Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Energetika a životní prostředí

Informace pro uchazeče

Chcete se stát energetičkou/energetikem? Pokud ano, tak se Vám po absolvování našeho studijního programu Energetika a životní prostředí otevírají široké možnosti uplatnění. A to jak v oblasti tzv. velké energetiky, kam především spadají velké energetické podniky jako elektrárny, teplárny, plynárny a dále pak i energetické provozy velkých chemických, hutních aj. podniků, tak i malé energetiky, neboť každý podnik má svého energetika, protože spotřebovává elektřinu, teplo, plyn, stlačený vzduch, vodu, je třeba zajistit větrání či klimatizaci atd. A tak se můžete s našimi absolventy setkat např. i v pivovarech či čokoládovnách. A proč je v názvu životní prostředí? To proto, že dnešní energetické technologie musí být provozovány tak, aby co nejméně negativně působily na prostředí okolo nás.

Profese

 • Energetik teplárenských zarízení
 • Výpočtář a konstruktér v energetických závodech a společnostech
 • Pracovník pro energetické audity
 • Provozní a projekční pracovník v elektrárnách a teplárnách nebo v útvarech energetiky a životního prostředí ve všech typech, průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře vč. útvarů státní správy
 • Tvůrčí pracovník v projekčních ateliérech se zaměřením na energetiku
 • Pracovník zastávající nižší manažerské posty v energetických podnicích
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení
 • Pracovník v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži a zkušebnictví

Dovednosti

 • Stanovení účinnosti tepelných a energetických zařízení
 • Výpočty spalování paliv
 • Znalost tvorby energetických bilancí a normování spotřeby energie
 • Orientace v technických výkresech
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Energetické stroje a zařízení
 • Znalost využití alternativních energetických zdrojů
 • Znalost vlastností plynných, kapalných a pevných paliv
 • Aplikace základů termodynamiky v energetice a tepelné technice
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Čtení technické dokumentace
 • Ochrana životního prostředí v energetice
 • Znalosti výpočtů a návrhu výmeníků tepla
 • Znalost principů a použití tepelných a spalovacích motorů
 • Výpočty přenosu tepla v zařízeních a budovách
 • Aplikace přírodních věd v energetice a tepelné technice
 • Energetické výpočty
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0713A070002
Název programu česky Energetika a životní prostředí
Název programu anglicky Energetics and Environments
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Klíčová slova provoz energetických zařízení
energetika
alternativní a obnovitelné zdroje energie
ochrana životního prostředí
zdroje energie