Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
101112380 Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure 2023 2026
TK05020009 Výzkum a vývoj senzorů pro plošné měření imisí v průmyslových areálech a energetických závodech 2023 2025
TK05020049 Inovativní výměník pro plynové kotle 2023 2025
TK05020052 Nabíjecí stanice pro elektromobily z vn skrze distribuční transformátor 2023 2024
SP2023/094 Specifický výzkum ve vybraných oblastech energetických procesů 2023 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027232 Katalytická mineralizační jednotka 2022 2023
SP2022/91 Výzkum přeplňování pracovního prostoru Rootsova dmychadla, chování nekonvenčních energetických zařízení a vývoj zařízení na studenou fluidaci 2022 2022
EG20_321/0024388 Vývoj inteligentního distribučního transformátoru 2021 2023
EG21_374/0026387 Vývoj inovativní kogenerační jednotky spalující plyny s příměsí vodíku 2021 2023
SP2021/110 Výzkum optimalizace návrhových modelů plynových ejektorů a posouzení chování těchto strojů v nenávrhových provozních stavech 2021 2021
TK03030037 Akumulační vodní elektrárna nového typu 2020 2025
EG19_262/0019913 Vývoj progresivního systému pro numerickou simulaci fyzikálních procesů v plynárenských soustavách 2020 2022
RPP2020/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2020 2020
SP2020/164 Výzkum spalování vybraných alternativních paliv 2020 2020
TK02020060 Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie 2019 2021
RPP2019/81 Inovace studijních materiálů pro předměty Kompresory, ventilátory a čerpadla a Parní turbíny 2019 2019
SP2019/156 Výzkum specifických oblastí energetiky a životního prostředí 2019 2019
EG16_084/0010265 Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů 2018 2020
SP2018/5 Smart Energy Systems 2018 2018
SP2018/69 Využití pevných produktů tepelných procesů v energetice 2018 2018
SP2017/35 Výzkum ve vybraných oblastech "Smart energetiky" 21. století 2017 2017
SP2017/72 Rozvoj v oblasti výzkumu spalování alternativních paliv ve fluidní vrstvě 2017 2017
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation 2016 2021
RPP2016/114 Podpora hostujících profesorů ve výuce katedry energetiky 2016 2018
Summer School of Energy 2016 2017
UMOŽNĚNÍ ZAPOJENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ DO EVROPSKÉ ALIANCE PRO ENERGETICKÝ VÝZKUM (EUROPEAN ENERGY RESEARCH ALLIANCE – EERA) 2016 2017
RPP2016/32 Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky 2016 2016
SP2016/17 Výzkum ve vybraných oblastech "Smart energetiky" 21. století 2016 2016
SP2015/63 Výzkum v oblasti termických konverzí 2015 2015
SP2014/59 Modelování a měření termických a energetických procesů 2014 2014
SP2013/212 Výzkum přenosu tepla a proudění v experimentálních energetických systémech 2013 2013
SP2013/214 Vývoj laboratorního zkušebního zařízení pro termické procesy 2013 2013
TA02020369 Výzkum a vývoj mokrého odlučovače TZL pro kotle středních výkonů spalujících obnovitelné zdroje biomasy 2012 2014
TA02021153 OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE MOKRÉHO HAŠENÍ KOKSU NA HASÍCÍ VĚŽI KOKSÁRENSKÉ BATERIE PRO DOSAŽENÍ LIMITU TZL 50g / 1 tunu HAŠENÉHO KOKSU 2012 2013
SP2012/158 Výzkum v oblasti spalování procesních plynů 2012 2012
Partnerství v jaderné energetice nové generace 2011 2013
MK3611211 Rozšíření aparatury měření plynných složek spalin s ohledem na zkvalitnění procesu výuky příštích specialistů v oboru ochrana životního prostředí a výzkumné práce v oblasti minimalizace emisí z energetických zdrojů. 2011 2012
TA01021058 Optimalizace procesu aplikace alternativních sekundárních metod odsiření na vybraných energetických zdrojích pro dosažení emisního limitu SO2 200 mg.mN-3 2011 2012
ED2.1.00/03.0069 ENET - Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie 2010 2014
QI101C246 Využití fytomasy z trvalých travních porostů a údržby krajiny 2010 2014
CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí 2010 2012
FR-TI1/074 Výzkuma vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace 2009 2012
PR-TI1/073 VÝZKUM A VÝVOJ FLEXIBILNÍHO ENERGETICKÉHO SYSTÉMU TRANSFORMUJÍCÍHO PRIMÁRNÍ ENERGII BIOMASY I ALTERNATIVNÍCH PALIV PŘI JEJICH SPALOVÁNÍ, POPŘÍPADĚ ODPADNÍ TEPLO Z RŮZNÝCH TEPELNÝCH AGREGÁTŮ NA ELEKTRICKOU ENERGII S MOŽNOSTÍ KOGENERACE S VYŠŠÍ ÚČINNOSTÍ 2009 2012