra
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Institut dopravy
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. Prorektorka pro vědu a výzkum
Předseda AS FS
prof. Ing. Radek Čada, CSc. Vedoucí Katedry mechanické technologie
Členové mimo akademickou obec VŠB-TUO
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. Proděkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. Proděkan Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. Děkan Fakulty strojní ZČU v Plzni
plk. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D. Děkan Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld Prorektor TU v Liberci
prof. Dr. Ing. Milan Sága Děkan Strojnickej fakulty ŽU v Žiline
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH Děkan Strojnickej fakulty TU v Košiciach
prof. Ing. Michal Hatala, PhD. Proděkan Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Děkan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, STU v Bratislave
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Děkan Strojnickej fakulty STU v Bratislave
Ing. Josef Foldyna, CSc. Ředitel Ústavu geoniky AV ČR
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Prorektor UJEP Ústí nad Labem
prof. Stanislaw Legutko, D.Sc. Politechnika Poznanska
Dr. h. c., prof. dr. hab. inż. Stanisław Adamczak, DrSc. Politechnika Swietokrzyszka Kielce
prof. Ing. Andrej Czán, PhD. Proděkan Strojnickej fakulty ŽU v Žiline
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA Člen Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. Děkan Technické fakulty ČZU v Praze
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. Děkan Fakulty strojní TU v Liberci
Čestní členové
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Vedoucí Katedry částí a mechanismů strojů
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dr.h.c. Děkan Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove
Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Proděkan pro bakalářské a magisterské studium
Tajemnice
Ing. Zuzana Kmětíková