Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Experimentální modelování aerodynamických jevů
Kód
SP2013/105
Řešitel
Školitel řešitele projektu
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Období řešení projektu
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
Předmět výzkumu
Specifický výzkum je zaměřen na proudění v aerotunelu. Pojednává o problému obtékání těles vzdušinou, měření rychlostních polí a intenzity turbulence za obtékaným prvkem. Pomocí kompletní modernizace stávajícího aerotunelu, jehož stáří je značné, bude dosaženo možnosti vizualizace proudění a také proměřování parametrů turbulentního proudění, které budou porovnávány s numerickými modely. Tato modernizace se bude týkat i samotné měřicí techniky, především jejího rozšíření. Díky získaným výsledkům budeme moci vyhodnotit přesněji obtékání jednoduchých těles, porovnávat s numerickým modelem, poté následně vyhodnocovat správně externí aerodynamické, potažmo aeroakustické jevy při obtékání různých částí např. vnějšího zpětného zrcátka automobilu a tím přispívat pro dosažení lepšího návrhu těchto částí.
Členové řešitelského týmu
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Ing. Josef Dobeš
Ing. Josef Dobeš
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1 x FUNKČNÍ VZOR. Přesnější specifikace: V rámci projektu bude provedena modernizace aerodynamického tunelu pro měření rychlostních a turbulentních veličin daného proudění při obtékání tělesa. Experimentální hodnoty pomohou k modifikaci zkoumaných částí pro dosažení lepších aerodynamických vlastností.
Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
1. úprava experimentálního zařízení - těleso aerotunelu – zprůhlednění měřicí části, nákup traverzovacího zařízení se zpětnou vazbou polohy pro dosažení lepší přesnosti měření
- nákup tlumiče ventilátoru – nižší hlučnost
2. rozšíření měřicího vybavení – nákup dvoudrátkové měřicí sondy žárového anemometru (umožňuje měřit rychlosti za obtékaným tělesem ve dvou směrech),
3. vizualizace proudění vzduchu pomocí vizualizační metody - mlhy,
4. měření rychlostního pole, intenzity turbulence,
5. definovaní matematického modelu experimentálního zařízení,
6. numerické modelování proudění v měřící sekci aerotunelu pomocí CFD programu,
7. porovnání výsledků z matematického modelování a výsledků z aerotunelu bude využito pro výběr vhodného matematického modelu pro obtékání těles.

Harmonogram:
duben 2013 - kompletní přestavba aerotunelu
červenec 2013 - instalace a zavedení měřicího traverzovacího zařízení, instalace měřicích sond a softwaru
srpen 2013 - porovnávání měření s numerickými modely
říjen 2013 - shrnutí výsledků dosažených modernizovaným pracovištěm aerotunelu


Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 60000,- 60000,-
3. Materiálové náklady 24000,- 6321,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 249450,- 279004,-
5. Služby 35250,- 21115,-
6. Cestovní náhrady 5000,- 7260,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 7300,- 7300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 381000,-
Uznané náklady 381000,-
Celkem běžné finanční prostředky 381000,- 381000,-
Zpět na seznam