Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj senzorů pro plošné měření imisí v průmyslových areálech a energetických závodech
Kód
TK05020009
Předmět výzkumu
Cílem projektu je přijít s komerčně poptávaným řešením na on-line monitoring imisní zátěže v energetických a průmyslových závodech. Analyzované škodliviny budou jednak standardní - oxidy síry a dusíku, ozon, prach a hluk v rámci komplexnosti systému, ale zejména progresivní z pohledu transformace energetiky – metan a vodík. Současně nabízené metody jsou založeny na principu přesného (a drahého) lokálního měření, kdy lze tento systém nahradit množstvím autonomních nízkonákladových senzorů, které budou kalibrovány na požadovanou přesnost měření. Takové měření může navíc poskytnout včasné varování v případě poruchy či havárie. Zařízení cílí na trhy v rámci EU a zejména na rozšíření produkce nízkoemisních plynů (biometan, zelený vodík). Výstupy a výsledky projektu přispějí ve střednědobém i dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály, zejména se Státní energetickou koncepcí a Národním akčním plánem energetické účinnosti. Z pohledu principu výsledků se jedná o přímý soulad s prioritní oblastí udržitelná energetika, neboť imisní monitorovací systém může deklarovat využívání čistších zdrojů při výrobě elektrické a tepelné energie. Takový monitorovací systém za nízké investiční i provozní náklady má vysoký potenciál pro uplatnění v praxi, a to zcela jistě do 3 let od ukončení projektu. Je to z toho důvodu, že v poslední etapě (6 měsíců) se bude daná technologie ověřovat v praxi a následně může být rovnou aplikována komerčně. Žadatel má s výrobou, instalací a monitoringem dlouhodobé zkušenosti a taktéž místo realizace je oblastí, kde se dlouhodobě využívá akreditovaného imisního měření vzhledem k vyššímu znečištění ovzduší. Tato situace je v přímém souladu s realizací klimaticko-energetické politiky nejen ČR, ale i celé EU. Z těchto pilířů lze jmenovat (iii) konkurenceschopnost - cenová přijatelnost v rámci klimaticko-energetické politiky a (iv) posílení energetické infrastruktury a zvýšení interkonektivity v rámci klimaticko-energetických cílů. Z pohledu těchto cílů se jedná také navíc o nepřímé vazby vzhledem k emisím skleníkových plynů (i), kde lze ověřovat snížení emisí na zdroji vůči snížení imisí v krajině.
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
THÉTA (2018-2031)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam