O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Dopravní technika a technologie

Informace pro uchazeče

Magisterský studijní obor je koncipován s ohledem na požadavky provozovatelů dopravních prostředků a dopravních systémů různých typů. V rámci studia mají studenti možnost orientovat se na specializace: Kolejová doprava, Silniční doprava, Technologie dopravy, Letecká doprava. Studenti si prohloubí základní poznatky a získají rozsáhlejší kompetence v oblasti fungování dopravních systémů. Absolvent získá znalosti potřebné pro pochopení základních funkcí dopravních systémů, jako jsou např. spolehlivost dopravních systémů, provoz a ekonomika dopravy a možnosti jejich počítačového modelování. V rámci jednotlivých specializací se dále studenti zaměřují na studium klíčových odborných technických, technologických a ekonomických předmětů souvisejících s příslušnou specializací.

Popis

Magisterský studijní obor „Dopravní technika a technologie“ je dvouletý obor, navazující na tříletý bakalářský studijní obor „Dopravní technika a technologie“. Studijní obor je koncipován s ohledem na požadavky provozovatelů dopravních prostředků a dopravních systémů různých typů. Studenti si v rámci studia prohloubí základní poznatky a získají rozsáhlejší kompetence v oblasti fungování dopravních systémů získané v bakalářském studijním oboru Dopravní technika a technologie. Kromě toho se důkladněji seznámí s aplikacemi poznatků základních vědních oborů a disciplín (matematika, fyzika) v podmínkách stavby vozidel, provozu dopravních prostředků, navrhování efektivních technologií a řízení dopravních procesů.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent získá teoretické znalosti odpovídající magisterskému studiu v oblasti dopravní techniky a technologie. Společný oborový základ magisterského studia je zaměřen na důležité inženýrské disciplíny potřebné pro pochopení základních funkcí dopravních systémů, jako jsou např. spolehlivost dopravních systémů a provoz a ekonomika dopravy a možnosti jejich počítačového modelování. V rámci profilové části studia mají studenti možnost orientovat se na následující specializace: Kolejová doprava, Silniční doprava, Technologie dopravy, Letecká doprava. V rámci jednotlivých specializací se dále studenti zaměřují na studium klíčových odborných technických, technologických a ekonomických předmětů souvisejících s příslušnou specializací.

Odborné dovednosti absolventa

Studenti specializace Kolejová doprava se v průběhu studia seznámí především s problematikou pohybu a stavby kolejových vozidel, s poznatky o jejich spolehlivosti a opravárenství, provozem drážních vozidel a jeho organizací. Součástí studia jsou i předměty zaměřené na aplikaci počítačů v provozu a informační systémy. Student získává také základní znalosti v oblasti ekonomiky dopravy, logistiky údržby a podnikání v dopravě.
Studenti specializace Silniční doprava se v průběhu studia seznámí s problematikou jízdy a stavby silničních vozidel, technického provozu silničních vozidel a opravárenství vozidel. Pozornost je dále věnována provozu a ekonomice silniční a městské dopravy, dopravnímu inženýrství a bezpečnosti silniční dopravy. Student získává základní znalosti v oblastech aplikace počítačů v provozu, logistiky údržby a podnikání v dopravě.
Specializace Technologie dopravy je zaměřena na prohloubení poznatků o principech technologických procesů v odvětvích dopravy a jejich syntézy s matematickým modelováním, optimalizačními a simulačními metodami. Předměty jsou rozděleny do tří základních skupin. První skupinu tvoří předměty dopravně technologického charakteru zaměřené na technologii a řízení železniční dopravy, provoz silniční a městské dopravy a dopravní inženýrství. Druhou skupinu tvoří předměty matematického a počítačového modelování, optimalizaci a využívání informačních technologií, třetí skupinu pak předměty zaměřené na ekonomiku dopravy, logistiku a podnikání v dopravě.
Studium ve specializaci Letecká doprava je zaměřeno na prohloubení poznatků o obecných principech technologických procesů v odvětvích dopravy a jejich syntézy s matematickým modelováním, optimalizačními a nekonvenčními metodami. Z profilových předmětů letecké dopravy na ně navazují předměty zaměřené na detailní poznávání problematiky civilní letecké dopravy, systémů zabezpečení a uspořádání letového provozu, problematiky provozu letišť včetně moderních trendů v jejich rozvoji, bezpečnostního managementu a lidského
činitele v civilním letectví.

Obecné způsobilosti absolventa

Studium oboru Dopravní technika a technologie je zaměřeno na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří budou schopni využívat k řešení problémů inženýrské přístupy založené na obecně uznávaných vysokoškolských výpočetních metodách a postupech. Absolventi oboru mohou zastávat odpovědné pozice na střední a vyšší řídící úrovni, v této souvislosti mohou zastávat také kontrolní funkce různého charakteru.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních a opravárenských podnicích zaměřených na dopravní prostředky, při řízení provozu a údržby vozidel u provozovatelů železniční, silniční a letecké dopravy, plánování dopravních a souvisejících obslužných procesů ve všech druzích dopravy. Absolventi dle své specializace najdou uplatnění v řadě středních a vedoucích provozních, technických a ekonomických funkcí v podnicích železniční, silniční a letecké dopravy, na odborech dopravy krajských a městských úřadů i v centrálních orgánech státní správy.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 2301T003
Název česky Dopravní technika a technologie
Název anglicky Transport Equipment and Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Klíčová slova Technologie dopravy
Kolejová doprava
Dopravní technika a technologie
Letecká doprava
Silniční doprava