Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum v oblasti energeticky úsporného zařízení pro zkoušení rotačních hydrostatických převodníků.
Kód
SP2020/25
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude experimentální zjišťování a matematické modelování parametrů tekutinových prvků a systémů. V tomto projektu bude zahrnuto experimentální měření energetické úspory při zkouškách rotačních převodníků. Jednou z variant tohoto výzkumu bude také, zjištění celkové energetické úspory při zkouškách. Dalším předmětem výzkumu bude prověření možnosti optimalizace a zvýšení účinnosti zařízení. Budou prověřeny dynamické zkoušky a vlastnosti uzavřeného hydrostatického energeticky úsporného obvodu. Data z měření poslouží k vytvoření komplexního matematického modelu.
Členové řešitelského týmu
Bc. Tomáš Wolf
Bc. Jakub Železný
Ing. Dominik Sikora
Bc. Lukáš Pastrňák
Bc. Adam Wojnar
Bc. Jan Pětroš
Bc. Lukáš Marek
Bc. Jakub Charvát
Bc. Filip Horáček
Bc. Paweł Zawada
Bc. Jan Pavlíček
Bc. Tomáš Kiszka
Bc. Luděk Wolf
Bc. Lukáš Fuksa
Ing. Lubor Pavelec
Bc. Lukáš Rychlý
Bc. Tomáš Sklenák
Bc. Filip Adamec
Bc. Ondřej Šlosar
Ing. Lukáš Hertl
Ing. Patrik Marcalík
Ing. Tomáš Polášek
Ing. Marian Ledvoň
Ing. Petr Brzezina
Ing. Filip Dýrr
Bc. Adam Šimeček
Ing. Veronika Mořkovská
Ing. Martin Vrábel, PhD.
Ing. Ondřej Friedel
Ing. Ladislav Šeděnka
Ing. Adam Bureček, Ph.D.
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupem projektu budou minimálně 3 x PUBLIKACE v odborném časopise nebo ve sborníku konference evidovaném v databázi WoS nebo Scopus.

Vybrané části budou řešeny v rámci diplomových prací.

Cíle dílčích částí projektu:

a) Projekce energeticky úsporného zařízení pro zkoušení rotačních převodníku

- funkční schéma hydraulického obvodu
- specifikace prvků hydraulického obvodu
- konstrukční návrhy, realizace, rozložení hydraulických komponent
-
b) Realizace energeticky úsporného zařízení pro zkoušení rotačních převodníku

- výroba rámu zařízení a montáž hydraulických prvků


c) Výzkum v oblasti energeticky úsporného zařízení pro zkoušení rotačních hydrostatických převodníku.

- vytvoření matematického modelu zařízení
- experimentální zjišťovaní a měření žádaných parametru
- vyhodnocení energetických úspor a celkové účinnosti zařízení
- prověření možnosti dynamických zkoušek na zařízení
- prověření možnosti zvýšení účinnosti zařízení

Harmonogram:

únor 2020 – návrh a vytvoření projekční dokumentace energeticky úsporného zařízení pro zkoušení rotačních hydrostatických převodníků, definice matematických modelů

duben 2020 – vytvoření matematického modelu energeticky úsporného zařízení pro zkoušení rotačních hydrostatických převodníku.

červen 2020 – realizace zařízení

srpen 2020 – experimentální měření na zařízení, vyhodnocení výsledků, porovnání s matematickým modelem, experimentální určení charakteristik a účinností rotačních převodníků, experimentální měření dynamiky obvodu

říjen 2020 – tvorba publikací a dalších výstupů z tohoto projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 120000,- 120000,-
3. Materiálové náklady 5344,- 15021,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 16000,- 28100,-
5. Služby 10000,- 8223,-
6. Cestovní náhrady 20000,- 0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 62038,- 62038,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 387000,- 387000,-
Plánované náklady 620382,-
Uznané náklady 620382,-
Celkem běžné finanční prostředky 620382,- 620382,-
Zpět na seznam