Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Energetické fórum (2010-2012)

Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0028
Žadatel: VUT v Brně – doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.,
Partneři: VŠB – TU Ostrava – Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.,
ZČU v Plzni – RNDr. Petr Martinec
Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Představení projektu ve formátu pdf.

Projekt byl zaměřen na prohlubování spolupráce vysokoškolských pracovišť věnujících se oblasti energetiky, procesů a ochrany životního prostředí, a jejich průmyslových partnerů. Cílovou skupinu zapojenou do projektu tvořili akademičtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů jednotlivých vysokoškolských pracovišť zapojených do projektu a vybraní studenti magisterského, případně i bakalářského studia. Účelem projektu byla podpora výměny informací mezi akademickými pracovišti vzájemně a také s průmyslovými partnery formou workshopů, seminářů, konferencí a informačních portálů, s cílem navázání kontaktů a spolupráce jednotlivých pracovišť.

Do projektu byla zapojena pracoviště Vysokého učení technického v Brně, VŠB – Technické univerzity Ostrava, Západočeské univerzity v Plzni a Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Přínosem projektu je rozvoj spolupráce a výměna zkušeností mezi akademickými pracovišti v oblasti energetiky, rozvoj spolupráce akademických pracovišť a průmyslu v oblasti vědy a výzkumu. Dále pak zlepšení komunikace v oblasti vzdělávání tak, aby profil absolventů VŠ lépe odpovídal potřebám průmyslových partnerů a zvýšení informovanosti o výzkumně-vývojových kapacitách akademických pracovišť vedoucí k zintenzivnění spolupráce s aplikační sférou.

Partnerství v oblasti energetiky a životního prostředí (2009-2012)

Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0001
Žadatel: TUv Liberci – doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.
Partneři: VŠB–TU Ostrava – doc. Dr. Ing. Lumír Hružík,
ZČU v Plzni – doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.

Veškeré důležité informace z hlediska řešení i udržitelnosti projektu jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách projektu.

Předmětem projektu bylo prohloubení partnerství mezi pracovišti technických univerzit v oblasti energetiky a životního prostředí. Současně byla také cílem projektu snaha o navázání kontaktů mezi partnery projektu a aplikační a státní sférou. Výstupem projektu je užší spolupráce mezi pracovišti partnerů, která byla upevněna pořádáním společných seminářů a konferencí s cílem výměny informací ohledně výuky a přístupů k managementu v oblasti energetiky a životního prostředí. Výsledkem je rovněž společná on-line webová aplikace, sdílené vzdělávací materiály a pomůcky. Vzájemné personální kontakty byly dále upevněny pracovními a studijními pobyty pracovníků projektu na partnerských organizacích.

Realizací projektu vznikly kontakty na aplikační (výrobci, distributoři a prodejci energie atd.) a státní sféru. Pracovníci univerzity využívají nové kontakty ke konzultacím, posilování praktické výuky, získávání přehledu o aktuálním stavu v energetice včetně očekávaných trendů. V oblasti státní sféry umožňují nové kontakty lepší orientaci v nových předpisech a normách, lepší přehled o současných trendech vývoje ochrany životního prostředí (nové emisní normy) apod. Tyto poznatky vedou k praktičtější výuce, a zároveň umožňují úzce navázat a prohloubit spolupráci s průmyslem, a to jednak společnou přípravou studentů a také zadáváním společných témat včetně odborných konzultací, popř. technické podpory. Kromě toho je rovněž umožní akademickým pracovníkům přístup k informačním a vzdělávacím materiálům.

Rozšířením kontaktů mezi partnery je rovněž dosažena lepší koordinace ve výuce energetiky a životního prostředí a je posílen transfer informací. Tímto se napomohlo jednotlivým partnerům posílit svoji odbornost v konkrétní části oboru energetiky a životního prostředí. Studenti můžou získat po odborné stránce prakticky zaměřené téma závěrečné práce, možnost odborných konzultací spojených s návštěvou v aplikační sféře a také navázání konkrétních osobních kontaktů. Studenti se mohou lépe orientovat na pracovním trhu, navázat kontakty již během studia, zaměřit svoji přípravu praktických směrem, popřípadě si zajistit svůj další profesní růst i po skončení studia. Na projektu se podílela rovněž Katedra energetiky VŠB-TU Ostrava.

Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku (2009-2012)

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0234
Žadatel: ZČU v Plzni – doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.
Partneři: TU Liberec – doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.,
VŠB-TU Ostrava – Ing. Miloslav Žáček.
Národní strojírenský klastr.

Představení projektu ve formátu pdf.

Vzhledem k úzké spolupráci s průmyslovými podniky v regionu a rozvoji výroby některých komponent jaderné energetiky byly aktivity zaměřeny převážně na inovaci předmětů z oblasti technologické (výroba parogenerátorů, kompenzátorů objemu a dalších těžkých komponentů pro jaderné elektrárny nového typu VVER1200). Dále pak také na oblast řízení a regulace výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách a nakládaní s jaderným odpadem. Inovace výuky byla směřována samozřejmě také na seznámení studentů s principem činnosti jaderného reaktoru, s novými typy reaktorů a novými trendy v oblasti jaderné energetiky. V oblasti související s jadernou energetikou se inovace dotkla např. předmětů Potrubní systémy a energetické rozvody, Jaderná energetika, Tekutinové mechanismy apod.
Důvodem zapojení Národního strojírenského klastru do projektu byla větší propojenost vzdělávacího systému na VŠB-TU Ostrava i partnerských univerzitách s průmyslovou sférou. Tento partner se aktivně podílel především na zajištění odborníků z praxe. Jejich úloha spočívala ve využití svých odborných zkušeností při přípravě a zpracování osnov inovovaných kurzů. Tito odborníci zároveň zajištovali exkurze do svých závodů, stáže vybraných studentů a zadávání semestrálních, bakalářských, diplomových a disertačních prací.
Na modernizaci studijních programů zaměřených na energetiku se podíleli především pracovníci Katedry energetiky 361. Inovace výuky přesahující rámec energetického zaměření byly naplňovány činností pracovníků Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení 338.

Výuka předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika (2006-2008)

Číslo projektu: CZ.O4.1.03/3.2.15.2/0349
Žadatel: ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra energetických strojů a zařízení – doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D.
Partneři: TU Liberec, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení – doc. Ing. Jiří Unger, CSc.,
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení – doc. RNDr. Milada Kozubková, CSc.,
ŠKODA POWER, a.s. – Ing. Jan Musil, CSc.,
GEA-LVZ, a.s. – Ing Petr Kučera.

Představení projektu ve formátu pdf.

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění a zatraktivnění výuky teoretických předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika na vysokých školách technického zaměření, protože tyto technické vysoké školy se potýkají s problémem malého zájmu studentů o technické obory. Důvodem je obtížnost studia a navíc v současné době studuje velká část posluchačů formou distanční. Tudíž je nutné se zabývat problémem kvalitnějšího a širšího zpřístupnění technických předmětů, protože takto vyškolení absolventi se lépe uplatní na trhu práce. Během řešení projektu proběhla příprava a výroba výukových pomůcek určených pro hlubší pochopení fyzikálních principů Mechaniky tekutin a Termomechaniky.
Jednotlivá partnerská pracoviště se s ohledem na svá specifická zaměření soustředila na výrobu speciálních audiovizuálních pomůcek, demonstračních modelů, cvičebnic, využití internetu apod. Vybraní studenti byli zapojeni do řešení úkolů vědy na katedrách, aby byl podchycen jejich zájem o vědeckou práci. V neposlední řadě šlo o zvýšení motivace studentů ke studiu oboru, ve kterém je trvalý nedostatek vysokoškolských absolventů. Uvedený projekt měl za úkol rozšířit technické vzdělávání potřebné pro získání a udržení si zaměstnání absolventů vysokých škol.
Na katedře byl projekt realizován na měření hydraulických ztrát ve vodní trati, cejchování průřezových měřidel, měření průtoku ocejchovanou clonou na olejové trati, měření třecích ztrát mazacího systému nenewtonowských kapalin, měření hydraulického rázu v závislosti na době uzavírání ventilu atd.

Výstupy z projektu:

Audiovizuální pomůcky

V rámci projektu byla natočena digitální videa popisů jednotlivých zařízení demonstračních modelů. Dále byla natočena videa měření na jednotlivých demostračních modelech.

Měření místních ztrát na vodní trati – video popisvideo měření

Měření třecích ztrát na vodní trati – video popisvideo měření

Měření třecích ztrát na vzduchové trati – video popisvideo měření

Měření charakteristiky čerpadla – video popisvideo měření

Měření hydraulického rázu – video popisvideo měření

Cejchování průřezových měřidel – video popisvideo měření

Měření místních a třecích ztrát na vodní trati – video popisvideo měření

Měření výstupních charakteristik hydrodynamické spojky – video popisvideo měření

Experimentální stanovení pulzujícího průtoku – video popisvideo měření

Tlaková ztráta při proudění nenewtonských kapalin – video popisvideo měření

Výukové materiály

Elektronická skripta, která nabízejí detailní popis měřených úloh na jednotlivých demonstračních modelech. Skripta jsou doporučena k předmětům Mechanika tekutin, Hydromechanika, Čerpací technika a Zásobování hasivy.

KOZUBKOVÁ, M. a kol.: Mechanika tekutin – návody pro laboratorní cvičení, VŠB-TU Ostrava, 2007, 113 s.

BOJKO, M., KOZUBKOVÁ, M., RAUTOVÁ, J.: Základy hydromechaniky a zásobování hasivy. Skripta. VŠB-TU Ostrava, 2008. 198 s. ISBN 978-80-7385-033-3.

Propagační (publikační) materiály a prezentace projektu na konferencích:

Měření místních ztrát na vodní trati

Měření třecích ztrát na vodní trati

Měření třecích ztrát na vzduchové trati

Měření charakteristiky čerpadla

Měření hydraulického rázu

Cejchování průřezových měřidel

Měření místních a třecích ztrát na vodní trati

Měření výstupních charakteristik hydrodynamické spojky

Experimentální stanovení pulzujícího průtoku

Reologické vlastnosti nenewtonských kapalin

Rautová Jana.: Využití Evropských sociálních fondů pro zvýšení kvality výuky, XXVI. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Sborník z mezinárodní vědecké konference, 2007, ISBN 80-86786-09-9

Užitečné odkazy:

http://www.esfcr.cz – oficiální stránky evropského sociálního fondu

http://www.msmt.cz – stránky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů (2006-2008)

Číslo projektu: CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326
Žadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava – doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Zapojené fakulty: Fakulta strojní
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta stavební

Představení projektu ve formátu pdf.

Základním cílem projektu bylo zvýšení kvality vysokoškolských studijních opor o tyto prvky: zpracování textů do podoby distanční opory, doplnění cílů kapitol, doplnění řešenými příklady teoretickými i z praxe, otázkami a úlohami pro samostatné řešení studentem. Textová část doplněna videosekvencemi (pohled na reálné provozy, laboratorní měření apod., případně zaznamenané živé přednášky – o ty mají studenti velký zájem). Statický popis v textu doplněn o počítačové animace s dynamickým a opakovatelným zobrazením popisovaných dějů. Interaktivní programy umožňují studentům modelovat teoretické i reálné děje, změnou zadaných parametrů samostatně studovat změnu výsledku.
Kapitoly byly doplněny množinami teoretických otázek a praktických úloh s klíčem k řešení, nebo pomocí LMS automaticky vyhodnocované – pro ověření znalostí před zkouškou. Na VŠB-TU Ostrava je již používáno několik LMS, zkušenosti byly využity i v projektu.
Takto upravené studijní materiály slouží k vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání pro všechny skupiny obyvatelstva, handicapované jak zdravotně, tak sociálně nebo geograficky a zajistí komplexní přístup k řešení vzdělanosti osob se speciálními potřebami. Moderní e-learningovou formou studia jsou motivování účastníci studia ke zvyšování vlastní gramotnosti v oblasti ICT. Nezanedbatelným cílem je i zvýšení zájmu mládeže o studium technických oborů.
Pedagogům se po počátečním náročném zpracování výukových materiálů sníží náročnost na přípravu výuky a hlavně na rutinní testování a zkoušení studentů. Vedlejším cílem je zvýšení kvalifikace pedagogů v používání e-learningu.

V rámci katedry byl projekt cílen na předmět Mechanika tekutin, který je přednášen ve 2. ročníku bakalářského studia v zimním semestru na Fakultě strojní. Garantem předmětu je doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Předmět je povinný a je zakončen zkouškou.
V e-learningových skriptech byla vypracována textová část, která byla doplněna o názornější obrázky, animace, videa, programy, vzorové příklady, nevypracované příklady a testy.

Výstupy projektu:

Audiovizuální pomůcky

V rámci projektu byla natočena videa jako doplněk učebních textů, popisující některé fyzikální zákonitosti.

Úvod – ViskozimetryBernoulliové

Úvod do proudění tekutin – Charakteristika potrubí

Hydraulický výpočet potrubí – Proudění vody s pevnými částicemi

Obtékání těles – Proudění okolo těles

Fyzikální podobnost a teorie modelování – Taylorovy víryProudové nestability

Dále byly vytvořena výuková videa/animace pro jednodušší pochopení vybraných fyzikálních principů.

Úvod – Proudění vazké kapaliny v potrubíProudění ideální kapaliny v potrubí

Relativní klid kapaliny – Rotace nádobyPřímočarý rovnoměrně zrychlený pohyb nádoby

Úvod do proudění kapalin – Reynoldsovo laminární prouděníReynoldsovo turbulentní prouděníSchod 2D pulsace – Proudění vazké kapaliny v potrubí3D proudění2D proudění Jednopístové čerpadlo

Hydraulický výpočet potrubí – Místní ztráta na cloněMístní ztráta na cloně 2DMístní ztráta na cloně 2D detailMístní ztráta ve ventilu 2DMístní ztráta ve ventiluMístní ztráta v koleniMístní ztráta na difuzoruMístní ztráta na difuzoru 2D detail

Výtok kapaliny z nádob – Výtok kapaliny obdelníkovým otvorem

Nestacionární proudění v potrubí – Hydraulický ráz

Čerpadlo v potrubním systému – Čerpadlo Tlak v rotujícím kanáleRychlost v rotujícím kanále

Obtékání těles – Válec 2D rozběh č.1Válec 2D rozběh č.2

Prezentace projektu na konferencích:

Rautová Jana.: Využití Evropských sociálních fondů pro zvýšení kvality výuky, XXVI. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Sborník z mezinárodní vědecké konference, 2007, ISBN 80-86786-09-9

Rautová Jana.: Laboratorní zařízení pro zvýšení kvality výuky, XXVII. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Sborník z mezinárodní vědecké konference, Plzeň, 2008, ISBN 978-80-7043-666-0
Užitečné odkazy:

http://www.esfcr.cz – oficiální stránky evropského sociálního fondu

http://www.msmt.cz – stránky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy