Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení řeší řadu vědeckovýzkumných úkolů v rámci projektů MŠMT, GAČR, FRVŠ, MPO, COST, CEZ a EUREKA, ESF, TAČR, pro potřeby průmyslové praxe a pro podporu výukového procesu. Spolupracuje s řadou průmyslových podniků při řešení konkrétních technických úkolů spojených s návrhem a realizací.

Hydraulika a pneumatika

FRVŠ – Rozvoj předmětu dynamika tekutinových mechanizmů v experimentální oblasti

MŠMT – Inovace strojů a zařízení směrem ke zvyšování výkonnosti, spolehlivosti, úspor energie a ochrany životního prostředí

GAČR – Experimentální a teoretický výzkum reologických vlastností a průtoku ekologických plastických maziv u centrálních mazacích systémů

FRVŠ – Inovace předmětu pneumatické prvky a systémy

FRVŠ – Vybudování Laboratoře čerpací techniky a rozvoj Laboratoře hydraulických zařízení (Závěrečná zpráva z projektu + Příloha k závěrečné zprávě Protokol z měření)

HABILITACE – doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.

MPO – Výzkum a vývoj hydraulického pohonu určeného do prostředí s mimořádnými nároky na bezpečnost, hygienu a ekologii

Modelování a výzkum hydraulického rázu

CFD modelování proudění

GAČR – Matematické modelování rozvoje samovzněcování uhlí v uhelných skládkách a odvalech

GAČR – Využití plazmové technologie v uhelné energetice

GAČR – Vliv složení plynného paliva a termodynamických parametrů na průběh reakcí a přenosu tepla ve vysokoteplotních reaktorech

CEZ – Vývoj algoritmu pro řešení složitých průmyslových problémů – Proudové nestability v mezerách mezi rotujícími koncentrickými válci

COST – Numerical Modelling of the Small Scale Urban Air Flow and Pollutant Dispersion – Numerická simulace proudění v aerodynamickém tunelu

COST – Meteorology applied to urban air pollution problems –  Meteorologie aplikovaná na problémy znečištění v městské zástavbě

EUREKA – Nové aplikované technologie hypervize pro životní  prostředí a bezpečnost

MPO – Výzkum, vývoj a modernizace výroby oceli na tandemových pecích

Disertace

DIS – Nestability v mezeře mezi dvěma relativně rotujícími koaxiálními válci a jejich vyšetřování – Ing. Jiří Farník Ph.D.

DIS – Metody matematického a fyzikálního experimentu v proudění tekutin – Ing. Petr Fabian Ph.D.

DIS – Výzkum a modelování proudění v hydrodynamické spojce – Ing. Martin Golka Ph.D.

DIS – Metodika návrhu, simulace a experimentální ověření pneumatických systémů – Ing. Dvořák Lukáš, Ph.D.

DIS – Vývoj pohonu kolesa u kompaktních kolesových rypadel na hydropohon – Ing. Jana Rautová, Ph.D.

DIS – Energeticky úsporný hydrostatický systém pro zvedání a spouštění hmotné zátěže – Ing. Erik Stonawski, Ph.D

DIS – Matematické modelování nestacionárního proudění, kavitace a akustických projevů v hydraulickém ventilu – Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.

DIS – Vyšetřování parametrů hydraulických strojů s využitím numerických metod – Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D.

DIS – Modelování proudění s uvažováním vlivu smáčivosti povrchů – Ing. Barbora Frodlová, Ph.D.

DIS – Numerické modelování proudění tekutin s přestupem tepla a hořením v průmyslových aplikacích – Ing. Jaroslav Krutil, Ph.D.

DIS – Modelování a experimentální ověření chování elastických pneumatických pracovních prvků – Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.

DIS – Interakce kapaliny a stěny potrubí při nestacionárním proudění – Ing. Adam Bureček, Ph.D.