Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy. Pokud jste nenašli odpověď, nebojte se nás zeptat.

Uchazeč

Chtěl/a bych se zeptat, zda je u vás možnost studovat po dokončené střední škole.

Studovat na Fakultě strojní může každý, kdo má řádně ukončené středoškolské vzdělání (nebo jej bude letos končit) – stačí si podat elektronickou přihlášku ke studiu a ve stanoveném termínu doložit maturitní vysvědčení. Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete na webu.


Potřebuji maturitu z matematiky nebo fyziky, abych uspěl v přijímacím řízení?

K přijetí na Fakultu strojní potřebujete úspěšně složenou maturitu. Nezáleží na tom, z čeho jste maturoval/a.


Je k přijetí nutná ústní zkouška z českého jazyka?

Nikoli. Je podstatné, že maturitu máte. Je jedno, z čeho jste ji složil/a.


Studuji jinou vysokou školu se stejným strojírenským zaměřením a chtěl/a bych přestoupit k vám. Uznáte mi všechny předměty?

Uznávání předmětů možné je, podmiňujeme jej však splněním podmínek popsaných ve Studijním a zkušebním řádu univerzity Čl. 15, odst. 4, str. 11.

Citace:
(4) V souladu s § 68 odst. 1 zákona si může student požádat o uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností. Žádost lze podat nejpozději do konce druhého týdne výuky v každém semestru. O uznání výsledku studia rozhoduje děkan na základě vyjádření garanta předmětu. Základním předpokladem pro vyhovění žádosti je splnění těchto podmínek:
a) Od vykonání předmětu uplynulo maximálně 5 akademických let.
b) Předmět je obsahově podobný (osnova a anotace předmětu, srovnatelný počet kreditů).
c) Absolvování předmětu bylo hodnoceno podle klasifikačního stupně ECTS nejhůře C nebo podle bodového hodnocení nejméně 66 bodů. V případě absolvování předmětu s nižším bodovým hodnocením (horším klasifikačním stupněm) rozhodne o uznání studijní povinnosti děkan na základě vyjádření garanta předmětu.
d) Předmět byl absolvován ve stejném nebo vyšším typu studijního programu.
e) Předmět nebo ekvivalentní předmět může být uznán maximálně jednou.
f) Nelze uznat žádnou část ze součásti státní závěrečné zkoušky.


Pomůže mi někdo s matematikou, když budu pozadu?

Pomůže. Na fakultě působí Math Support Centre složené z pedagogů a studentů, kteří vám pomohou s látkou, která vám dělá problémy, a zodpoví vaše dotazy. Podívejte se na jejich rozvrh konzultací a kontaktujte je.


Zvládnu technické předměty, i když přicházím z gymnázia?       

Určitě ano. Možná si budete ze začátku připadat trochu zmateně, případné nedostatky ale brzy doženete. Ke studiu strojařiny přistupujeme komplexně a takřka od základů, proto mezi studenty rádi vítáme i absolventy gymnázií. V praxi to funguje tak, že studenti z průmyslových škol ze začátku pomáhají spolužákům s technickými předměty, gymnazisté naopak kolegům často poradí v matematice či fyzice.


Pokud jsem na portále pro podávání elektronických přihlášek nenašel studijní program v kombinované formě, znamená to, že se na něj opravdu nemůžu přihlásit?

Bohužel ne. Nabídka na portále elektronických přihlášek je vždy aktuální. Znamená to, že v tomto akademickém roce se na vybraný program ve formě dálkového studia přihlásit nemůžete. Aktuální seznam nabízených programů vč. jejich kapacit najdete vždy v dokumentu "Podmínky pro přijetí ke studiu" v sekci tomu věnované na stránce o přijímacím řízení.


Hlásím se na program Průmyslový design. Kdy se dozvím výsledky?

Talentové zkoušky probíhají už v květnu, ale výsledek přijímacího řízení se dozvíte společně se všemi studijními programy. Doložení maturitního vysvědčení do přibližně konce června a následné vyhodnocení 1. kola platí pro všechny.


Hlásím se ve 3. kole, kdy mi začíná výuka?

Pokud 3. kolo přijímacího řízení končí až po začátku výuky v zimním semestru, nastupujete později. Zpracování přihlášek probíhá až po skončení celého období. Do výuky můžete nastoupit až jako zapsaný student, kdy znáte svůj rozvrh.

Bakalářské studium

Chtěl/a bych se přihlásit na program Průmyslový design, který se studuje nejdřív v Olomouci a poté v Ostravě. Kam mám tedy podat přihlášku?

Elektronickou přihlášku ke studiu musíte podat na Fakultě strojní. Do přihlášky vložíte kopii maturitního vysvědčení, a to v termínu platném pro dané kolo přijímacího řízení. Vše najdete v dokumentu "Podmínky pro přijetí ke studiu" na stránce o přijímacím řízení.


Jak má vypadat portfolio dodávané pro přijetí do studijního programu Průmyslový design?

Portfolio předkládáte hodnotící komisi na talentových zkouškách. O jejich podobě, termínu a instrukcích se dočtete v dokumentu "Podmínky pro přijetí ke studiu" na stránce o přijímacím řízení.

Citace:
Talentová zkouška prověřuje talentové a teoretické předpoklady uchazeče. Její hlavní částí je pohovor, při němž uchazeč předloží soubor domácích prací. Minimální počet předložených prací by neměl být menší než dvacet. V něm by měly být zastoupeny jak kresebné a malířské studie, tak i díla volná, ve kterých autor usiluje o vlastní pojetí zvoleného tématu. V případě prostorových, velkoformátových realizací nebo akcí vázaných na konkrétní místo předloží uchazeč jejich fotodokumentaci. V rámci pohovoru se hodnotí zájem o studijní program, schopnost promluvit o výtvarném či jiném uměleckém díle ve smyslu jeho stručné analýzy nebo srovnání s jinými díly. Při hodnocení uchazeče se rovněž přihlíží k jeho různým, průkazně doloženým, výtvarným či pedagogickým aktivitám (výstavy, výtvarné soutěže, ceny, pedagogická praxe, zájmová činnost apod.) i jeho vůle rozvíjet vlastní talent.


Jak probíhá výuka a volba cizího jazyka?

Výuka probíhá od letního semestru 1. ročníku. Vybíráte si povinně jeden ze tří neslovanských jazyků: angličtinu, němčinu nebo ruštinu. Výuku zajišťuje Institut jazyků.

Navazující magisterské studium

Hlásím se v 1. kole přijímacího řízení na navazující magisterské studium z jiné vysoké školy, ale nestihnu v termínu vložit kopii bakalářského diplomu a dodatku, protože promoce na naší VŠ jsou až v červenci. Jak mám postupovat?

Nechejte si na své VŠ vystavit doklad o úspěšném absolvování bakalářského studia a získání Bc. titulu a ten vložte jako přílohu do přihlášky. Jakmile budete mít po promoci, elektronickou kopii diplomu a dodatku k diplomu pošlete e-mailem studijní referentce.

Doktorské studium

Jsem v 5. ročníku a chtěl/a bych se přihlásit k tématu disertační práce. Jakým způsobem se to dělá? Musí být před tím podána přihláška?

Pokud máte zájem o doktorské studium, musíte si podat elektronickou přihlášku ke studiu. Při vyplňování přihlášky si vybíráte konkrétní téma a školitele. Je vhodné nejdříve kontaktovat školitele a domluvit se s ním.

Kombinované studium

Jaké jsou u kombinovaného studia požadavky na prezenci?

Výuka u dálkového studia probíhá každý pátek odpoledne (od 14:15 do 19:15 hod.).


Mohu přednášky absolvovat online?

Online připojením ji za běžných okolností nahradit nelze, neboť už samotné kombinované studium je jistou formou individuální. Vždy je však možné pokusit se domluvit s konkrétními pedagogy na individuálním přístupu, pakliže k tomu existují oprávněné důvody. Pedagog vám může, ale nemusí vyjít vstříc, záleží čistě na jeho rozhodnutí.


Jaké studijní programy nabízíte v kombinované formě?

Přehlednou nabídku najdete na stránce věnované kombinovanému studiu.


Studuji jinou vysokou školu se stejným strojírenským zaměřením a chtěl/a bych přestoupit k vám. Uznáte mi všechny předměty v kombinovaném studiu?

Uznávání předmětů možné je, podmiňujeme jej však splněním podmínek popsaných ve Studijním a zkušebním řádu univerzity Čl. 15, odst. 4, str. 11.


Pokud jsem na portále pro podávání elektronických přihlášek nenašel studijní program v kombinované formě, znamená to, že se na něj opravdu nemůžu přihlásit?

Bohužel ne. Nabídka na portále elektronických přihlášek je vždy aktuální. Znamená to, že v tomto akademickém roce se na vybraný program ve formě dálkového studia přihlásit nemůžete. Aktuální seznam nabízených programů vč. jejich kapacit najdete vždy v dokumentu "Podmínky pro přijetí ke studiu" v sekci tomu věnované na stránce o přijímacím řízení.


Jak probíhá výuka a volba cizího jazyka?

Výuka probíhá od letního semestru 1. ročníku. Vybíráte si jeden ze čtyř jazyků: angličtinu, němčinu, španělštinu nebo ruštinu. Výuku zajišťuje Institut jazyků.

Obecné informace

Rád bych věděl/a, zda Fakulta strojní přijímá studenty do letního semestru akademického roku?

Ke studiu se v průběhu akademického roku nepřijímá. Pokud máte zájem o studium, musíte si podat elektronickou přihlášku pro následující akademický rok. Podrobné informace naleznete na stránce přijímacího řízení.


Mohu během studia na Fakultě strojní přestoupit z jednoho studijního programu na druhý, aniž bych si podával novou přihlášku?

Toto bohužel možné není. Pokud chce student změnit svůj studijní program, musí se přihlásit znovu.


Opakuji předmět, ale bojím se, že ho nezvládnu. Mohu si ho zapsat potřetí?

Můžete podat žádost o třetí zápis předmětu, o které rozhoduje děkan na základě vyjádření proděkana pro studium. Požádat o třetí zápis lze max. ze dvou předmětů. Popsáno je to ve Studijním a zkušebním řádu univerzity v Čl. 18, odst. 11, str. 13.


Zajímá mě, kolik uchazečů maximálně přijímáte na studijní program, který jsem si vybral/a. Kde tuto informaci najdu?

Kapacitu jednotlivých studijních programů najdete v dokumentu „Podmínky pro přijetí ke studiu“ v sekci tomu věnované na stránce přijímacího řízení.


Jak funguje hodnocení předmětů kredity?

Kreditový systém je popsán ve Studijním a zkušebním řádu univerzity v Čl. 6, str. 4. a Čl. 13, str. 8.


Překročil jsem zákonnou dobu studia zdarma. Jak je to s poplatky za semestr?

Informace a aktuální výši poplatků najdete v tabulce ve statutu univerzity v Čl. 9 odst. 4, str. 8.

Přihláška

Při vyplňování přihlášky jsem vložil/a nesprávný dokument a nyní již nejde vyměnit.

V uzavřené přihlášce již nelze ze strany uchazeče provádět žádné změny. Pošlete dokument e-mailem studijní referentce, která provede výměnu u vaší přihlášky.


Při vyplňování přihlášky jsem špatně vyplnil/a údaj o bydlišti a nyní již nelze změnit.

V uzavřené přihlášce již nelze ze strany uchazeče provádět žádné změny. Pošlete správné údaje e-mailem studijní referentce, která provede výměnu u vaší přihlášky.


Při vyplňování přihlášky jsem si špatně zvolil/a program (formu studia, konzultační středisko atd.), lze to ještě změnit?

Bohužel toto změnit nelze, musíte si podat novou přihlášku.


Při placení poplatku za přihlášku jsem neuvedl/a nebo napsal/a špatný variabilní symbol a přihláška je tedy stále nezaplacená.

Pošlete e-mailem studijní referentce doklad o provedené platbě a číslo vaší přihlášky. Pokud bude platba dohledána, bude provedena změna stavu přihlášky na zaplacenou.

Ze zahraničí

Hlásím se na Fakultu strojní na bakalářský studijní program Strojírenství. Nejsem Čech, ale Rus. Na škole vysvědčení dostanu do __. _. Budete moci akceptovat doklad o ukončení střední školy do zápisu do studia? Nostrifikace budu také dělat na Fakultě strojní. Budu moci žádat o prodloužení termínu, jestli nebudu do __. _. mít český certifikát a jiné doklady dodané?

Podle "Podmínek pro přijetí ke studiu" musíte všechny doklady doložit nejpozději do __. _. 202_. Pokud do tohoto data nebudete mít nostrifikaci (uznání) vašeho vzdělání a dále certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2, nemůžete být v prvním kole přijat.
Lepší by bylo, když si podáte přihlášku až ve 2. kole přijímacího řízení, které bude vyhlášeno od 1. 5., kdy budete mít více času na vyřízení dokumentů a jejich doložení je do 31. 7. Termíny pro doložení předepsaných dokladů se neprodlužují.


Žiji v Rusku, v současné době absolvuji online kurz pro výuku češtiny na úrovni B2. A zajímám se o studium na Fakultě strojní. Máte vnitřní nostrifikaci, nebo obecnou? Potřebuji mít zkoušky pro přihlášení?

Ke studiu nepotřebujete žádné zvláštní zkoušky. Musíte mít uzavřené středoškolské vzdělání a získaný certifikát z českého jazyka na úrovni B2. Informace o nostrifikaci najdete na univerzitním webu. Pro další dotazy použijte tyto kontakty.


Letos na podzim jsem úspěšně dokončil/a bakalářské studium na Faculty of Engineering University of Rijeka, Chorvatsko. Získal/a jsem titul bacc. ing. mech. a měl/a bych zájem o pokračování v navazujícím magisterském studiu v studijním programu Konstrukčního inženýrství. Tímto bych se chtěl/a zeptat, jestli je možné pokračovat na Fakultě strojní ve studiu a za jakých podmínek?

Všechny podrobnosti ohledně podmínek pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášky naleznete v dokumentu "Podmínky pro přijetí ke studiu", který je zveřejněn na stránce přijímacího řízení.

Univerzitní FAQ

Otázky a odpovědi o univerzitě pro uchazeče.

FAQ pro studenty

Studenti FS najdou odpovědi a otázky v InNETu.