Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta strojní členem prestižního Klubu Národní ceny kvality České republiky

Klub Národní ceny ČR za jakost vznikl jako dobrovolné sdružení organizací, které se účastnily programu Národní ceny ČR za jakost (od roku 1995) a které se staly v jednotlivých ročnících Držiteli nebo Oceněnými finalisty Národní ceny ČR za jakost. Důvodem k založení klubu byla především podpora sdílení dobré praxe dalším organizacím a šíření zkušeností z programu a propagace zásad Ceny. V neposlední řadě pak možnost setkávání se a vzájemného předávání zkušeností excelentních organizací v České republice).

Fakulta strojní členem prestižního Klubu Národní ceny kvality České republiky

Dne 15. 5. 2008 se v Praze, v areálu společnosti Pražská energetika, a.s., konalo setkání Klubu Národní ceny kvality České republiky (Klub NQA). Jednání se za Fakultu strojní zúčastnila manažerka pro kvalitu Fakulty strojní Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D., která převzala z rukou předsedy představenstva Sdružení pro Cenu ČR za jakost Ing. Pavla Ryšánka a stávajícího předsedy Klubu NQA Ing. Petra Sláčaly, „Členský list Klubu Národní ceny kvality České republiky“.
Fakulta strojní tak rozšířila řady excelentních organizací, které již členy prestižního Klubu NQA jsou.

Klubová setkání NQA se konají každoročně. V letošním roce se hostitelské úlohy ujala společnost Pražská energetika, a.s. zastoupená místopředsedou představenstva a ředitelem divize Obchodování a služby Ing. Pavlem Elisem, MBA. Pracovní část setkání Klubu NQA zahrnovala mimo informací o činnosti Rady Klubu NQA a diskuze k dosavadní i další činnosti Klubu NQA, rovněž představení hostů Klubu NQA a přestavení sekce Informatika s odborným tématem „energetický trh“. Setkání Klubu NQA bylo završeno společenským večerem v Best Wester Hotelu Selský dvůr.

Fakulta strojní je vítězem Národní ceny České republiky za jakost pro rok 2007

Dne 12. listopadu 2007 ve Španělském sále pražského Hradu Fakulta strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava převzala Národní cenu České republiky za jakost v kategorii veřejný sektor – hodnocení podle modelu excelence EFQM a stala se tak vítězem Národní ceny České republiky za jakost pro rok 2007.

Národní cena ČR za jakost je nejvyšším oceněním, které mohou organizace získat v oblasti managementu kvality. Toto ocenění hodnotí firmu či organizaci nejen po stránce kvality produkovaných výrobků či služeb, ale i kvality managementu, vztahu k zaměstnancům, k životnímu prostředí a ke společnosti. Hodnocení je prováděno podle jednotných kritérií Evropské nadace pro management kvality (EFQM) používaných téměř ve všech evropských zemích. Obdobná prestižní ocenění jsou udělována ve více jak 80 zemích světa za podpory nebo přímé garance vlád těchto zemí.Národní cena za jakost

Fakulta strojní VŠB-TUO je historicky prvním akademickým pracovištěm v ČR, které obdrželo toto prestižní ocenění. Cenu za jakost převzali z rukou představitelů Sdružení pro Cenu České republiky za jakost rektor VŠB-TUO prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., děkan Fakulty strojní prof. Ing. Petr Horyl, CSc. a manažer pro kvalitu fakulty prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Fakulta strojní VŠB-TUO je od r. 2005 držitelem certifikátu ISO 9001, který dokladuje její proaktivní zákaznicky orientovaný přístup a snahu o neustálé zlepšování všech jejich činností. Jedním z nástrojů, které vedení Fakulty strojní používá k vyhodnocení úrovně řízení fakulty je sebehodnocení s využitím Modelu excelence EFQM. Tento komplexní nástroj umožňuje kvantifikovat jak nástroje a prostředky, které fakulta používá, tak i dosažené výsledky a slouží k definování oblastí pro další zlepšování činnosti fakulty a účinně přispívá k její stálé připravenosti reagovat účinně na měnící se požadavky průmyslu a regionu. Fakulta si tento náročný model vybrala mimo jiné pro možnost srovnání svých výsledků s průmyslovými podniky, kde je tento model využíván řadu let.

Více informací o Národní politice podpory jakosti a programu Národní ceny České republiky za jakost na csq.cz. Televizní reportáž odvysílaná na ČT24 dne 12. 11. 2007.

Ocenění zlepšení výkonnosti organizace

Dne 13. listopadu 2006 v Paláci Žofín v Praze převzal děkan Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava v rámci předávání Národní ceny České republiky za jakost Ocenění zlepšení výkonnosti organizace v Programu Národní ceny České republiky za jakost, fakulta tím dosáhla v kategorii veřejné správy – hodnocení podle modelu excelence EFQM nejlepšího dosaženého výsledku za rok 2006, když toto ocenění získala jako jediná ze zúčastněných organizací v této kategorii.

Děkan Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava, prof. Ing. Petr Horyl, CSc. k tomu uvedl:

Národní cena za jakost

"Fakulta strojní je se svou více než padesáti pětiletou historií třetí nejstarší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Fakulta vyučuje více než dva a půl tisíce studentů ve všech třech stupních vysokoškolského studia, bakalářského, magisterského i doktorského, a to jak ve formě prezenční, tak kombinované. Studijní obory jsou zaměřeny na aktuální problémy průmyslu a pokrývají oblasti od strojírenské technologie, konstrukce strojů, energetiky, automatického řízení, robotiky, hydrauliky, aplikované mechaniky, až po dopravu materiálu a technologii dopravy včetně dopravy letecké. Fakulta má intenzivní spolupráci s více než padesáti průmyslovými podniky, které se podílejí na modernizaci výukových i výzkumných laboratoří fakulty a řešení závěrečných prací studentů. Kromě svého sídla nabízí fakulta výuku vybraných studijních oborů na třech detašovaných pracovištích v Šumperku, Třinci a Uherském Brodě a podílí se tak na rozvoji několika sousedních regionů. Velkou pozornost věnuje fakulta zahraniční spolupráci a mezinárodní výměně studentů s více než třiceti aktivními bilaterálními smlouvami má fakulta na škole nejrozsáhlejší zahraniční kontakty.

V zájmu o zlepšování své činnosti fakulta v roce 2005 zavedla Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001 a úspěšně jej certifikovala. Neustálé zlepšování systému řízení se tak stalo na fakultě samozřejmostí a zavedení hodnocení s využitím EFQM Modelu Excelence jako nástroje pro identifikaci příležitostí pro zlepšování tak přišlo všem jako přirozené pokračování zahájeného procesu. Dosažené výsledky přispívají k rozvoji fakulty a její stálé připravenosti reagovat účinně na měnící se požadavky průmyslu a regionu."

Více informací o Národní politice podpory jakosti na csq.cz.