O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní program Strojírenství

Informace pro uchazeče

U studijního programu jsou společné první čtyři semestry přírodovědného a strojního základu. Následně studenti studují jeden z 12 studijních oborů.
Absolventi mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ a následně v doktorském studiu.
Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů, případně jako pracovníci ve zkušebnách, vývojových odděleních a diagnostických pracovištích. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.


Popis programu

V rámci studijního programu mají jednotlivé obory společné první čtyři semestry přírodovědného a strojního základu. Následně studenti studují jeden z 12 studijních oborů.
V předmětech Bakalářský projekt a Ročníkový projekt zpracovávají studenti projekty, které souvisejí s jejich bakalářskou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i s využitím internetových vyhledávačů.
Důraz je kladen na schopnost využívat moderní výpočetní metody a efektivně vyhodnocovat výstupy technických měření.
Studium oboru je zakončeno státní zkouškou ze dvou státnicových předmětů dle oboru studia a obhajobou bakalářské práce.
Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“, jehož standardní doba studia pro prezenční i kombinovanou formu studia je 2 roky a následně v doktorském studiu.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi prokazují znalosti z matematiky, konstruktivní geometrie, fyziky, počítačové grafiky, výpočetních metod, mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí, nauky o materiálu, termomechaniky a hydromechaniky na úrovni umožňující jejich praktickou aplikaci.
Absolventi prokazují znalosti o strojírenských materiálech, výrobních technologiích, konstrukcích strojů, projektování výrobních systémů a řízení v rozsahu konkrétního studijního oboru.
Absolventi znají principy hlavních vědeckých metod oboru a některé jejich základní varianty dokáží použít v praktických souvislostech.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi umí používat odbornou terminologii a zpracovat technickou dokumentaci.
Absolventi umí číst technické výkresy výrobků nebo dílů a navrhovat nejefektivnější způsoby a postupy jejich výroby.
Absolventi umí provádět odbornou analýzu strojních zařízení a výrobních technologií, dovedou analyzovat a hodnotit technická řešení.
Absolventi umí připravit, provést a sestavit zprávu o výsledku laboratorního nebo technického experimentu.
Absolventi umí ověřovat nové postupy výroby, spolupracovat na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
Absolventi jsou schopni stanovovat způsob kontroly jakosti a technických zkoušek, spolupracovat na řízení jakosti produkce.
Další odborné dovednosti rozvíjí jednotlivé studijní obory studijního programu Strojírenství.

Obecné způsobilosti absolventa

Studijní program využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména bakalářské práce.

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů, případně jako pracovníci ve zkušebnách, vývojových odděleních a diagnostických pracovištích. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód B2341
Název česky Strojírenství
Název anglicky Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garant prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Klíčová slova technologie
průmysl
přírodovědný základ
strojní základ
strojírenství