Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katalog přístrojového vybavení

Nabídka přístrojového vybavení fakulty [PDF]

Nabídka služeb

Katedra matematiky a deskriptvní geometrie

https://www.fs.vsb.cz/310/cs/

 • řešení úloh v oblasti vývoje nanostruktur
 • vývoj algoritmů pro kontaktní úlohy mechaniky kontinua
 • vývoj algoritmů pro úlohy proudění se skluzovou podmínkou
 • aplikovanou statistiku v geovědách nebo v lékařství

Katedra aplikované mechaniky

https://www.fs.vsb.cz/330/cs/

 • dynamické analýzy kmitání
 • experimentální modální analýza (vlastní frekvence a tvary kmitání, modální tlumení, zjišťování porušení strojních součástí
 • měření vibrací a hluku (hygienické požadavky, frekvenční analýzy, provozní tvary kmitání)
 • numerické analýzy - vyzařování hluku a možnosti snižování jeho úrovně
 • snižování vibrací a hluku u konstrukcí a strojů (konstrukční úpravy na základě dynamické analýzy, pružné uložení, pasivní prostředky, dynamické vyvažování, atd.)
 • technické výpočty na bázi metody konečných prvků
 • teplotní úlohy, ztráta stability tvaru konstrukcí, tvarové optimalizace
 • výpočet deformací a napětí, nelineární úlohy
  řešení vlastních frekvencí, harmonicky buzené kmitání
 • laboratorní a provozní měření deformací, napětí, sil, posuvů, měření zbytkových napětí
 • návrhy siloměrných snímačů, optimalizace tvářecích procesů
 • vyhodnocování creepových zkoušek parametrickými postupy
 • vyhodnocování torzních zkoušek
 • vzdělávací kurzy (Únava materiálu, Mechanika lomu, MKP, analytická pružnost/pevnost)
 • výpočty napěťově/deformačních stavů s užitím MKP
 • znalecká a poradenská činnost (posuzování pevnosti součástí)

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

https://www.fs.vsb.cz/338/cs/

 • hydraulická a pneumatická doprava v potrubí
 • měření a vyhodnocení měření náhodných jevů na strojích
 • měření viskozních křivek a tokových křivek olejů a maziv
 • numerické řešení proudění s využitím softwaru FLUENT a FLOWMASTER
 • provozní měření a diagnostika na hydraulických a pneumatických mechanismech
 • základní a aplikovaný výzkum s teorií modelování v oborech mechaniky tekutin a hydraulických a pneumatických mechanismů
 • základní a aplikovaný výzkum v celém oboru mechaniky tekutin a teorie proudění
 • základní měření na hydraulických a pneumatických pohonech
 • školení a rekvalifikační školení v oborech hydrauliky a pneumatiky

Katedra konstruování

https://www.fs.vsb.cz/340/cs/

 • projektování a konstrukce strojů a strojních systémů
 • vědecké a výzkumné práce v jednotlivých oborech průmyslové sféry
 • projekční a konstrukční, studie zaměřené na vývoj prototypů strojů a zařízení
 • znalecká a poradenská činnost v oblasti konstruování strojů a zařízení, v technické diagnostice, těžebním průmyslu, oblasti provozních měření a dalších
 • zpracování rešerší a studií včetně speciálních výzkumných úloh
 • posuzovatelská činnost na základě řešení vztahu objednatel - dodavatel
 • certifikace personálu v oblasti tribodiagnostiky a termodiagnostiky
 • laboratorní rozbory paliv a maziv
 • technické měření v oblastech: vibrodiagnostika, termodiagnostika, akustika, laserových a optických měření, nedestruktivního testování, apod.
 • poradenská činnost v oblasti CAD systémů ve výuce na středních
 • zajištění spolupráce a kooperace se specializovanými firmami
 • řešení ekologických problémů v průmyslové praxi
 • organizace firemních dnů, odborných seminářů, mezinárodních konferencí, apod.

Institut dopravy

https://www.fs.vsb.cz/342/cs/

 • aplikace principů TQM pro podniky a koncerny
 • expertizní posudky zařízení hornické dopravy - expertní a znalecká činnost v oboru hornické dopravy (ČBÚ Praha)
 • garanční zkoušky zařízení pro výrobu sypkých hmot
 • homogenizace, segregace a degradace sypkých hmot - měření granulometrie v rozsahu 20 nanometrů až 2000 mikrometrů pro garanční zkoušky zařízení, ekologii
 • marketingové studie v oblasti inovačního podnikání a uplatnitelnosti výrobku na trhu v oblasti sypkých hmot - problematika zpracování odpadů
 • optimalizace funkce vynášecích zařízení pro sypké hmoty - optimalizace dopravních tras pro dopravu sypkých hmot
 • posouzení a prevence nehodových událostí - skladovací systémy sypkých hmot
 • spolehlivostní a diagnostická řešení, řešení materiálových a informačních toků, manipulace s materiálem
 • školení a semináře v oblasti bezporuchovosti a údržby strojů a zařízení - obecně pro vrcholový management, - cíleně pro podnikové problematiky

Katedra mechanické technologie

https://www.fs.vsb.cz/345/cs/

 • analytické a informační studie z oblasti řízení
 • analýzy tvářecích procesů metodou konečných prvků
 • expertizy a posudky v oboru svařování
 • kurzy galvanizérů
 • kurzy metody konečných prvků ve tváření
 • kurzy povrchových úprav
 • kurzy tvařitelnosti kovových materiálů za studena
 • projektování jednotlivých pracovišť včetně výrobních procesů a systémů
 • rozbory a studie v oblasti rozpočtů a nákladů
 • zpracování analytických a racionalizačních studií v oblasti řízení
 • zpracování průběžných dob výroby pro výrobní i nevýrobní operace
 • školení vyššího svářečského personálu v souladu s dokumenty EWF 409-06; 410-06 a 411-06

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie

https://www.fs.vsb.cz/346/cs/

 • konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků
 • měření tvarových součástí
 • organizování kurzů se zaměřením na teorii obrábění a na aplikaci CAD/CAM systémů
 • počítačová podpora při tvorbě programů pro NC stroje
 • přesná délková měření středně dlouhých součástí
 • stanovení obrobitelnosti nově vyvíjených konstrukčních materiálů
 • stanovení optimálních řezných podmínek pro obrábění na NC strojích, těžce obrobitelných materiálů a při vysokorychlostním obrábění
 • testování obráběcích nástrojů a nástrojových materiálů při různých podmínkách
 • zakázkové obráběčské práce - volné kapacity

Katedra částí a mechanismů strojů

https://www.fs.vsb.cz/347/cs/

 • komplexní návrhy převodových skříní včetně planetových
 • měření statických a dynamických mechanických veličin (síly, posuny, napětí, ohybové momenty, deformace, atd.)
 • měření vibrací a hluku
 • návrhy nestandardního ozubení s celočíselnými součiniteli trvání záběru včetně modifikací
 • návrhy potrubních tras včetně pevnostního výpočtu a kompenzace tepelné roztažnosti
 • posuzování strojních součástí a zařízení pro hlubinné doly na základě oprávnění Českého báňského úřadu
 • počítačové řešení kinematických a dynamických vlastností rovinných a prostorových mechanismů
 • stanovování charakteristik pružných elementů při statickém a dynamickém zatížení
 • výpočty životnosti strojních součástí v oblasti časované meze pevnosti i v oblasti trvalé únavové pevnosti
 • řešení šroubových spojů dynamicky namáhaných
 • životnostní zkoušky ozubených soukolí převodových agregátů a deformační zkoušky převodových skříní

Katedra automatizační techniky a řízení

https://www.fs.vsb.cz/352/cs/

 • analýza signálů, průmyslová diagnostická měření
 • identifikace a simulace složitých dynamických systémů, včetně elektrohydraulických pohonů
 • identifikace, simulace a řízení mechatronických systémů a automobilů
 • měřicí systémy na bázi průmyslových sběrnic, inteligentních senzorů a aktuátorů
 • návrh a projektování řídicích systémů s podporou programových systémů SCADA/MMI
 • návrh a seřizování regulátorů
 • optimální řízení technologických procesů
 • programová podpora řídicích systémů pracujících v reálném čase s využitím Windows a Real Time OS
 • programové řešení úloh aplikované informatiky, včetně jejich komunikace v prostředí LAN a Internet
 • syntéza složitých nelineárních systémů řízení
 • vývoj databázových informačních systémů, včetně přístupu z prostředí sítě Internet/Intranet
 • vývoj simulačního blokově orientovaného programu SIPRO
 • řídicí systémy s PLC, IPC a průmyslovými sítěmi ILAN HW a SW řešení a realizace

Katedra robotiky

https://www.fs.vsb.cz/354/cs/

 • navrhování speciálních periferních zařízení a příslušenství
 • návrh a výroba prototypu antropomorfního chapadla
 • poradenská činnost a technické návrhy na základě strukturální, hodnotové a funkční analýzy výrobků a procesů (TechOptimizer 4.0)
 • projekty výrobních systémů s průmyslovými roboty
 • přesné polohovací systémy s použitím krokových, stejnosměrných a střídavých pohonů
 • vývoj řídících systémů založených na průmyslových PC a PLC
 • vývoj, technické řešení a výroba jednoúčelových strojů včetně řízení

Katedra energetiky

https://www.fs.vsb.cz/361/cs/

 • diagnostika mlecích zařízení a mlýnských okruhů
 • diagnostika spalovacích procesů zaměřená na zvýšení účinnosti a snížení emisí tuhých částic, NOx SO2 a CO
 • EIA
 • emisní měření dle platných zákonů v širokém rozsahu včetně kalibrace kontinuálních měřicích přístrojů
 • garanční zkoušky kotlů, spalovacích zařízení, turbín, čerpadel, red. stanic, chladicích věží a kogeneračních jednotek se spalovacími motory
 • měření hlučnosti
 • měření spotřeby el. energie, tepla a stlačeného vzduchu
 • speciální diagnostické metody spalovacích procesů v ohništích a spalinových traktech velkých kotlů
 • speciální metody měření koncentrace tuhých částic (mimo běžná emisní měření daná ČSN 124070)