Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj trysek technologie SNCR v energetice se zamněřením na eliminaci negatívních dopadů technologie SNCR na životní prostředí (emise N2O, CO, NH3)
Kód
FR-TI1/547
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
TIP
Předmět výzkumu
Problematika snižování emisí NOx z energetických bloků spalujících uhlí, její řešení, by se měla stát v souvislosti se závěry Národního programu snižování emisí a vzhledem ke konečnému termínu dosažení předepsaného limitu k roku 2016 jedním z primárních úkolům české energetiky. Snaha dosažení hranice 200 mg.mN3 bude pro drtivou většinu současných zdrojů spojena s mohutnými investicemi do nových technologií spalování, nebo do aplikací primárních nebo sekundárních metod redukce NOx. Jako investičně nesrovnatelně méně náročné pak jsou samozřejmě akceptovatelná primární, resp. sekundární opatření snižování emisí NOx u stávajících práškových kotlů, které jsou zásadní součástí energetické základny České republiky. Jako primární opatření zde máme samozřejmě na mysli metody SNCR a SCR. V podmínkách uhelné energetiky České republiky se zdá být v popředí metoda NSCR (Neselektivní katalytická redukce), převážně se pak jedná o nástřik močoviny do proudu spalin v kotli v odpovídajícím teplotním okně. Touto metodou lze získat vyhovující redukci NOx. U této metody pak lze identifikovat možné potíže s čpavkovým skluzem, reakcí degradace materiálu stěny kotle, především studených ploch kotle s korozivním prostředím blízko teploty rosného bodu spalin, reakce čpavkových solí s alkáliemi, jež pocházejí z procesu denitrifikace/odsiřování probíhajících ve zbytcích po spalování, tj. na úložišti zbytků po spalování, kdy se uvolňuje čpavek. Nevýhodou této metody je samozřejmě v koncové ekonomické bilanci nárůst provozních nákladů spojených s dávkováním dané látky, močoviny, do procesu SNCR. Prtojekt se zabývá řešením výše popsané problematiky.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam