Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Ekologizace energetických procesů

O studijním programu

Cílem studia je získat vzdělání v oblasti technologií výroby elektrické a tepelné energie se zaměřením zejména na ekologii a diagnostiku provozu těchto zdrojů, stávajících i nově vznikajících. Cílem je, aby studenti získali kvalitní předpoklady pro rozvoj jejích kompetencí v budoucím zaměstnání, kde budou působit jako technicky zdatní odborníci ve sféře technologických provozů výroby elektrické a tepelné energie a jejich ekologizace.
Díky kompatibilnímu propojení přednášek, výuky v laboratořích a praxe v průmyslových podnicích, lze za obecný cíl tohoto programu považovat zisk komplexních znalostí a dovedností, které budou vyhovovat současným a budoucím požadavkům zaměstnavatelů v oblasti energetiky.

Profese

 • Pracovník v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži a zkušebnictví
 • Provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, jako např. v úpravnách a čistírnách odpadních vod, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím
 • Provozní a projekční pracovník v elektrárnách a teplárnách nebo v útvarech energetiky a životního prostředí ve všech typech, průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře vč. útvarů státní správy
 • Tvůrčí pracovník v projekčních ateliérech se zaměřením na energetiku
 • Projektant při investiční výstavbě v energetice
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení, osoba odborně způsobilá pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu
 • Energetik teplárenských zarízení

Dovednosti

 • Znalost tvorby energetických bilancí a normování spotřeby energie
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Regulace v energetice
 • Ochrana životního prostředí v energetice
 • Modelování tepelných procesů a jeho využití
 • Aplikace matematických metod v energetice a tepelné technice
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Výpočty spalování paliv
 • Znalost vlastností plynných, kapalných a pevných paliv
 • Orientace v oblasti vlastností, principu a použití čerpadel
 • Energetické stroje a zařízení
 • Znalosti vlivů tepelných procesů na životní prostředí
 • Aplikace přírodních věd v energetice a tepelné technice
 • Energetické výpočty
 • Orientace v oblasti vlastností, principu a použití kompresorů
 • Sdílení tepla a přenos hmoty
 • Aplikace MS Excel pro tepelné výpočty

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0713P070001
Název programu česky Ekologizace energetických procesů
Název programu anglicky Ecologization of Energetics Processes
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova využívání odpadů
energetické stroje a zařízení
ekologizace energetických procesů
ekologické technologie