Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum přeplňování pracovního prostoru Rootsova dmychadla, chování nekonvenčních energetických zařízení a vývoj zařízení na studenou fluidaci
Kód
SP2022/91
Předmět výzkumu
Oblasti, k níž se projekt vztahuje: Část I – Modifikace experimentálního standu pro testování Rootsova dmychadla Projekt se bude zaměřovat na problematiku sekundárních energetických strojů, jež jsou kategorizovány jako objemové kompresory s rotačním pohybem pístů. Konkrétním typem zkoumaného zařízení jsou Rootsova dmychadla. Na rozdíl od běžných objemových kompresorů, jako jsou např. pístové či šroubové kompresory, nepracují Rootsova dmychadla s vnitřní kompresí uvnitř pracovního prostoru, ale s tzv. vnější kompresí, ke které dochází při kontaktu pracovního média s výstupním prostředím na výtlaku stroje. Pro vnější kompresi je typické, že se jedná o energeticky náročnější a méně efektivní děj než vnitřní komprese a to z toho důvodu, že ke zvýšení tlaku dochází náhle, téměř skokově. Proto se tomuto pracovnímu procesu také říká rázová komprese. Je snahou snížit negativní vliv rázové komprese na elektrický příkon soustrojí a to pomocí přeplňování pracovního prostoru Rootsova dmychadla plynem z výtlaku či jiného zdroje. Konečný dopad této části tohoto projektu bude v umožnění přeplňování obou dvou komor pracovního prostoru Rootsova dmychadla, ve zvýšení měřicího rozsahu a ke zlepšení komfortu realizace experimentálních činností. V současné době je možné přeplňovat pouze jednu komoru pracovního prostoru. Dále jsou některé snímače vzhledem k potřebě experimentů na hraně měřicího rozsahu. A nakonec manipulace s tlakovými hadicemi a rychlospojkami DN80 není zcela snadná a uživatelsky relativně problematická. Část II – Výzkum chování nekonvenčně vyrobeného kuželového průtokoměru a ejektoru při jejich pracovním procesu Tato část projektu se bude zabývat sledováním průtoku tekutin skrze rozdílné druhy průtokoměrů. Bude analyzován vliv rozdílné drsnosti povrchu průtokoměrů vyrobených konvenčně či 3D tiskem a její vliv na proudění tekutiny. Také bude řešeno chování proudového energetického stroje – ejektoru, jenž bude vyroben nekonvenčním způsobem z plastu. Konečný dopad této části projektu bude v rozšíření znalostí o použitelnosti nekonvenčně vyráběných měřidel průtoku a ejektorů na pracovní proces daných strojů. Část III – Vývoj zařízení pro studenou fluidaci Tato část projektu se bude výhradně zabývat oblastí energetických spalovacích zařízení, a to konkrétně zařízení fluidních. Fluidní spalovací zařízení jsou velice rozšířeným typem, který slouží ke spalování fosilních paliv, biomasy, směsných komunálních odpadů či čistírenských kalů. Běžná je aplikace fluidace rovněž v oblasti sušení jako fluidní sušírny. U fluidních spalovacích zařízení rozlišujeme dva základní typy fluidních vrstev – stacionární a cirkulující. Nevýhodou stacionární fluidní vrstvy je, že dochází k nárůstu objemu materiálu, který tvoři fluidní vrstvu. Tento nárůst je způsoben usazováním popela ze spalovaného paliva. V těchto případech dochází k degradaci fluidní vrstvy a musí dojít ke kontinuálnímu odvodu popele z fluidní vrstvy. Tato část projektu se bude zabývat vývojem zařízení, které by právě pomohlo zmapovat míru degradace fluidní vrstvy v závislosti na čase a objemu spáleného materiálu.
Rok zahájení
2022
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam