Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 17. 3. 2024!

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci projektu ERASMUS+

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci projektu ERASMUS+
Přihlášku do výběrového řízení je nutno podat do 17. 3. 2024 v IS Edison.

Děkan Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty v zemích EU na akademický rok 2024/2025 v rámci projektu ERASMUS+.

Za přihlášku do výběrového řízení je považováno podání přihlášky k výjezdu do 17. 3. 2024 v Edisonu.

Podmínkou účasti je dobrá znalost anglického, německého, francouzského, španělského nebo italského jazyka. Konkurz se vypisuje pro studenty, kteří budou v akademickém roce 2024/2025 studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia.

Znalost jazyka bude ověřena formou písemného testu a individuálního pohovoru. Termín bude stanoven po uzavření sběru přihlášek.

Při sestavování výsledků konkurzu (pořadí zájemců) je kromě úrovně znalosti jazyka brán v potaz také vážený studijní průměr studenta. Minimální VSP pro úspěšné absolvování výběrového řízení je 65.

Pobyt je z větší části hrazen z prostředků programu ERASMUS+. Děkan Fakulty strojní přizná každému studentovi, který vyjede na zahraniční univerzitu v rámci projektu ERASMUS+ mimořádné stipendium na pokrytí zvýšených výdajů spojených se studiem v zahraničí. Výše mimořádného stipendia činí 5 000,- Kč měsíčně. Minimální délka pobytu je 3 měsíce.

Stipendium lze přiznat na základě žádosti adresované děkanovi Fakulty strojní na předepsaném formuláři s doložením kopie rozhodnutí o studijním pobytu na zahraniční univerzitě. V případě dřívějšího návratu je příjemce povinen vrátit poměrnou část přiznaného mimořádného stipendia za neuskutečněný pobyt.

Student má v průběhu pobytu v zahraničí také nárok na ubytovací stipendium, které mu bude přiznáno rovněž na základě žádosti.

Případné dotazy ohledně výběru univerzity a přihlašování v IS Edison zodpoví fakultní koordinátor .

Seznam univerzit, na které je možné se hlásit, je zde. K dispozici jsou ty univerzity, u kterých je ve sloupci „N“ uvedeno „FS“ nebo „víceoborová“.

Více informací o postupu při zařizování výjezdu je tady.

Vloženo: 24. 1. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět