Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Energetické procesy

Informace pro uchazeče

Energetika je součástí téměř všech lidských činností.
Cílem doktorského studijního programu "Energetické procesy" je výchova absolventa k tvůrčí vědecko-výzkumné práci v oblasti energetiky. Absolvent získá nejvyšší možný akademický titul "Ph.D.".
Studium se uskutečňuje prezenční nebo kombinovanou formou.
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který určuje časové rozložení studia, odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování disertační práce, studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních, či určité minimální pedagogické působení (např. vedení cvičení).
Ve studijní části musí student absolvovat minimálně šest předmětů z předmětů nabízených ve Studijním plánu. Z toho pět předmětů z části „Odborné předměty“ a jeden předmět z části „Cizí jazyky“. Volba odborných předmětů se odvíjí od tématu disertační práce.
Na závěr studijní části se koná státní doktorská zkouška. Zahrnuje vědeckou rozpravu ze tří předem stanovených předmětů a rozpravu k tezím disertační práce.
V další fázi studia student vykonává činnosti (např. experimentální práce) potřebné k vypracování disertační práce a činnosti potřebné ke splnění kvalifikačních podmínek studia (např. publikační aktivity). Studium je ukončeno obhajobou disertační práce.
Veškeré ostatní informace jsou součástí Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava:
https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/dd0741c8-ecee-4f05-8862-b8437b744f62

Profese

 • Vědecko výzkumný pracovník v oboru tepelné techniky
 • Technik, výpočtář nebo konstruktér v energetických společnostech
 • Pracovník zastávající manažerské funkce v energetických podnicích
 • Pracovník, či vedoucí pracovník v ústavech, institucích a v útvarech státní správy, zabývajících se energetikou, bezpečností a péčí o životní prostředí
 • Pracovník v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži a zkušebnictví
 • Energetický specialista, samostatný pracovník pro energetické audity a pro poskytování konzultačních a poradenských služeb
 • Provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky ve všech typech průmyslových podniků i v nevýrobní sféře, jako např. v úpravnách a čistírnách odpadních vod, společností zabývajících se odpadovým hospodářstvím
 • Tvůrčí pracovník v projekčních ateliérech se zaměřením na energetiku

Dovednosti

 • Modelování tepelných procesů a jeho využití
 • Znalost metod a přístrojů pro měření tepelně technických veličin
 • Znalost využití alternativních energetických zdrojů
 • Znalost tvorby energetických bilancí a normování spotřeby energie
 • Schopnost stanovit energetické a exergetické bilance zařízení
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Stanovení účinnosti tepelných a energetických zařízení
 • Znalosti vlivů tepelných procesů na životní prostředí
 • Aplikace matematických metod v energetice a tepelné technice
 • Energetické stroje a zařízení
 • Aplikace přírodních věd v energetice a tepelné technice
 • Sdílení tepla a přenos hmoty
 • Znalost metod pro snižování důsledků tepelných procesů na složky životního prostředí
 • Energetické výpočty
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0713D070003
Název programu česky Energetické procesy
Název programu anglicky Energy Processes
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Klíčová slova energetické systémy a technologie
zdroje energie
ochrana životního prostředí
věda a výzkum v energetice