Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozšíření aparatury měření plynných složek spalin s ohledem na zkvalitnění procesu výuky příštích specialistů v oboru ochrana životního prostředí a výzkumné práce v oblasti minimalizace emisí z energetických zdrojů.
Kód
MK3611211
Předmět výzkumu
Investiční prostředky budou použity na odběrovou trasu analýzy FT-IR, která bude sloužit pro praktickou výuku studentů katedry energetiky, fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Studijní zaměření, ve kterém bude tato aparatura uplatňována jak pro teoretickou tak i praktickou výuku je úzce spjato s problematikou emisí a imisí, které v současné době jsou jedním z nejvýznamnějších nepříznivých faktorů ovlivňujících kvalitu života v Moravskoslezském kraji. Jedná se pak o výuku pro studenty oboru „Energetické stroje a zařízení“ specializace „Technika prostředí“ a další, především pak výuka bude probíhat v předmětu „Měření v energetice“. Přístroj umožní uvědomit studentům nutnost komplexnosti řešení problematiky snižování emisí, umožní vzdělávat studenty v nejmodernějších metodách detekce plynných škodlivin v odpadních plynech, spalinách, umožní v neposlední řadě studentů doktorského studia díky přístupu k této technice a jejím využití v mobilní aplikace provádět výzkumné práce na vyšší odborné úrovni, než to dovolují v současnosti dostupné na pracovištích katedry energetiky detekční metody, analyzátory. Dalším významným příspěvkem poskytnutí dotace a zakoupení zmíněné odběrové trasy bude použití tohoto přístroje pro vědecko-výzkumné aktivity pracovníků katedry energetiky, pracoviště „Akreditované a autorizované pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně-energetických zařízení“, při řešení problematiky měření a optimalizací provozu energetických zdrojů, vývoje nových technologii optimalizace minimalizace emisního zatížení regionu teplárenskými a jinými zdroji spalujícími fosilní paliva.
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Moravskoslezský kraj
Kategorie
Obecná forma
Typ
Moravskoslezský kraj
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam