Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

O studiu

 • Studium trvá 2 roky.
 • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
 • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní program Energetické stroje a zařízení

Informace pro uchazeče

Magisterský studijní program „Energetické stroje a zařízení“ navazuje na programy bakalářského studia „Energetika a životní prostředí“ a „Energetika“. Nicméně se na tento program hlásí i absolventi jiných technických programů a oborů, ať už z VŠB-TUO, tak i ostatních vysokých škol z České republiky i zahraničí.
V základním povinném programu studia prohlubují studenti své znalosti z teorie mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty a spalování a podrobněji se seznamují s konstrukcí a provozem základních agregátů energetického odvětví jako jsou kotle, turbíny, kompresory, energetické centrály, spalovací motory, chladicí zařízení aj. Dále studenti získávají znalosti z oblasti vodního hospodářství v energetice, ochrany ovzduší a z oblasti provozu, regulace, diagnostiky a údržby v energetice.

Profese

 • Pracovník zastávající manažerské funkce v energetických podnicích
 • Pracovník v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži a zkušebnictví
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení, osoba odborně způsobilá pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu
 • Technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech
 • Energetický specialista, samostatný pracovník pro energetické audity a pro poskytování konzultačních a poradenských služeb
 • Projektant při investiční výstavbě v energetice
 • Pracovník, či vedoucí pracovník v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se energetikou, bezpečností a péčí o životní prostředí
 • Provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, jako např. v úpravnách a čistírnách odpadních vod, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0713A070002
Název programu česky Energetické stroje a zařízení
Název programu anglicky Energy Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Klíčová slova využívání odpadů
energetické stroje a zařízení
účinnost transformace
alternativní a obnovitelné zdroje energie
zdroje energie