O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Strojírenská technologie

Informace pro uchazeče

Absolvent studia oboru Strojírenská technologie získá teoretické vědomosti, praktické dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatné práci v jednotlivých zaměřeních oboru: tváření, svařování, obrábění, montáže, povrchové inženýrství, řízení, organizace a projektování strojírenských výrob.
Obor strojírenská technologie vychovává techniky a technology, kteří navrhují nebo inovují technologické procesy a výrobky pro specifické aplikace, specialisty,řídicí pracovníky v průmyslu k řízení lidí, zařízení a technických a lidských zdrojů.
Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.

Popis

Strojírenská technologie je aplikací teoretických fyzikálních principů, zkušenosti a technického vývoje při návrhu užitečných výrobků a procesů ve strojírenství.
Technologie v tomto smyslu zahrnuje technické metody, zkušenosti, postupy, nástroje, polotovary a počítačové technologie určené k tomu, jak řešit technické problémy ve strojírenství a splnit nezbytná omezení a požadavky. Při návrhu technologických procesů a jejich řízení lze také použít počítačových metod a prostředků.
Podstatnými vyučovacími předměty oboru jsou matematika, pružnost, pevnost a plasticita, teorie technologických procesů, svařování, obrábění, povrchových a tepelných úprav materiálu a tváření, materiálové vědy, speciální výrobní technologie, výrobní nástroje, nanomateriály a nanotechnologie ve strojírenství, počítačové metody ve výrobě a řízení, systémy řízení kvality a metrologie, kontrolní a diagnostické systémy, projektování výrobních systémů a procesů, ekonomika a řízení provozů, zakládání podniků a investování a finanční systémy. Vyučuje se i mnoho dalších doplňkových předmětů oboru.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent získá široký fyzikálně-technologický základ v oblasti nových strojírenských technologií, jejich zařízení a automatizace, především pak v oblasti tváření, svařování, obrábění, montáže, povrchového inženýrství, řízení, organizace a projektování strojírenské výroby. Získá ucelený přehled o experimentálních a numerických metodách v oblasti výrobních procesů a technologií. Získanou úroveň student prokáže zpracováním a obhajobou diplomové práce.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent studia oboru Strojírenská technologie získá teoretické vědomosti, praktické dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatné práci v jednotlivých zaměřeních oboru: tváření, svařování, obrábění, montáže, povrchové inženýrství, řízení, organizace a projektování strojírenských výrob.

Obecné způsobilosti absolventa

Studium v tomto oboru vychovává odborníky s prohloubenými a širokými teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, používaných ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří strojírenské materiály a jejich povrchová úprava, technologie výroby strojírenských součástí a jejich montáž, si posluchači dále prohloubí studiem fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálů, výrobních strojů a zařízení včetně numericky řízených, automatizovaných a pružných výrobních systémů, jejich projektování a řízení. Důležitým článkem je kontrola a řízení jakosti a organizace a ekonomické hodnocení výroby.

Uplatnění absolventa

Obor strojírenská technologie připravuje studenty pro širokou paletu technických pozic ve výrobních podnicích, kde jsou požadováni lidé s nejvyšším technicky orientovaným vzděláním. Vychovává:
- techniky a technology, kteří navrhují nebo inovují technologické procesy a výrobky pro specifické aplikace,
- specialisty,
- řídicí pracovníky v průmyslu k řízení lidí, zařízení a technických a lidských zdrojů.
Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 2303T002
Název česky Strojírenská technologie
Název anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Klíčová slova organizace a řízení
strojírenská metrologie
povrchové inženýrství a projektování
obrábění a montáž
tváření a svařování