Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Experimentální metody ověřování matematických modelů tekutinových mechanizmů.
Kód
SP2023/015
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude experimentální zjišťování a matematické modelování parametrů tekutinových systémů, se zaměřením na axiální pístové regulační hydrogenerátory. Jednou z variant výzkumu bude experimentální zjišťování a matematické modelování parametrů hydrogenerátorů jako celku. V další části projektu bude experimentální zjišťování a matematické modelování jednotlivých regulátorů. Budou ověřovány statické a dynamické vlastnosti hydrogenerátorů a jejich regulátorů. Data z měření budou využita k vytvoření jednotlivých matematických modelů.
Členové řešitelského týmu
Bc. David Vyskočil
Bc. Jiří Bajtek
Bc. Tomáš Foltýn
Bc. Marek Birke
Bc. Tomáš Zika
Bc. Jan Adamec
Bc. Marian Dywor
Bc. Viktor Blinka
Ing. Lukáš Hertl
Ing. Petr Brzezina
Ing. Tomáš Polášek
Ing. Filip Dýrr
Ing. Marian Ledvoň
Ing. David Kolář
Ing. Veronika Mořkovská
Bc. Ondřej Symerský
Bc. Daniel Stuchlík
Bc. Jakub Poláček
Bc. David Nghiem
Bc. Jakub Mrůzek
Bc. Petr Malaska
Bc. Filip Baránek
Bc. Michal Vehovský
Bc. Jakub Jílek
Ing. Adam Bureček, Ph.D.
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupem projektu budou minimálně 3 publikace v odborném časopise nebo ve sborníku konference evidovaném v databázi WoS nebo Scopus.

Vybrané části budou řešeny v rámci diplomových a bakalářských prací.

Cíle dílčích částí projektu:
a) Návrh měření statických a dynamických vlastností hydrogenerátorů a jejich regulátorů.
- modernizace stendu pro měření parametrů hydrogenerátorů,
- optimalizace hydraulického obvodu k měření parametrů axiálního pístového hydrogenerátoru s regulací na konstantní tlak,
- návrh nových hydraulických obvodů k měření parametrů ostatních axiálních pístových regulačních hydrogenerátorů a k měření parametrů regulátorů,
- specifikace prvků hydraulických obvodů.

b) Realizace jednotlivých obvodů.
- Úprava stendu pro měření charakteristik hydrogenerátorů dle návrhu.
- Realizace nových hydraulických obvodů dle návrhů.

c) Výzkum v oblasti axiálních pístových regulačních hydrogenerátorů.
- Experimentální zjišťování a měření daných parametrů hydrogenerátoru a jeho regulátorů,
- vytvoření matematického modelu hydrogenerátoru,
- vytvoření matematických modelů jednotlivých regulátorů hydrogenerátoru,
- vyhodnocení jednotlivých parametrů a verifikace matematických modelů dle provedených měření.

Harmonogram:
únor 2023 – modernizace stendu pro měření parametrů hydrogenerátorů, inovace původního hydraulického obvodu k měření parametrů axiálního pístového hydrogenerátoru s regulací na konstantní tlak, návrh nových hydraulických obvodů pro měření parametrů axiálního pístového hydrogenerátoru s regulací na konstantní průtok s LS regulací atd.
duben 2023 – definice matematických modelů, vytvoření matematických modelů jednotlivých axiálního pístového hydrogenerátoru a jeho regulátorů,
červen 2023 – realizace jednotlivých hydraulických obvodů k měření parametrů hydrogenerátoru a jejich regulátorů,
srpen 2023 – experimentální měření parametrů hydrogenerátoru a jeho regulátorů, porovnávání naměřených výsledků s matematickými modely, experimentální určení charakteristik hydrogenerátoru a regulátorů,
říjen 2023 – tvorba publikací a dalších výstupů z tohoto projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,-
2. Stipendia 150000,-
3. Materiálové náklady 40000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 314589,-
5. Služby 90000,-
6. Cestovní náhrady 15000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 67732,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,-
9. Pořízení investic 0,-
Plánované náklady 677322,-
Uznané náklady 0,-
Celkem běžné finanční prostředky 677322,-
Zpět na seznam