Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

KOZUBKOVÁ, Milada, Patrik MARCALÍK, Lukáš DVOŘÁK, Sylva DRÁBKOVÁ, Lumír HRUŽÍK a Barbora UHROVÁ. Výpočet aktuálního provizorního řešení sacího obvodu čerpadla, tj. výpočet tlakových a průtokových poměru a návrh řešení na zlepšení hydraulických poměrů v sání. AQUA - STYL spol. s r.o., 2019. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Sylva DRÁBKOVÁ a Patrik MARCALÍK. Numerické modelování proudění na zadaném výpočtovém modelu. CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s. r. o., 2019. [Detail]
BOJKO, Marian, Milada KOZUBKOVÁ, Patrik MARCALÍK a Tomáš BLEJCHAŘ. 2D CFD model pružné lopatky a 2D CFD modelování sil a momentů lopatkového systému + řešení vybrané varianty. Rolizo spol. s r. o., 2019. [Detail]
BOJKO, Marian a Sylva DRÁBKOVÁ. Numerické modelování proudění vícefázového proudění s volnou hladinou. SIGMA VVÚ, s.r.o., 2019. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada a Veronika HOROVÁ. Návrh clony umístěné na sání čerpadla s cílem zjistit dopad tohoto elementu na výkonové parametry modelového čerpadla s využitím numerického modelování proudění. SIGMA VVÚ, s.r.o., 2019. [Detail]
BOJKO, Marian. Numerické simulace v oblasti mezipánve ZPO č. 1 pro pružinové oceli. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2018. [Detail]
BOJKO, Marian a Veronika HOROVÁ. Numerické modelování jednofázového proudní v odstředivém čerpadle v turbínovém režimu. CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s. r. o., 2018. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Patrik MARCALÍK a Jana JABLONSKÁ. Numerické modelování vícefázového proudění s volnou hladinou. SIGMA VVÚ, s.r.o., 2018. [Detail]
DRÁBKOVÁ, Sylva a Jan BLATA. Posouzení příčiny vzniku závady na napájecím čerpadle Grundfos CR 32-14 A-F-A-E-HQQE. CS CABOT spol. s r.o., Valašské Meziříčí, 2017. [Detail]
BOJKO, Marian, Milada KOZUBKOVÁ, Lumír HRUŽÍK a Adam BUREČEK. Matematické modelování proudění spalin a částic ve výměníku tepla. PONAST spol. s r.o., 2017. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír a Adam BUREČEK. Modelování proudění v kotli A4W a tvarovce LIGNATOR - 2 etapa. VIADRUS a.s., 2017. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír a Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle G 350 na straně spalin. VIADRUS a.s., 2017. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír a Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle G 50 na straně spalin. VIADRUS a.s., 2017. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Jana JABLONSKÁ a Lukáš DVOŘÁK. Modelování hydraulického obvodu s aktuátorem. HYTECH CR spol. s r. o., 2016. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír a Adam BUREČEK. Měření průtoku oleje protékajícím dodaným průtokoměrem. LICHNA TRADE CZ, s.r.o., 2016. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO a Adam BUREČEK. Modelování a měření proudění v kotlových tělesech kotlů. VIADRUS a.s., 2016. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO a Jana JABLONSKÁ. Modelování proudění v hydraulických systémech s částečně smáčivými stěnami. VUT v Brně, FSI, Odbor fluidního inženýrství, 2016. [Detail]
OCHODEK, Tadeáš, Karel BOROVEC, Tomáš BLEJCHAŘ a Pavel FRIEDEL. Závěrečná zpráva o realizaci projektu - Chlazená sonda s tryskou. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2016. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO a Adam BUREČEK. Měření odporů kotlů, modelování proudění v prostoru kotle. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO a Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle VIAautoCAST. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO a Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle VIAautoSTEEL. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO a Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle VIAroboSTEEL. VIADRUS a.s., 2015. [Detail]
DVOŘÁK, Lukáš. Proměření parametrů pneumatické vrtačky. KOEXPRO Ostrava, a.s., 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír a Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu v kotlových tělesech kotlů. VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK a Marian BOJKO. Modelování proudění ve třech článcích kotle Hefaistos P2 (IBC). VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Marian BOJKO a Adam BUREČEK. Modelování proudění spalin a vzduch s přestupem tepla v tvarovce. VIADRUS a.s., 2014. [Detail]
HONUS, Stanislav a Milada KOZUBKOVÁ. Využití matematického modelování pro predikování charakteristik vodních turbín. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
JANČÍK, Petr, Jan BITTA, Irena PAVLÍKOVÁ, Ondřej ZAVILA a Marian BOJKO. Základní výzkum toku suspendovaných částic v ovzduší v rozsáhlých oblastech při nízkých rychlostech proudění s využitím dynamického modelování : Závěrečná zpráva (01718/2012/RRC). Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 2013. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Jaroslav JANALÍK a Adam BUREČEK. Posouzení hydromechanických parametrů centrální klimatizace Staříč dle Studie centrální klimatizace Dolu Paskov. OKD, a.s., 2013. [Detail]
BLEJCHAŘ, Tomáš, Tomáš KARÁSEK a Tomáš BRZOBOHATÝ. Matematický model hoření uhlí se zahrnutím produkce NOx a SO2. VÍTKOVICE ÚAM a.s., 2013. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO a Josef DOBEŠ. Zvýšení účinnosti paralelizace CFD solveru OpenFOAM. Sobriety s.r.o., 2013. [Detail]
KOZUBKOVÁ, Milada, Josef DOBEŠ a Marian BOJKO. Systém pro správu úloh v mnohouzlových aplikacích. SychrovNet, 2013. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír a Adam BUREČEK. Změření a optimalizace proudění v zadním článku kotle VIADRUS HERCULES U28. VIADRUS a.s.,, 2013. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír a Adam BUREČEK. Měření obtékání vzduchu ve spalinových cestách kotle VIADRUS HERCULES U28 – 5 čl. VIADRUS a.s.,, 2013. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír, Adam BUREČEK a Kamil FOJTÁŠEK. Proměření hydraulického odporu kotle LIGNATOR v 5 až 10 článkovém provedení. VIADRUS a.s.,, 2013. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír a Adam BUREČEK. Proměření hydraulického odporu kotle VIADRUS G 350 ve 4 až 10 článkovém provedení. VIADRUS a.s.,, 2013. [Detail]
HRUŽÍK, Lumír a Adam BUREČEK. Změření vlastností prototypu šroubového hydrogenerátoru. Šmeral Brno a.s., 2013. [Detail]

Projekty

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2023/015 Experimentální metody ověřování matematických modelů tekutinových mechanizmů. 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/32 Numerické modelování transientních úloh proudění tekutin s podporou experimentálního výzkumu 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG20_321/0024017 Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW 2021 2023
HS3382102 Advanced Metal Powders s. 2021 2021
HS3382103 HYTECH CR,Jablonská,4269 2021 2021
RPP2021/96 Vytvoření studijního materiálu multimediálního charakteru pro experimentální část předmětu Mechanika tekutin 2021 2021
SP2021/85 Řízení tekutinových systémů a měření jejich parametrů 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3382003 BBA HRANICE,spol.s.r.o.,B 2020 2021
HS3382001 Liberty Ostrava a.s.,Bojk 2020 2020
HS3382004 HYDROSYSTEM,Bojko,4385 2020 2020
RPP2020/94 Statické a dynamické charakteristiky 2020 2020
SP2020/25 Výzkum v oblasti energeticky úsporného zařízení pro zkoušení rotačních hydrostatických převodníků. 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40105 Vývoj a výroba prototypu vysokotlakého vřetenového čerpadla pro čerpání vysoce-viskózních hmot 2019 2021
HS3381901 ROLIZO spol.s r.o., Kozub 2019 2019
HS3381902 SIGMA Výzkumný a vývojový 2019 2019
HS3381903 SIGMA Výzkumný a vývojový 2019 2019
HS3381904 Centrum hydraulického výz 2019 2019
HS3381905 AQUA-STYL spol.s.r.o.,Koz 2019 2019
RPP2019/94 Statické a dynamické charakteristiky 2019 2019
SP2019/123 Numerické modelování dynamických jevů v mechanice tekutin s podporou experimentálního výzkumu 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3381801 ArcelorMittalOstravaa.s 2018 2018
HS3381802 Centrum hydraulického výz 2018 2018
HS3381803 SIGMA Výzkumný a vývojový 2018 2018
SP2018/157 Modelování a experimentální ověření dynamických jevů v tekutinových a vakuových systémech 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3381701 VIADRUS,Hružík,4384 2017 2017
HS3381702 VIADRUS,Hruzík,4384 2017 2017
HS3381703 VIADRUS,Hružík,4384 2017 2017
HS3381704 PONAST,Bojko,4385 2017 2017
HS3381705 CS CABOT spol.s.r.o.,Drábková,4386 2017 2017
SP2017/103 Výzkum v oblasti dynamiky tekutinových systémů. 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/84 Inovace předmětu Mechanika tekutin 2016 2018
HS3381601 LICHNA TRADE,Hružík,4384 2016 2016
HS3381602 VIADRUS,Hružík,4384 2016 2016
HS3381603 HYTECH,Kozubková,3342 2016 2016
HS3381604 VUT v Brně,Kozubková,3342 2016 2016
SP2016/70 Experimentální výzkum v oblasti mechaniky tekutin 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2015/147 Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů 2015 2015
HS3381503 VIADRUS,Hružík,4384 2015 2015
HS3381504 VIADRUS,Hružík,4384 2015 2015
HS3381505 VIADRUS,Hružík,4384 2015 2015
SP2015/95 Zkoumání dynamiky tekutinových systémů 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/138 Vybudování laboratoře pro měření proudění v hydraulických prvcích metodou MiniCTA 2014 2014
FRVS2014/209 Inovace předmětu Tekutinové mechanismy 2014 2014
HS3381402 Koexpro Ostrava,a.s Dvořák 4314 2014 2014
HS3381405 VIADRUS,Hružík,4384 2014 2014
SP2014/208 Zkoumání dynamiky hydraulického vedení 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS338302 Viadrus, Hružík,4384 2013 2013
HS338303 Viadrus, Hružík, 4384 2013 2013
HS338304 Hydraulika Petráš, Kozubková, 3342 2013 2013
HS338305 Viadrus,a.s., Hružík 4384 2013 2013
HS338307 VIADRUS, Hružík,4384 2013 2013
HS338308 Šmeral Brno, Hružík,4384 2013 2013
SP2013/105 Experimentální modelování aerodynamických jevů 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.4.00/12.0028 ENERGETICKÉ FÓRUM 2012 2013