Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023

Advanced Technical Solution & Engineering s.r.o.: CFD analýza proudových režimů ve ventilátoru.

2022

K.B.K. fire, s.r.o.: Numerické modelování proudění vzduchu ve výtahové šachtě včetně uvažování přestupu tepla kondukcí a konvekcí v kovovém nosníku pomocí CFD software Ansys Fluent.

2021

BBA HRANICE spol. s r.o.: Numerické modelování proudění v rekuperační turbíně s cílem ověřit její výkonové parametry, včetně účinnosti (částečně řešeno již v roce 2020).

HYTECH CR spol. s r.o.: Výpočet hydraulického rázu při proudění hydraulické kapaliny.

Advanced Metal Powders s.r.o.: Numerické modelování proudění vzduchu s částicemi abrazivního materiálu v oběžném kole ventilátoru a ventilátorové skříni.

2020

Liberty Ostrava a.s.: Ověření asimilace nekovových vměstků v podmínkách mezipánve ZPO č.1 s přepážkami.

HYDROSYSTEM project a.s.: Vyhodnocení tlakové diference ve spáře mezi fazetkou na stíracím noži (lopatce) s sítem homogenizátoru s hnízdy.

BBA HRANICE spol. s r.o.: Numerické modelování proudění v rekuperační turbíně s cílem ověřit její výkonové parametry, včetně účinnosti.

2019

ROLIZO spol. s r.o.: 2D CFD model pružné lopatky a 2D CFD modelování sil a momentů lopatkového systému.

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.: Numerické modelování vícefázového proudění s volnou hladinou.

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.: Návrh clony umístěné na sání čerpadla s cílem zjistit dopad na výkonové parametry modelového čerpadla (numerický model proudění).

Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o.: Numerické modelování proudění na zadaném výpočtovém modelu.

AQUA-STYL spol. s r.o.: Výpočet provizorního řešení sacího obvodu čerpadla, návrh řešení.

2018

ArcelorMittal Ostrava a.s.: Numerické simulace v oblasti mezipánve ZPO č.1 pro pružinové oceli.

Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o.: Numerické modelování jednofázového proudění v odstředivém čerpadle v turbínovém režimu - stanovení výkonových charakteristik.

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.: Numerické modelování vícefázového proudění s volnou hladinou.

2017

Viadrus a.s.: Modelování proudění v kotli A4W a tvarovce LIGNATOR-2.

Viadrus a.s.: Proměření hydraulického odporu kotle G 350 na straně spalin.

PONAST spol. s r.o.: Modelování proudění spalin a částic ve výměníku tepla.

Viadrus a.s.: Proměření hydraulického odporu kotle G 50 na straně spalin.

CS CABOT spol. s.r.o: Posouzení příčiny vzniku závad na napájecím čerpadle.

2016

Viadrus, a.s.: Modelování a měření proudění v kotlových tělesech kotlů

HYTECH CR spol. s r.o.: Modelování hydraulického obvodu s aktuátorem

LICHNA TRADE CZ, s.r.o.: Měření průtoku oleje protékajícícm dodaným průtokoměrem

VUT v Brně, FSI odbor fluidního inženýrství: Modelování proudění v hydraul. systémech (částečně smáčivé stěny)

2015

Hennlich s.r.o.: Školení Základy pneumatiky + navazující kurz

Viadrus, a.s.: Měření odporů kotlů, modelování proudění v prostoru kotle

Viadrus, a.s.: Proměření hydraulického odporu kotle VIAautoCAST

Viadrus, a.s.: Proměření hydraulického odporu kotle VIAautoSTEEL

Viadrus, a.s.: Proměření hydraulického odporu kotle VIAroboSTEEL

2014

Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.: Realizace vzdělávací aktivity na téma Venturiho dýzy

Koexpro Ostrava, a.s.: Měření parametrů pneumatické vrtačky

Viadrus, a.s.: Proměření hydraulického odporu v kotlových tělesech kotlů

Viadrus, a.s.: Modelování proudění ve třech článcích kotle Hefaistos P2 (IBC)

Viadrus, a.s.: Modelování proudění spalin a vzduchu s přestupem tepla v tvarovce

Přehled spolupráce v oblasti hydraulika a pneumatika

Koexpro OSTRAVA, a.s.: Měření technických a životnostních parametrů hydromotorů Geolink a Eaton pro pracovní kapalinu na bázi vodní emulze (2000 – 2001) pdf

KMC Group spol. s.r.o.: Výzkum a vývoj zařízení pro nesmazatelné značení dlouhých kovových výrobků pdf

Bosch Rexroth, spol. s r. o.: Matematický model dynamiky systému s LS regulačním hydrogenerátorem (2006) pdf

OCHI Inženýring spol. s r.o.: Matematický model a simulace systému přítlaku mlecích běhounů cementárenského mlýna KTM 400 pdf

OCHI Inženýring spol. s r.o.: Hydraulicky ovládané regulační ventily parních turbín pdf

OCHI Inženýring spol. s r.o.: Matematický model a počítačová simulace elektrohydraulické regulace pohybu vakuovacího zařízení v ocelárně pdf

KOMA–Industry s.r.o.: Systémy mazání ložisek olejovou mlhou pdf

Měření v oblasti pneumatiky pdf

ORGREZ, a.s.: Návrh a dimenzování pneumatického obvodu pro pohon elektrody plazmatronu pdf

Další realizované spolupráce

Mittal Steel Ostrava, a.s.: Proměření tlakových poměrů ochrany s přírubami mezi krystalizátorem a pánví (2007)

RAIV s.r.o.: Porovnání snímačů tlaku (2009)

Roper Engineering s.r.o.: Vývoj řídicího systému pro pohon čerpadla na dopravu průmyslových kapalin Roper 34AP03 (2007)

VIADRUS a.s.: Měření hydraulického proudění středního článku kotle VIADRUS HERCULES U26 (2007)

VIADRUS a.s.: Měření hydraulického proudění na předním, středním a zadním článku kotle G350 (2006)

VIADRUS a.s.: Proměření hydraulického odporu kotlového tělesa pyrolitického kotle v 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 článkovém provedení (2006).

VIADRUS a.s.: Provedení proměření hydraulického odporu kotlových těles kondenzačního kotle v 2, 3 5 čl. provedení (2006).

VIADRUS a.s.: Modelování proudění vzduchu středního článku G27 (2007-2005).

VIADRUS a.s.: Měření obtékaní vzduchu ve spalinových cestách kotle VIADRUS HERCULES U 28 – 5 čl. (2013)

VIADRUS a.s.: Změření a optimalizace proudění v zadním článku kotle VIADRUS HERCULES U 28 (2013)

VIADRUS a.s.: Měření proudění v tvarovce kotle LIGNATOR (2012)

VIADRUS a.s.: Provedení měření rychlosti proudění a průtoku středního článku kotle VIADRUS HERCULES U26 (2011)

Hydrokompakt, t.o.s.: Měření tlakových pulsací při provozních stavech plunžrových čerpadel v podniku Mittal Steel Ostrava (2005-2006)

Hydrokompakt, t.o.s.: Kontrolní měření pulzací při provozních stavech plunžrových čerpadel v podniku Mittal Steel Ostrava (2006)

CIDEM Hranice a.s.: Kontinuální měření teplého vzduchu odtahovaného z chlazení pece sušárny v cihelně (2002)

CIDEM Hranice a.s.: Měření proudícího média v potrubí v souvislosti s garanční zkouškou sušáren (1997)

OCHI Inženýring spol. s r.o.: Metodika výpočtu tlakových ztrát jednookruhových mazacích obvodů (1998)

OKD, a.s.: Posouzení hydromechanických parametrů centrální klimatizace Staříč dle Studie centrální klimatizace Paskov (2013)

PD profi, s.r.o.: Teorie a výpočet pístových pneumatických motorů, jejich měření, zkoušení a vyhodnocení (2011-2012)

Přehled spolupráce v oblasti CFD modelování proudění

Hutní projekt Frýdek-Místek: Vliv změny uspořádání přívodních roštů v koksárenské baterii s ohledem na rozložení rychlostního pole pdf

INCO engineering s.r.o: Řešení klimatických podmínek ve větších hloubkách návrhem nového účinnějšího systému pdf

Státní ústav pro jadernou bezpečnost: Porovnání výsledků šíření substituentu otravné látky (in-situ) v prostoru přestupní stanice metra Muzeum C – A s matematickým modelem šíření pdf

Technický ústav požární techniky: Matematické modelování problematiky šíření požáru a plynných splodin v rodinném domku pdf

Další realizované spolupráce

SychrovNET s.r.o.: Řešení projektu s názvem “Systém pro správu úloh v mnohouzlových aplikacích “Podpora vědy a výzkumu v moravskoslezském kraji 2012 (2013)

Sobriety s.r.o.: Řešení projektu s názvem “Zvýšení účinnosti paralelizace CFD solveru OpenFOAM” (2013)

Ministerstvo obrany České republiky: Metody matematického modelování vývoje změn koncentrací par výbušnin, prekurzorů a zplodin výbuchu v uzavřených veřejných prostorách (2011)

Ministerstvo obrany České republiky: Matematické modelování vývoje změn koncentrací par výbušnin, prekurzorů a zplodin výbuchu (2010)