Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití pevných produktů tepelných procesů v energetice
Kód
SP2018/69
Předmět výzkumu
Projekt se zaměřuje na výzkum využívání pevných produktů pyrolýzy jakožto zdrojů energie a sorbentů škodlivých látek. Pyrolýzní proces je v současné době využíván mj. k chemické recyklaci organických odpadních materiálů za účelem zisku plynných, kapalných a pevných produktů. Tento proces je vhodným a ekologicky příznivým kompromisem ke spalování a skládkování, neboť kromě zisku cenných produktů přispívá také k redukci objemu odpadů a jejich negativních vlivů na životní prostředí. Cílem projektu je přispět novými poznatky z oblasti optimalizace provozu prototypových fluidních zařízení přizpůsobených pro spalování pevných produktů pyrolýzy (PPP), případně ko-spalování těchto s konvenčními práškovými palivy. Součástí projektu je také studium využití aktivovaných PPP jako potenciálních sorbentů těžkých kovů ze spalovacích procesů. Předložený projekt má přímou souvislost se stávající výzkumnou činností na Katedře energetiky FS VŠB – TUO v oblasti alternativních paliv a tepelných procesů. Součástí výzkumných aktivit je také spolupráce s průmyslovým sektorem a simulace provozů velkých jednotek.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam