VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

Studijní záležitosti

Doktorské studium

Pokyny k vypracování a obhajobě disertační práce