Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mise

Mise Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava vychází a konkretizuje Misi VŠB-TUO.

Fakulta strojní je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, která je součástí vysokých škol jako nejvyššího článku vzdělávací soustavy České republiky. Na základě svobodného bádání poskytuje vysokoškolské vzdělání s právem udělovat akademické tituly, koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Fakulta realizuje třístupňový strukturovaný model studia v souladu s Boloňskou deklarací (bakalář – inženýr – doktor) a má implementován kreditní systém ECTS, který zajišťuje možnou mobilitu v průběhu studia.

Vědeckopedagogičtí pracovníci i studenti mají možnost spolupracovat s tuzemskými i zahraničními vysokými školami, výzkumnými institucemi, firmami i jednotlivci.

Fakulta přispívá k rozvoji regionu a jeho restrukturalizaci.

Vize

Vize Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava vychází a konkretizuje Vizi VŠB-TUO.

Zajistíme, aby úroveň fakulty byla srovnatelná se špičkovými univerzitami v Evropské unii:

V oblasti vzdělávání

 • bakalářský stupeň – ve studijních oborech zajistíme univerzální vzdělání umožňující pokračovat bez omezení ve studiu na jiných evropských či světových univerzitách,
 • magisterský stupeň – poskytneme hloubku a vysokou úroveň znalostí ve všech studijních oborech s důrazem na účast studentů ve vědeckých projektech fakulty a nejlepším studentům umožníme studijní zahraniční pobyty,
 • doktorský stupeň – zajistíme vysokou úroveň vědecké přípravy studentů doktorského studia ve vazbě na jiná pracoviště u nás i v zahraničí,
 • připravíme nové studijní programy a obory reflektující tradici i nové trendy,
 • rozšíříme univerzitní studium zájemcům ze zahraničí, zejména v anglickém jazyce.

V oblasti vědy a výzkumu

 • podpoříme integrační trendy – soustředíme se na řešení projektů poskytujících možnost zapojení co nejširšího spektra odborníků fakulty,
 • podpoříme podávání přihlášek kvalitních projektů.

V oblasti spolupráce s praxí

 • ve vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti budeme hledat témata aplikačního charakteru směřující k praktickému využití dosažených výsledků,
 • budeme klást důraz zejména na podporu rozvoje regionu,
 • nadále budeme intenzivně podporovat spolupráci s praxí zejména formou smluvního výzkumu.

Politika kvality

Politika kvality Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava vychází a konkretizuje Politiku kvality VŠB-TUO.

Politika kvality je nedílnou součástí nástrojů řízení Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava. Uplatněním politiky kvality sledujeme neustálé uspokojování potřeb všech našich zákazníků (studentů, státu i podniků), kterého dosahujeme cestou efektivního využívání prostředků svěřených fakultě a prostřednictvím týmové spolupráce všech našich zaměstnanců.

Vedení naší fakulty prosazuje v přijaté politice kvality následující základní zásady:

 1. Umožnit vysokoškolské vzdělání co nejširšímu okruhu uchazečů. Otevřít magisterská, resp. doktorská studia absolventům bakalářského, resp. magisterského studia jiných vysokých škol domácích i zahraničních. Zajistit všem studentům vysokou kvalitu vzdělávacího procesu respektujícího zásady moderního vysokoškolského studia, které odpovídá přijatým evropským standardům. Posílit spolupráci mezi zaměstnanci a studenty. Motivovat zaměstnance fakulty k takovému přístupu ke studentům, který zajistí vyšší úspěšnost jejich studia při zachování jeho vysoké kvality. Zajistit takovou úroveň znalostí našich absolventů, která jim umožní uplatnění v České republice, v Evropské unii i mimo ni.
 2. Budovat zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost rozšiřováním a inovací laboratoří a jejich přístrojového vybavení. Věnovat se především oblasti aplikovaného výzkumu cestou získávání prostředků z grantových agentur a cestou intenzivní spolupráce s podniky. Zapojit do řešení projektů v maximální možné míře studenty doktorských studijních programů fakulty a vytvořit pro jejich práci tvůrčí a inspirativní prostředí. Podporovat aplikaci výsledků výzkumu a vývoje v praxi.
 3. V rámci všech činností realizovaných fakultou důsledně uplatňovat procesní přístup postavený na jednoznačných a transparentních pravidlech umožňujících opakování všech postupů při minimalizaci jednorázových řešení. Jasně definovat kompetence vedení fakulty a všech zaměstnanců. Podporovat odborný růst všech zaměstnanců. Dbát na konstruktivní komunikaci uvnitř fakulty a rozvíjet ji. Docílit otevřeného prostředí pro výměnu názorů a dosáhnout synergického efektu spolupráce. Respektovat zásady týmové spolupráce, která je nezbytným předpokladem úspěchu v soutěži o získání prostředků na výzkumné projekty, stejně jako pro jejich úspěšnou realizaci. Zajistit systematický přístup vedení fakulty k rozdělování zdrojů odrážející skutečný výkon všech pracovišť fakulty a docílit tak stability a harmonizace jejich rozvoje.
 4. Cíleně přispívat k vytváření povědomí o potřebnosti a perspektivách technických oborů. Posílit prestiž fakulty prezentací úspěšných výsledků v oblasti pedagogické i vědecko-výzkumné. Rozvíjet vnější vztahy fakulty na úrovni města, regionu, republiky a na mezinárodní úrovni.
 5. Posílit spolupráci se středními školami a pozitivně ovlivňovat jejich vzdělávací procesy. Požadovat vyšší připravenost středoškolských studentů v oblastech přírodních věd, matematiky, jazykové přípravy a samostatné tvůrčí práce. Otevřít všechny formy studia absolventům co nejširšího okruhu škol jak domácích, tak zahraničních.
 6. Vytvořit kolegiální, přátelskou a kreativní atmosféru života fakulty.

Všechny výše uvedené zásady musí podléhat neustálému zlepšování. Fakulta musí být schopna se rychle adaptovat na nové podmínky a v předstihu reagovat na nové technologie, neboť jenom tak dokážeme uspět v soutěži s obdobnými pracovišti nejen u nás, ale i v zahraničí.