Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Důležité informace pro studenty 1. ročníku magisterského studia

Důležité informace pro studenty 1. ročníku magisterského studia
Souhrn informací pro pokračující a nové studenty navazujícího studia.

Studijní oddělení

Studijní referentka: Martina Poštulková, místnost A132, , tel. 597 323 107

Úřední hodiny studijního oddělení.

Odkazy

Informační systém EDISON (dále jen IS)

Je informační systém univerzity, kde je vedena studijní agenda.

Přístup k IS je možný z webového prohlížeče po zadání přihlašovacího jména (loginu) a hesla na stránce edison.vsb.cz.

Jakmile se zapíšete ke studiu, bude Vám zaslán email s informacemi týkající se přihlašovacích údajů do Ediosnu.

Ihned po přihlášení do IS Edison verifikujte (potvrďte) své osobní údaje a zápis do studia. Nejpozději do 5-ti dnů od data zápisu!!!

Karta studenta (ISIC)

Každý student je povinen zřídit si identifikační průkaz. Výdej, evidence i správu identifikačních průkazů zajišťuje Kartové centrum VŠB-TUO.

Po získání karty studenta povolte v IS Edison zveřejnění fotografie.

Žádosti

Žádosti a formuláře potřebné během studia.

Školní e-mail

Při e-mailové komunikaci se zaměstnanci fakulty i školy uvádějte vždy celé své jméno a osobní číslo (login).

Studenti jsou povinni denně číst školní e-mail, prostřednictvím kterého budou sdělovány důležité informace a upozornění. K e-mailové schránce je možné také přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče. V IS nelze zaměnit školní e-mail za jiný, je možné nastavit si přeposílání na soukromý e-mail.

Rozvrhy 

Rozvrhy - zveřejnění cca 14 dní před zahájením výuky.

Studenti kombinované formy studia mají rozvrh pevně daný (každý pátek od 14:15 hod.).

Studijní skupiny 

Rozdělení do skupin bude k náhledu 5 dnů před zahájením výuky v systému Edison.

Výuka 

V prvním týdnu výuky

Studenti, kteří již dříve studovali na některé VŠ a chtějí uznat vykonané povinnosti, musí podat žádost o uznání zkoušek spolu s výpisem zkoušek z příslušné školy na studijní oddělení FS.

Pokud již někdo studoval na VŠB-TUO zůstává osobní číslo stejné. 

Zahájení výuky v zimním semestru: 13. 9. 2021 (u kombinovaného studia 17. 9. 2021).

Kontrola zapsaných předmětů v IS

Student je povinen zkontrolovat zapsané předměty v IS. Změny v osobním studijním plánu, vyvolané kolizí rozvrhu, musí být realizovány nejpozději do konce druhého týdne výuky v každém semestru. V tomto případě kontaktujte studijní oddělení. Po uplynutí této lhůty nelze provádět změny a OSP se stává pro studenta závazným, tzn. musí vykonat všechny zapsané předměty (i volitelné), jinak NEBUDE PŘIPUŠTĚN KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE, a to i v případě dostatečného počtu kreditů. V letním semestru nelze provádět změny v OSP za zimní semestr.

Kontrola studia na konci 1. ročníku

Kredity pro kontrolu studia (a pro výpočet prospěchového stipendia) se počítají pouze z předmětů ve stavu VYKONÁN.

Pro postup do 2. ročníku musí student získat nejméně 40 kreditů za předměty 1. ročníku, a to do 11. 7. 2022. Pokud je student nezíská, může si při verifikaci studia zažádat o opakování ročníku.

Možnost opakování ročníku se v Edisonu nezobrazí, pokud nemá student v opakovaném ročníku vše vykonáno. Jedná se o tzv. třetí zápis předmětu a o ten si musí student zažádat na studijním oddělení. Třetí zápis předmětů smí být pouze u 2 předmětů.

Student může stejný ročník opakovat pouze jednou.

Stipendia

Studenti jsou povinní vložit do IS Edison číslo bankovního účtu. Bude-li studentovi přiznáno stipendium (prospěchové či mimořádné) a bankovní spojení nebude v IS vyplněno, tak stipendium nebude vyplaceno.

Nárok na ubytovací stipendium (pouze studenti prezenční formy studia) a na sociální stipendium mají studenti studující ve standardní době bakalářského studia. Žádost o ubytovací a sociální stipendium vytiskněte z IS Edison a podepsanou odevzdejte nejpozději do 24. 10. 2021 na studijním oddělení.

K žádosti o sociální stipendium je nutné doložit z úřadu státní sociální podpory potvrzení o výši příjmu, koeficient nesmí přesáhnout 1,5 násobku životního minima).

Prospěchové stipendium je vyplaceno po uzavřeném ročníku ve dvou splátkách.

Studijní předpisy a formuláře

Studenti jsou povinni se řídit Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech VŠB-TUO, který je uveřejněný na stránkách VŠB-TUO i FS.

Vloženo: 6. 8. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 301 - Studijní oddělení a International Office
Zpět