Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum specifických oblastí energetiky a životního prostředí
Kód
SP2019/156
Předmět výzkumu
Projekt je tvořen dvěma moduly (A a B), které budou řešeny samostatně. MODUL A – Výzkum vlivu rázových jevů na objemové kompresory a optimalizace kuželových průtokoměrů Zodpovědný řešitel: doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. Celkový rozpočet: 554 627 Kč MODUL B – Mezioborový přístup k řešení energetických problémů Zodpovědný řešitel: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Celkový rozpočet: 370 000 Kč ---------------------------------------------------------------------------- MODUL A: Projektový modul se zaměřuje na výzkum rázových jevů u vybraných objemových kompresorů s rotačním pohybem pístu(ů). Jedná se o tzv. rázovou kompresi a rázovou expanzi. O těchto jevech je obecně a teoreticky známo, že mají negativní vliv na pracovní proces některých strojů, avšak konkrétní číselné, či grafické výsledky skutečného vlivu nejsou v odborné literatuře doposud publikovány. Současně je v tomto projektu kladen důraz také na měření průtoku plynu skrze zkoumané stroje. K měření průtoku je plánováno použití několika typů průtokoměrů, přičemž kuželový průtokoměr, který je plánován jako základní měřidlo, bude předmětem výzkumu. Bude porovnávána přesnost měření při různých provozních podmínkách a následně budou moci být výsledky použity pro CFD simulaci při optimalizaci geometrie zkoumaného/vyvíjeného průtokoměru, která není ani v normě zcela vyřešena. Oblast řešení je tedy velmi aktuální, jak z hlediska výzkumu vlivu rázových jevů, tak z hlediska zlepšování kvality měření průtoku v průmyslových energetických zařízeních. Cílem části projektu zabývající se rázovými jevy je přispět novými poznatky a obohatit tak dosavadní kusé a pouze teoretické informace o zkoumaných jevech. Cílem části projektu zabývající se měřením průtoku je zisk hlubších znalostí o vlivu geometrie kuželové vestavby vlastního průtokoměru na proudění a především na přesnost, resp. nejistoty měření při různých provozních podmínkách a při různých pracovních médiích. Předložený projekt má přímou souvislost se stávající výzkumnou činností na Katedře energetiky FS VŠB-TUO v oblasti energetických strojů a v oblasti měření průtoku, což je nepostradatelnou součástí provozu energetických centrál i průmyslových provozů. ---------------------------------------------------------------------------- MODUL B: Projekt navazuje na projekt SP2018/5 - Předmětem výzkumu bude zpracování různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost výzkumu je zejména zaměřena na systémové využití paliv a technologií v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla nebo technologických a technických konverzí. Speciální pozornost bude věnována kombinovaným termickým technologiím, včetně sušení, aditivních procesů. V centru pozornosti bude zejména možnost termické konverze surovin a dopady na emise a imise, případně sušící procesy v kombinaci různých energetických systémů. Mimo jiné budou stanoveny energetické parametry vstupního materiálu (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Byly a budou sledovány změny vlastností vstupních surovin vzhledem k úpravám - mechanických, chemických i termických vlastností. Procesy budou sledovány rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty byly a budou realizovány zejména v laboratořích VŠB-TU Ostrava, případně národních nebo zahraničních partnerů. Pozornost bude v letošním roce koncentrována rovněž do problematiky odpařování. Aktivně se tým zapojí do aktivit mezinárodní energetické agentury, zejména v TCP C3E se zaměřením na výzkumníky na začátku jejich výzkumné dráhy a speciálně ženy. Výzkumná činnost bude rozdělena na několik částí. Projekt je rozšířen o detailnější postupy možností využívání sušení BR(K)O a biomasy. Náplň projektu byla zpracována v souladu se směrnicí TUO_LEG_09_003 verze: L.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam