O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Hydraulika a pneumatika

Informace pro uchazeče

Studijní obor „Hydraulika a pneumatika“ (http://www.338.vsb.cz/) zabezpečuje komplexní vzdělání v daném oboru, které nezajišťuje žádná vysoká škola v ČR. Studijní obor je dobře zabezpečen studijní literaturou, výpočetní technikou využívanou na modelování proudění, pevnostní výpočty a simulaci hydraulických a pneumatických systému a experimentálními laboratořemi pro projektování hydraulických a pneumatických mechanismů a to i v kombinaci s mechanismy elektrickými. Absolventi mohou pracovat v oborech hydraulických, ale i v příbuzných oborech, jako je mazací technika, doprava kapalin a plynů vchemickém průmyslu, energetice, čerpací technika, vodní hospodářství, apod. Stávají se postupně vedoucími manažery na všech úrovních v konstrukčních a projekčních organizacích a v zahraničních firmách.

Popis

Magisterský studijní obor „Hydraulika a pneumatika“ je dvouletý obor, navazující na tříletý bakalářský studijní obor „Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení“. Dosud byla tato návaznost zajištěna specializací "Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení“ v rámci studijního oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“.
Základními oborovými předměty jsou Hydraulické prvky a systémy, Pneumatické prvky a systémy, Řízení hydraulických mechanizmů a Řízení pneumatických mechanizmů spolu s dalšími předměty jako jsou Pohony a převody, Čerpací technika, Hydraulika pracovních a výrobních strojů, Diagnostika a spolehlivost.
Rozšiřujícími oborovými předměty, které dávají absolventovi širší možnosti uplatnění i ve výzkumných, vývojových a projektových pracovištích, jsou Modelování a simulace tekutinových systémů, Modelování proudění s
přenosem tepla, 3D proudění, Aplikovaná mechanika tekutin, Hydraulická a pneumatická doprava, Projektování hydraulických mechanizmů, Turbíny.
Oborové předměty jsou doplněny dalšími předměty teoretického a všeobecného základu, jako Matematika IV, Robotika, Části a mechanizmy strojů III, CAD II, MKP I, Aplikovaná mechanika, případně volitelnými předměty z široké a různorodé nabídky.
V předmětech Diplomový seminář a Diplomový projekt zpracovávají studenti samostatné projekty, tématicky související s diplomovou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a
kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i zahraniční a s využitím internetových vyhledávačů.
Studium je zakončeno státní zkouškou ze dvou povinných předmětů, a to: Hydraulické prvky a systémy, Pneumatické prvky a systémy, a tří povinně volitelných předmětů, a to: Modelování a simulace tekutinových prvků
a systémů, Řízení hydraulických a pneumatických mechanizmů, Pohony a převody.
Takové komplexní vzdělání v daném oboru nezajišťuje žádná vysoká škola v ČR. Výuka je doplněna praktickým využitím výpočtové techniky a především experimentálními cvičeními v laboratořích katedry a simulováním
hydraulických a pneumatických mechanizmů na trenažérech.

Odborné znalosti absolventa

Studenti navazujícího magisterského studia se mohou podílet na řešení výzkumných projektů z oboru hydrauliky a pneumatiky, v rámci katedry absolventi studia mohou pokračovat v doktorském studiu na oborech "Aplikovaná mechanika" se zaměřením namechaniku tekutin a "Řízení strojů a procesů" se zaměřením na hydraulické a pneumatické stroje a zařízení.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi magisterského studia jsou profilováni jako konstruktéři, projektanti, výpočtáři, výzkumní a vývojoví pracovníci v oblasti hydraulických a pneumatických strojů a zařízení.

Obecné způsobilosti absolventa

Studenti jsou vzdělávání v oboru hydrauliky a pneumatiky a příbuzných oborech, jako je tribotechnika, čerpací technika, vodní hospodářství, ale obecně získávají znalosti v širším měřítku, tedy z oboru obecné konstrukce, tvorby projekční dokumentace, jsou schopni pracovat ve výzkumných a vývojových pracovištích.

Uplatnění absolventa

Studenti mohou pracovat v oborech hydraulických, ale i v příbuzných oborech, jako je tribotechnika (mazací technika), doprava kapalin a plynů,
čerpací technika, vodní hospodářství, potrubní hydraulická a pneumatická doprava, potrubní rozvody v chemickém průmyslu, energetice apod.
Stávají se postupně vedoucími pracovníky – manažery - na všech úrovních v konstrukčních a projekčních organizacích nebo pobočkách zahraničních firem.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 2302T043
Název česky Hydraulika a pneumatika
Název anglicky Hydraulics and Pneumatics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.