Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Magisterský studijní program Hydraulika a pneumatika je dvouletý program, navazující na tříletou bakalářskou specializaci Hydraulika a pneumatika. Studium je realizováno jak v prezenční, tak v kombinované formě.

Dá se říci, že Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení v současnosti jako jediná v České republice nabízí komplexní studijní obor zaměřený na hydraulické a pneumatické mechanismy, přičemž výuka této problematiky má na pracovišti dlouholetou tradici. Pro zavedení nejnovějších poznatků ze zmíněné problematiky jsou do výuky zapojováni odborníci z praxe. Samozřejmostí jsou exkurze studentů do spolupracujících firem.

Při volbě závěrečné práce mají studenti na výběr ze tří základních tematických směrů. Diplomové práce jsou z oblasti hydraulických pohonů a mechanismů, pneumatických pohonů a mechanismů a z oblasti mechaniky tekutin a numerického modelování proudění.

Profil absolventa

Absolventi magisterského studia jsou profilováni jako konstruktéři, projektanti, výpočtáři, výzkumní a vývojoví pracovníci v oblasti hydraulických a pneumatických strojů a zařízení. Stávají se postupně vedoucími pracovníky na všech úrovních v konstrukčních a projekčních organizacích nebo v pobočkách českých i zahraničních firem. Mohou však pracovat i v příbuzných oborech, jako je tribotechnika, doprava kapalin a plynů, čerpací technika, vodní hospodářství, potrubní hydraulická a pneumatická doprava, potrubní rozvody v chemickém průmyslu, energetice apod.

V obecnějším pohledu se mohou podílet na aplikaci hydraulických a pneumatických systémů v energetice, zemědělství, lesnictví, stavebnictví, automobilovém průmyslu, těžařském průmyslu, letectví, hutnictví, potravinářství, farmaceutickém průmyslu a dalších.

Studenti navazujícího magisterského studia se mohou podílet na řešení výzkumných projektů katedry a absolventi studia mohou pokračovat v doktorském studiu, které katedra také zajišťuje.

Uplatnitelnost absolventa

Uplatnitelnost našich absolventů dlouhodobě sledujeme formou dotazníku. Z výsledků vyplývá, že absolventi rychle naleznou práci a většina pracuje v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Jedná se tedy o konkurenceschopný a perspektivní obor.

Pokud výstupní údaje zobrazíme graficky:

Na následujícím grafu je znázorněn konkrétní směr, kterým se absolventi v praxi zabývají (obecně lze rozdělit absolventy oboru do tří směrů – hydraulika, pneumatika a modelování proudění).

Ve-kterem-odvetvi-pracuji-2016

Uplatnitelnost absolventů v oboru je 85%, zbývajících 15% se sice s hydraulikou nebo pneumatikou ve své práci setkává, ale věnuje se spíše obecné konstrukci.

Uplatnitelnost-absolventu-2016

Další graf, který bylo možno na základě získaných dat sestavit, je za jaký časový úsek seženou absolventi uplatnění na trhu práce.

Nastup-absolventu-do-zamestnani-2016

Z grafů je patrné, že 70% absolventů se v praxi zabývá projektováním a konstrukcí hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Dále je evidentní, že absolventi mají velmi dobrou uplatnitelnost na trhu práce, kdy až 70% pracuje již při studiu, nebo nastoupí do zaměstnání ihned po ukončení studia. Navíc se dle odpovědí často objevuje prvek tzv. “posledních prázdnin“, kdy absolvent již má domluvenou práci, ale nastupuje až po letních prázdninách.

Studijní plán

Základními oborovými předměty jsou Hydraulické prvky a systémy, Pneumatické prvky a systémy, Řízení hydraulických mechanizmů, Řízení pneumatických mechanizmů spolu s dalšími předměty jako jsou Pohony a převody, Projektování hydraulických mechanizmů, Čerpací technika, Hydraulika pracovních a výrobních strojů. Rozšiřujícími oborovými předměty, které dávají absolventovi širší možnosti uplatnění i ve výzkumných, vývojových a projektových pracovištích, jsou Modelování a simulace tekutinových systémů, Modelování proudění s přenosem tepla, 3D proudění, Aplikovaná mechanika tekutin, Hydraulická a pneumatická doprava, Turbíny.

Oborové předměty jsou doplněny dalšími předměty teoretického a všeobecného základu, jako Matematika IV, Robotika, Části a mechanismy strojů III, CAD II, MKP I, Aplikovaná mechanika, případně volitelnými předměty z široké nabídky. V předmětech Diplomový seminář a Diplomový projekt studenti zpracovávají samostatné projekty, které tematicky souvisejí s diplomovou prací.

Studium je zakončeno státní zkouškou ze dvou povinných předmětů Hydraulické prvky a systémy, Pneumatické prvky a systémy, a jednoho ze tří povinně volitelných předmětů: Modelování a simulace tekutinových prvků a systémů, Řízení hydraulických a pneumatických mechanizmů, Pohony a převody. Takové komplexní vzdělání v daném oboru nezajišťuje žádná vysoká škola v ČR. Výuka je doplněna praktickým využitím výpočtové techniky a experimentálními cvičeními v laboratořích katedry a simulováním hydraulických a pneumatických mechanismů na trenažérech.

Kompletní studijní plán

Magisterské studium 2021/22, prezenční forma

Studijní program N0715A270035 – Hydraulika a pneumatika

Magisterské studium 2021/22, kombinovaná forma

Studijní program N0715A270035 – Hydraulika a pneumatika

Státnicové předměty a otázky

Studium magisterského oboru Hydraulika a pneumatika je zakončeno státní závěrečnou zkouškou ze dvou povinných předmětů, jednoho povinně volitelného předmětu a obhajobou diplomové práce. Povinné předměty jsou Hydraulické prvky a systémy a Pneumatické prvky a systémy. Jeden povinně volitelný předmět si student musí zvolit, má na výběr ze tří předmětů: Modelování proudění a simulace tekutinových prvků a systémů, Řízení hydraulických a pneumatických mechanizmů, Pohony a převody.

Povinné předměty:
Seznam otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Hydraulické prvky a systémy:

 1. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: fyzikální vlastnosti, mazací schopnost.
 2. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: chemické působení, hořlavost, stárnutí, ekologické vlastnosti, přísady.
 3. Hydrostatické převodníky zubové a lamelové: konstrukce, parametry, charakteristiky, účinnosti, způsoby řízení, příklady použití.
 4. Hydrostatické převodníky pístové radiální: konstrukce, parametry, charakteristiky, účinnosti, způsoby řízení, příklady použití.
 5. Hydrostatické převodníky pístové axiální: konstrukce, parametry, charakteristiky, účinnosti, způsoby řízení, příklady použití.
 6. Přímočaré hydromotory: konstrukce, výpočet, technologie výroby.
 7. Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, hydraulický zámek: konstrukce, charakteristiky, příklady použití.
 8. Rozváděče: konstrukce, ovládání, charakteristiky, příklady použití.
 9. Tlakové ventily: konstrukce, charakteristiky, příklady použití.
 10. Škrticí ventily, regulační ventily průtoku: konstrukce, charakteristiky, příklady použití.
 11. Proporcionální ventily a rozváděče: konstrukce, charakteristiky, příklady použití.
 12. Servoventily a servopohony: konstrukce a charakteristiky servoventilů, skladba, vlastnosti a příklady použití servopohonů.
 13. Hydraulické akumulátory: konstrukce, výpočet, příklady použití.
 14. Hydraulické obvody otevřené a uzavřené. Chlazení uzavřených obvodů.
 15. Hydrostatický převod: uspořádání, charakteristiky, aplikace.
 16. Vícemotorové pohony. Synchronní chod hydromotorů.
 17. Filtry a filtrace v hydraulických systémech.
 18. Těsnění hydraulických prvků a systémů.

Otázky ke stažení (ve formátu pdf).

Seznam otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Pneumatické prvky a systémy:

 1. Rozdělení a vlastnosti pneumatických mechanismů, jejich srovnání s jinými typy mechanismů. Základní parametry.
 2. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu, výpočet vedení, tlumiče.
 3. Přímočaré pneumatické motory s pístnicí: rozdělení, konstrukce, výpočet a tlumení.
 4. Přímočaré pneumatické motory bezpístnicové: rozdělení, konstrukce, charakteristiky.
 5. Pneumatické motory rotační: konstrukce, charakteristiky, účinnost, regulace, základní parametry a jejich výpočet.
 6. Řídicí prvky pro hrazení průtoku: rozváděče a ventily; konstrukce, charakteristiky.
 7. Tlakové ventily: konstrukce, funkce, charakteristiky, úsporné ventily, příklady použití v obvodu.
 8. Škrticí ventily: konstrukce, použití, příklady zapojení, charakteristiky.
 9. Jednosměrné, logické a rychloodvzdušňovací ventily: základní funkce, schémata, příklady použití.
 10. Prvky pro úpravu stlačeného vzduchu: konstrukce, použití, základní parametry.
 11. Řízení směru pohybu a rychlosti: příklady, schémata.
 12. Pneumohydraulické mechanismy: účel, kombinace, provedení.
 13. Časová relé: skladba a konstrukce, příklady použití.
 14. Vakuové mechanizmy. Ejektory, přísavky, výpočet, konstrukce.
 15. Úchopné hlavice a upínací prvky: konstrukce, charakteristiky.
 16. Výpočet průtokové propustnosti pneumatického obvodu, průtokové diagramy.
 17. Zkoušení pneumatických prvků: schémata obvodů, charakteristiky, použité měřicí zařízení.
 18. Měření ztrát v pneumatickém obvodu: schéma, metody.

Otázky ke stažení (ve formátu pdf).

Jeden povinně volitelný předmět:
Seznam otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Modelování proudění a simulace tekutinových prvků a systémů:

 1. Numerické modelování proudění, komerční systémy, Fluent – fyzikální modely, turbulentní modely.
 2. Navier-Stokesova rovnice (laminární proudění), rovnice kontinuity.
 3. Nestlačitelné turbulentní proudění, rovnice zachování hybnosti, rovnice kontinuity.
 4. Reynoldsova rovnice, časové středování, Reynoldsova pravidla, Boussinesqova hypotéza, turbulentní viskozita a její vyjádření.
 5. Dvourovnicový model turbulence, turbulentní modely ve Fluentu, k-eps model, RNG model, RSM model.
 6. Geometrie a generace sítě.
 7. Numerické metody řešení (diferenční metoda, metoda konečných objemů, metoda konečných prvků, spektrální metoda), konvergence, reziduály, uderrelaxace.
 8. Okrajové podmínky, podmínky vstupu a výstupu, podmínky symetrie, periodické podmínky, okrajové podmínky na stěně, přestup tepla stěnou.
 9. Elektrohydraulická analogie hydraulických a pneumatických odporů, Řazení odporů R, L, C (sériové paralelní řazení).
 10. Odpor proti pohybu – odpor třením, odpor třením v potrubí, obvod pro určení třecích ztrát a statické charakteristiky.
 11. Místní odpor, ztrátový součinitel, modely hydraulických prvků (koleno, ventil kulový, otvor konstantního průřezu (clona), lineární hydraulický odpor, redukce, koleno, otvor proměnného průřezu).
 12. Modely pneumatických prvků, pneumatický otvor konstantního průřezu (clona), pneumatický otvor konstantního průřezu (ISO 6358), pneumatický otvor proměnného průřezu.
 13. Čerpadla – rotační hydrogenerátor, teoretický rozbor, základní parametry, charakteristika, odstředivé čerpadlo v SimHydraulics, 1D a 2D charakteristika čerpadla.
 14. Dynamické odpory, odpor proti zrychlení, hydraulická indukčnost sloupce kapaliny v SimHydraulics.
 15. Opor proti deformaci a hydraulická kapacita, odpor proti deformaci plynu, rychlost zvuku v potrubí, modul pružnosti, obsah vzduchu.
 16. Matematický model sloupce kapaliny, R-(L+C) článek (tzv.. T článek), numerické řešení – SimHydraulics.
 17. Segmentované potrubí, schéma, použití.
 18. Hydraulický ráz, experimentální zkoumání hydraulického rázu ve vodě, řešení metodou elektrohydraulické analogie, hydraulický ráz s akumulátorem.

Otázky ke stažení (ve formátu pdf).

Seznam otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Řízení hydraulických a pneumatických mechanizmů:

 1. Škrticí ventily, škrticí ventily s dvoucestnou a třícestnou tlakovou váhou: konstrukce, funkce, energetická bilance.
 2. Proporcionální rozváděče přímo a nepřímo řízené: konstrukce, vlastnosti, charakteristiky, použití v obvodech. Proporcionální tlakové a škrticí ventily.
 3. Řízení hydromotoru proporcionálním rozvaděčem s dvoucestnou nebo třícestnou tlakovou váhou. Schéma zapojení, vlastnosti, použití.
 4. Návrh obvodu s proporcionálním rozváděčem s ohledem na dynamiku systému.
 5. Objemové řízení hydrostatických převodníků: způsoby ovládání geometrického objemu (mechanické, elektrické, elektrohydraulické).
 6. Regulační hydrogenerátor s regulací na konstantní tlak a konstantní výkon: provedení, p-Q charakteristiky, aplikace.
 7. Regulační hydrogenerátor s Load-Sensing regulací. Sekundární regulace hydromotoru.
 8. Čtyřhranové řídicí šoupátko: konstrukce, matematický popis, charakteristiky.
 9. Servomechanismy: definice, druhy, typické znaky, blokové schéma.
 10. Servoventily: konstrukce, statické a dynamické charakteristiky, zpětné vazby, vícestupňové servoventily. Filtrace v obvodech se servoventily.
 11. Rychlostní servomechanismus: funkční schéma, blokové schéma řízení, vliv zesílení zpětné vazby od rychlosti, dynamická stabilita regulačního obvodu. Snímače rychlosti.
 12. Polohový servomechanismus: funkční schéma, blokové schéma řízení, dynamická stabilita, stabilizace polohových servomechanizmů. Snímače polohy.
 13. Hydromotory servopohonů (rotační, přímočaré). Eliminace vlivu pasivních odporů. Stick-slip. Dynamické vlastnosti hydromotorů.
 14. Elektropneumatické tlakové ventily: principy tří konstrukčních provedení, užití.
 15. Pneumatické řídicí trysky a zesilovače: konstrukce, charakteristiky, typy, příklady zapojení, výhody a nevýhody.
 16. Komplexní diagram pohybů a ovládání, značení prvků v pneumatickém obvodu (numerické, alfanumerické).
 17. Časová a tlaková pneumatická relé: skladba a konstrukce, příklady použití, zkrácení signálu.
 18. Logické prvky ovládání: základní funkce, schémata, prvky, funkční tabulky, příklady zapojení.

Otázky ke stažení (ve formátu pdf).

Seznam otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Pohony a převody:

 1. Skladba pohonu a řízení jeho parametrů. Druhy hnacích motorů a převodů.
 2. Základní pohybová rovnice pohonu a její modifikace. Redukce statických a setrvačných momentů pohonu.
 3. Rozdělení pracovních strojů podle charakteru zátěže: rovnice a charakteristiky, představitelé zatížení.
 4. Ztrátový výkon pohonu a jeho částí. Princip ekvivalence.
 5. Základní rovnice energeticko-tepelné rovnováhy pohonu. Průběh oteplování a ochlazování – výpočtové vztahy. Časová konstanta a její grafické určení.
 6. Výpočet chlazení, návrh chladiče.
 7. Stejnosměrné elektromotory: rozdělení, charakteristiky, řízení otáček, brzdění.
 8. Střídavé elektromotory: rozdělení, charakteristiky, řízení otáček, brzdění.
 9. Spalovací motory pístové: rozdělení, parametry, základní charakteristiky, zvyšování výkonu. Spalovací turbíny: princip, základní charakteristiky.
 10. Hydraulické motory: rozdělení, základní parametry, charakteristiky, řízení otáček a momentu, brzdění.
 11. Pneumatické motory: rozdělení, základní parametry, výhody, nevýhody, charakteristiky.
 12. Mechanické převody: rozdělení, účinnosti, otáčkový pilový diagram, volba převodovky podle zatížení.
 13. Hydrostatický převod: skladba, momentová a otáčková transformace, regulační charakteristiky a rozsahy.
 14. Hydrodynamická spojka: princip činnosti, charakteristiky, spolupráce s hnacím motorem. Hydrodynamická brzda.
 15. Hydrodynamický měnič: princip činnosti, základní rovnice, charakteristiky, prostupnost měniče, spolupráce s hnacím motorem a zátěží.
 16. Kombinované převodové mechanismy: skladba, účel kombinace, příklady charakteristik.
 17. Vícemotorové pohony: uspořádání, výhody, rozdělení zatížení, otáčky pohonu, optimalizace skladby pohonu s více motory.
 18. Rovnice společné charakteristiky motoru, převodu a zátěže: grafická konstrukce společné charakteristiky, podmínky statické stabilnosti pohonu.

Otázky ke stažení (ve formátu pdf).

Ukázky diplomových prací

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hydrodynamické účinky proudění na disk klapky při jejím zavírání
(Hydrodynamic Effects of Flow on the Flap Disc during its Closing)
Bc. Filip Baránek Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Matematický popis tlakové ztráty komponentu chladicí soustavy automobilu za použití CFD simulací s následnou stavbou korelací pro použití v 1D simulačním nástroji
(Mathematical Description of Pressure Loss of a Car Cooling System Component Using CFD Simulations Followed by the Construction of Correlations for Use in a 1D Simulation Tool)
Bc. Ondřej Symerský doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Modelování proudění spalin ve vstupní části elektrostatického odlučovače
(CFD Simulation of Flue Gas Flow at Electrostatic Precipitator Inlet)
Bc. Petr Malaska doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Diplomová
Pneumatický lis pro zalisování ložiska
(Pneumatic Press for Bearing Pressing)
Bc. Daniel Stuchlík Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Polohová regulace kyvného hydromotoru
(Position Regulation of Hydraulic Rotary Actuator)
Bc. Jakub Mrůzek Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Snížení spotřeby vzduchu efektoru
(Reducing Effector Air Consumption)
Bc. David Nghiem Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hydraulika paketovacího lisu
(Packet Press Hydraulics)
Bc. Tomáš Foltýn Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Matematická simulace proporcionálního nepřímo řízeného přepouštěcího ventilu
(Mathematical Simulation of Pilot-Operated Proportional Pressure Relief Valve )
Ing. Marek Birke Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Návrh hydraulického pohonu lesnické lanovky
(The Design of Hydraulic Drive of Forestry Cable Car)
Bc. Tomáš Zika Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Návrh pneumatického třídicího a manipulačního zařízení
(Design of Pneumatic Sorting and Handling Equipment)
Ing. David Vyskočil Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Optimalizace vzduchového odpružení nákladních vozidel
(Optimizing the Trucks Air Suspension)
Bc. Jiří Bajtek Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Pneumatická pístová plnička konzerv
(Pneumatic Piston Can Filler)
Ing. Viktor Blinka Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Pneumatický lis na brikety
(Pneumatic Briquette Press)
Bc. Jakub Jílek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Postřik čel řeziva impregnací
(Spraying the Lumber Fronts with Impregnation)
Ing. Marian Dywor Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Řešení problematiky promíchávání newtonské látky s vysoce viskózní látkou s využitím numerického modelování
(Solving the Problem of Mixing a Newtonian Substance with Strongly Viscous Substance by Means of Numerical Modeling)
Ing. Jan Adamec doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Statická a dynamická charakteristika servoventilu
(Static and Dynamic Characteristics of Servo Valve)
Bc. Michal Vehovský Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hydraulický lis s proporcionálním řízením
(Hydraulic Press with Proportional Control)
Ing. Pavel Carbol Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Hydraulický pohon vozíku na ocelové svitky
(Hydraulic Drive of Steel Coils Trolley)
Ing. Radim Svozil Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Návrh a optimalizace hydrogenerátoru uzavřeného hydraulického obvodu míchače
(Design and Optimization of a Hydraulic Pump in the Closed Hydraulic Circuit of a Mixer)
Bc. Dominik Juchelka Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Návrh hydraulického systému pro ovládání naváděcích pravítek navíječky
(Design of Hydraulic System for Winder Control )
Bc. Adam Kawulok Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Návrh pracoviště pro kontrolu kvality polotovarů
(Design of the Workplace for Semi-finished Products Quality Control)
Ing. Dominik Vícha Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Pneumatický systém dopravníku
(Conveyor Pneumatic System)
Bc. Juraj Srníček Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Simulace hydraulického rázu
(Simulation of Hydraulic Shock )
Ing. Vít Buryan Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Statické a dynamické vlastnosti axiálního pístového hydrogenerátoru s regulací na konstantní tlak
(Static and Dynamic Properties of Axial Piston Pump with Constant Pressure Control )
Ing. David Kolář Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Zkušební zařízení pro měření vlastností servoválce a životnostních zkoušek těsnění
(Experimental Device for Measuring the Properties of Servo Cylinders and Seal Life Testing)
Bc. Patrik Trulej Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektrohydraulický pohon hybridní tavicí pece
(Electrohydraulic Drive of Hybrid Melting Furnace)
Bc. Jan Pětroš doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Hydrostatický axiální převodník řízený proměnlivými clonami
(Axial Piston Pump Controlled Using Two Variable Orifices)
Bc. Adam Wojnar prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Karusel pro plnění vzorků saponátů
(Carousel for Filling Samples of Detergents)
Ing. Jan Pavlíček Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Matematické modely pneumatických systémů a jejich experimentální ověření
(Mathematical Models of Pneumatic Systems and their Experimental Verification)
Bc. Jakub Železný Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Návrh elektrohydraulického pohonu horizontálního mlýna PM1400
(Design of Electrohydraulic Drive of Horizontal Roller Mill PM1400)
Bc. Lukáš Rychlý Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Optimalizace proudění vzduchu kolem světlometu při testování jeho odmlžování
(Air Flow Optimization around Headlamp when Testing its Demisting)
Ing. Daniel Prucek doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Diplomová
Posouzení sil a momentů od protékajícího média na klín šoupátka
(Assessment of Forces and Moments from Flowing Medium on the Wedge Gate Valve)
Bc. Lukáš Pastrňák Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Přípravek pro montáž a test částí světlometů
(Fixture for Assembly and Test of Headlight Parts)
Bc. Michal Masnica Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Upínací přípravek pro lepení světel
(Clamping Device for Lights Sticking)
Bc. Antonín Kenický Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Zařízení na sušení sudů
(Equipment for Barrels Drying)
Ing. Dominik Sikora Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro výrobu kabelových svorek
(Equipment for Cable Clamps Production)
Bc. Tomáš Wolf Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Zařízení pro zkoušky dveřních závěsů
(Equipment for Door Hinges Testing)
Ing. Jakub Novák Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Automatizace podavače rozmítací pily
(Automation of Ripsaw Feeder)
Ing. Radka Cais Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Hydraulický manipulátor výrobní linky betonových plotových prvků
(Hydraulic Manipulator of Production Line of Concrete Fence Elements)
Ing. Aleš Šefránek doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Kontrola a optimalizace současného hydraulického okruhu pro sklápění u vozidel TATRA
(Check and Optimization of the Current Hydraulic System for Tipping in TATRA Vehicles)
Bc. Tomáš Kiszka Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Kontrola a optimalizace současného okruhu servořízení u vozidel TATRA
(Check and Optimization of the Current Power Steering Hydraulic System for TATRA Vehicles)
Bc. Jakub Charvát Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Návrh dvoupístového čerpadla pro čerpání suspenzí poháněného tlakovou vodou
(Design of a Two-piston Pump for Pumping of Suspensions with Hydropower)
Ing. Alois Obšel prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Diplomová
Návrh experimentálního pracoviště pro zkoušení elektronické regulace DFE1
(Proposal of Experimental Workplace for the Testing of Electronic Control DFE1 )
Bc. Lukáš Fuksa Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Návrh chlazení pro okruh servořízení u vozidel TATRA 8x8 a 10x10
(Design of Cooling System for a Power Steering of TATRA Vehicle 8x8 and 10x10)
Bc. Lukáš Marek Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Návrh jednoúčelového lepicího stroje
(Design of Single-purpose Sticking Machine)
Ing. Lubor Pavelec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Návrh vícepolohových pneumatických válců
(Design of Multi-position Pneumatic Cylinders)
Bc. Tomáš Vítek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Numerické modelování proudění plynu ve ventilu EGR výměníku tepla za účelem řízení průtokových parametrů proudícího média
(Numerical Modeling of Gas Flow in the EGR Valve of the Heat Exchanger to Control the Flow Parameters of the Flowing Medium)
Bc. Filip Horáček doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Propustnost pneumatického systému
(Conductance of Pneumatic System)
Ing. Ondřej Friedel Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Průtokový zátěžový ventil pro mobilní zařízení
(Flow Control Valve for Mobile Device)
Ing. Filip Adamec Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro testování zámků a závěsů dveří automobilu
(Equipment for Vehicle Door Locks and Hinges Testing)
Bc. Ondřej Šlosar Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro výrobu vinařských sloupků
(Equipment for Pillars Production)
Bc. Tomáš Sklenák Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Zkušební stend pro zkoušky nevýbušných svítidel
(Test Stend for Testing Ex-proof Lights)
Bc. Luděk Wolf Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Zkušební zařízení závorového systému mechanicky ovládaného zámku
(Testing Equipment of Deadbolt System of Mechanically Operated Lock)
Bc. René Černín doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Energeticky úsporné systémy v pneumatických mechanismech
(Energy Saving Systems in Pneumatic Mechanisms)
Bc. Štěpán Chmura Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Hydraulika zařízení pro spalování BIO odpadu
(Hydraulics of Equipment for Bio-waste Combustion )
Bc. Jiří Němec Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Návrh induceru s proměnnou lopatkovou mříží
(Design of Inducer with Variable Pitch)
Ing. Patrik Marcalík prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Optimalizace návrhu zdroje stlačeného vzduchu pro pneumatický mechanismus
(Optimization of Compressed Air Source Design for Pneumatic Mechanism)
Bc. Lukáš Důbrava prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Diplomová
Pohony scénického stolu s konstantním převodem mezi dvěma přímočarými hydromotory a stolem
(Actuators of Stage Table with Constant Gear Between Two Linear Hydraulic Motors and Stage Table)
Ing. Filip Sikora Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Vysokotlaké trysky pro čištění výrobků
(High Pressure Nozzles for Products Cleaning)
Bc. Petr Holiš Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dynamika hydraulického systému s proporcionálním rozváděčem
(Dynamics of Hydraulic System with Proportional Valve)
Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Elektrohydraulický pohon zvedání krytu kalicího zařízení
(Electrohydraulic Drive for Lifting of the Hardening Device Cover)
Ing. Pavel Czepczor doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Hydraulický pohon horizontálního protahovacího stroje
(Hydraulic Drive of Horizontal Broaching Machine)
Bc. Libor Kaštovský doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Hydraulický pohon napínání pásu pro pneumatiky
(Hydraulic Drive of Belt Tensioner for Tires)
Ing. Tomáš Bajtek Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Hydraulický systém aretace forem automobilové výbavy
(Hydraulic System of Car Equipment Molds Locking)
Ing. Petr Brzezina Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Návrh a realizace zařízení pro demonstraci uzavřeného hydrostatického okruhu
(Design and Implementation of Device for Demonstration of Closed Hydrostatic Circuit)
Bc. Vojtěch Duda Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Návrh hydraulického obvodu pohonu mobilního zařízení pro řezání potrubí
(Design of Hydraulic Circuit of Mobile Device Drive for Pipe Cutting)
Bc. Jan Herman Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Návrh induceru pro jednostupňové spirální odstředivé čerpadlo
(Inducer Design for a Single-Stage Centrifugal Volute Pump )
Bc. Michal Abrahámek doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Návrh zařízení pro hydraulickou dopravu suspenze olej a olejnatá hlinka
(Design of Equipment for the Hydraulic Transport of Oil and Oily Clay Suspension)
Bc. Karel Osička prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Diplomová
Návrh zařízení pro obrábění vnější plochy válce
(Design of a Device for Machining the Outer Surface of a Cylinder)
Bc. Tomáš Fryštacký Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Numerické modelování proudění chladícího média při ochlazování horkovzdušného šoupátka
(Numerical Modeling of the Cooling Medium Flow During Cooling of the Hot Air Slide)
Bc. Vojtěch Trušina doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Numerické modelování proudění v plnícím vedení mezichladiče s využitím Adjoint solveru za účelem minimalizace tlakové ztráty
(Numerical Modeling of the Flow in the Intercooler Filling Line by Adjoint Solver to Minimize Pressure Loss)
Ing. Veronika Mořkovská doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Optimalizace průtočné části zpětných odběrových klapek typu C09 se šikmým sedlem
(Optimization of Flow Rate Part of Check Bleeder Valves C09 with the Sloping Seat)
Bc. Jaroslav Heinz prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Optimalizace sání čerpadla
(Pump Suction Optimization)
Ing. Tomáš Polášek, Ph.D. Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Porovnání zkoušek těsnosti světlometů
(Comparing Tightness Tests of Headlights)
Bc. Lukáš Krabica Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Potlačení vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla s inducerem
(Suppression of Inlet Recirculation at a Centrifugal Pump with an Inducer )
Ing. Daniel Fus prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Snižování spotřeby stlačeného vzduchu v pohonech
(Reducing the Consumption of Compressed Air in Drives)
Bc. Antonín Dorazil Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Stanovení tlakové ztráty na filtru s výměnným sítem, experimentálně a CFD modelováním
(Determination of the Pressure Drop on the Filter with Replaceable Screen, Experimental and CFD Modeling)
Bc. David Horáček doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Víceúčelový hydraulický ventil pro brzdný vozík v důlních aplikacích
(Multi-Purpose Hydraulic Valve for Brake Cart in Coal Mining Applications)
Ing. Lukáš Mocek Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Vliv paralelní kapacity na tlakovou odezvu při nestacionárním proudění
(Influence of Parallel Capacitance on Pressure Response for Non-stationary Flow)
Ing. Filip Dýrr Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro finální čištění dílů
(Device for Final Cleaning of Parts)
Bc. Lukáš Kvíčala Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Zařízení pro sušení sudů na plnicí lince
(Equipment for Drying Barrels on the Filling Line)
Ing. Jiří Loveček Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Dynamické chování proudění v potrubí s olejem
(Dynamic Behavior of Flow in Pipeline with Oil)
Bc. Petr Puczok Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Hydraulický pohon balicí linky
(Hydraulic Drive of Packaging Line)
Bc. Daniel Čech Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Hydraulický pohon jeřábu se zalomeným výložníkem
(Hydraulic Drive of Knuckle Boom Crane)
Ing. Dalibor Kunz doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Hydraulický pohon odvíječky plechového pásu
(Hydraulic Drive of Unwinder of Metal Strip)
Bc. Radek Kunčický Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Hydraulika lisu železničních náprav
(Hydraulics of Press of Railway Axles)
Bc. René Kalocsai Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Metody simulace hydraulického rázu - vícefázové proudění
(Methods of Simulation of Hydraulic Shock - Multiphase Flow)
Bc. Martin Fajka prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Modernizace a automatizace polohování dopravníku
(Modernization and Automation of Conveyor Positioning)
Ing. Martin Scheier Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Návrh pneumatických systémů otevírání střechy vagonu TAMNS
(Design of Pneumatic Systems for Roof Opening of Wagon TAMNS)
Ing. Lukáš Duda Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Optimalizace hydraulického obvodu za účelem snížení spotřeby vody na myčce lahví
(Optimization of the Hydraulic Circuit in Order to Reduce Water Consumption through Bottle Washing)
Ing. Andrzej Zemene doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Optimalizace průtočné části zpětných klapek L10
(Optimization of Flow Passage of the Check Valve L10)
Bc. David Šoltys prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Vyšetřování proudových polí při výtoku z trysky na rotující kotouč
(Investigation of Flow Fields during Discharge from a Nozzle onto the Rotating Disc)
Bc. Jindřich Štefek doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Zkušební zařízení pro detekci netěsností
(Test Equipment for Leakage Detection)
Bc. Daniel Woroň Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektrohydraulický pohon překlápěcího zařízení ingotů
(Electrohydraulic Drive of Ingots Tilting Device)
Bc. David Král doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Energeticky úsporné zkoušení rotačních hydromotorů
(Energy Saving Testing of Rotary Hydraulic Motors)
Bc. Miroslav Pavlát, DiS. doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Hydraulický pohon manipulátoru vysoké pece
( Hydraulic Drive of Manipulator of Blast Furnace )
Ing. Marek Hromádka Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Hydraulický pohon technologie pro manipulaci s válcovanými profily
(Hydraulic Drive of Technology for Handling with Rolled Sections)
Bc. Tomáš Zajíček doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Matematické modelování proudění v armatuře plynového rozvodu mobilního kontejnerového zařízení na stlačený zemní plyn (CNG)
(Mathematical Modeling of Fluid Flow in the Valve Gas Distribution of Mobile Container Equipment for Compressed Natural Gas (CNG))
Ing. Antonín Paschke doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Měření a modelování statických charakteristik proudění vody ve ventilu
(Measurement and Modeling of Static Characteristics of Water Flow in Valve)
Bc. Adam Nevřela Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Návrh a renovace výukových zařízení
(Design and Reconstruction of Educational Equipment)
Bc. Rostislav Martiník Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Návrh cirkulační smyčky pro dopravu vápenného mléka
(Draft of Circulation Loop for Transport of Lime Milk)
Bc. Pavel Čajka Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Návrh hydraulického obvodu navíječe dopravníkových pásů
(Proposal of Hydraulic Circuit of Retractor of Conveyor Belts)
Bc. Adam Selvek Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Návrh pneumatického pohonu otvírání dveří osobního vagónu
(Design of a Pneumatic Actuator for Door Opening of Railway Passenger Wagon)
Ing. Miroslav Krajča Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Návrh velikosti zdroje stlačeného vzduchu
(Size Design of Compressed Air Source)
Ing. Marek Směja prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Diplomová
Návrh zkušebního zařízení pneumatických rotačních motorů
(Design of Test Equipment of Pneumatic Rotary Motors)
Bc. Vojtěch Řeháček Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Numerické modelování proudění s následnou optimalizací tvaru za účelem minimalizace tlakové ztráty s využitím adjugovaného řešiče
(Numerical Modeling of Flow and Subsequent Optimization of the Shape for Minimum Pressure Drop Using Adjoint Solver)
Bc. Jiří Navrátil doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Oddělování dílů ze zásobníku
(Separating of Parts from Container)
Ing. Daniel Král Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová
Simulace dynamiky systému s hydraulickým vedením a lineárním hydromotorem s hmotnou zátěží
(Simulation of Dynamics of System with Hydraulic Line and Linear Hydraulic Motor with Mass Load)
Bc. Lukáš Lazorišák Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Vliv změny otáček na sací schopnosti modelového čerpadla
(Effects of the Speed Change on the Model Pump Suction Capacity )
Bc. Robert Přikryl doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Výkonové parametry modelového čerpadla NS222 v závislosti na stočení výstupu oběžného kola
(Performance Characteristics of the Model Pump NS222 Depending on the Impeller Trimming)
Bc. Václav Novák doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Zkušební stend čidel opotřebení brzdových čelistí
(Testing Stand of Wear Sensors of Brake Shoes)
Bc. Radim Rygel Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Zkušební zařízení pneumatických motorů
(Testing Equipment of Pneumatic Motors)
Bc. Jan Mejzlík Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza přestupu tepla ve výměníku při dodržení vstupních a výstupních parametrů
(Heat Transfer Analysis in the Heat Exchanger while Respecting the Input and Output parameters)
Bc. Tomáš Olbert prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Matematické 3D modelování proudění oleje v šoupátkovém ventilu tlakové regulace
(Mathematical 3D Modeling of Oil Flow in the Spool Valve of Pressure Control)
Bc. Filip Bušo Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Mazání turbokompresoru
(Lubrication of Turbocompresor)
Bc. Jan Štroblík Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Návrh stříhacího přípravku
(Proposal of Cutting Preparation)
Bc. Martin Zimák Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Numerické modelování proudění k určení tlakových ztrát na straně chladiva u EGR chladiče
(Numerical Modeling of Flow to Determine the Pressure Loss of Coolant Side at the EGR Cooler)
Ing. Ondřej Vykoukal doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Optimalizace hydraulického obvodu pásové pily PRIMULTINI
(Optimizing of Hydraulic Circuit of Band Saw PRIMULTINI)
Bc. Radek Náplava Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Pneumatický systém nákladních vagónů typu FANOO
(Pneumatic System of Freight Wagons FANOO Type)
Ing. Petr Hanák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace HD podobnosti při návrhu hydrodynamického čerpadla
(Applications of Hydrodynamic Similarity in the Design of Hydrodynamic Pumps)
Ing. Jiří Nemrava doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Doprava studené vody pro centrální klimatizaci velmi hlubokých dolů
(Cold Water Transport for Central Air Conditioning of Very Deep Mines)
Ing. Michal Příhoda prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Diplomová
Dynamika hydraulického obvodu uzlu zatěžkávacích desek na slévárenské lince
(Dynamics of Hydraulic Node Circuit of Loading Plates on Foundry Line)
Ing. Bohuslav Munduch doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Hydraulický lis automobilových chladičů
(Hydraulic Press of Car Coolers)
Ing. Marek Slawik Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Hydraulický pohon lisu automobilového vybavení
(Hydraulic Drive of Press Car Equipment)
Ing. David Švrčina Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Kavitace v armatuře
(Cavitation in the Armature)
Ing. Jan Pavelčák Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Lineární elektrohydraulický pohon zvedané plošiny
(Linear Electro-hydraulic Drive of Lifting Platform)
Ing. Jakub Glinz doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Matematické modelování proudění v kulovém ventilu
(Mathematical Modeling of Flow in the Ball Valve)
Ing. Jiří Rak doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Modelování proudění v armatuře
(Modeling of the Flow in the Armature)
Ing. Miroslav Soumar Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Modelování proudění vzduchu v odlučovači popílku
(Modeling of Airflow in the Fly Ash Separator)
Ing. Vojtěch Janík Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Modelování rozstřiku reagentu a chemizmu technologie SNCR
(CFD Simulation of Droplet Injection and Chemical Reaction of SNCR Technology)
Ing. Petr Vacula doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Diplomová
Návrh hydraulického pohonu krokového mechanismu vrtné soupravy
(Hydraulic Design of Drilling Rings Walking Mechanism)
Bc. Jakub Martinek doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Návrh nůžkové zdvihací plošiny pro kamionové soupravy
(Proposal of Scissor Lifts for Truck Kits)
Ing. Ondřej Havránek Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Návrh testovacího zařízení pro filtraci hydraulických kapalin
(Design of Testing Equipment for Filtration of Hydraulic Liquids)
Ing. Petr Kadlček doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Diplomová
Numerické modelování kontrakce a expanze proudu spalin na vstupu a výstupu trubkového chladiče plynu
(Numerical Modeling of Contraction and Expansion of the Gas Stream at the Inlet and Outlet of the Tubular Gas Cooler)
Ing. Viktor Polášek doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Numerické modelování proudu vody sprchovací tryskou hasicí věže koksárenské baterie
(Numerical Modeling of Water Flow Through Nozzle Spray of the Fire Tower of Coke Battery)
Ing. Václav Henek Ing. Adam Bureček, Ph.D. Diplomová
Pneumatický systém gravitačního dopravníku palet
(Pneumatic System of Gravitational Pallet Conveyor)
Ing. Ladislav Bakay Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Pneumatický systém zařízení pro dávkování šroubů
(Pneumatic System of Screws Dosing Equipment)
Ing. Milan Pospíšil Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Průtok těsnicí spárou disku oběžného kola HD čerpadla
(Leakage Flow Through the Stator-Rotor Sealing Gap of Hydrodynamic Pump)
Ing. Tomáš Vydomus doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Simulace proudění v míchací nádrži
(CFD Simulation of Flow in Mixing Tank)
Ing. Tomáš Sedláček doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Diplomová
Spolehlivost pneumatických systémů
(Reliability of Pneumatic Systems)
Ing. Martin Zanina prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Diplomová
Zařízení pro spojování protahovacích trnů
(Device for Broaches Connection)
Bc. Michal Lesák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektrohydraulický systém středění svitků před rovnačkou
(Electro-hydraulic System of Coil Centering before Straightening)
Bc. Petr Komárek doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Hydraulický pohon lisu Filmpress
(Hydraulic drive for Filmpress.)
Ing. Jan Bosák Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Hydraulický pohon rychlonůžek
(Hydraulic Drive for Quick Shear.)
Ing. Vítězslav Sebera Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Hydraulický pohon válečkového dopravníku
(Hydraulic Drive of the Roller Conveyor)
Bc. Jan Liberda Ing. Daniel Himr, Ph.D. Diplomová
Modelování hydraulického rázu
(Modelling of the Hydraulic Shock)
Ing. Tomáš Prorok Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Modelování pneumatických systémů pomocí Matlab-Simulink – Simscape
(Modelling of Pneumatic Systems Using Matlab-Simulink – Simscape)
Ing. Jaromír Kopčák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Montážní zařízení podsestavy brzdového pedálu
(Mounting Equipment of Brake Pedal Subassembly)
Ing. Tomáš Kubala Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Možnosti modelování teplotního  profilu za vodním mezichladičem stlačeného vzduchu
(Possibility of Tempereature Profile Modeling under Intercooler of Compressed Air)
Ing. Jan Schubert prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Návrh olejového oběhového centrálního mazacího systému
(Design of the Oil Circulation Central Lubrication System)
Ing. Tomáš Hanko doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Numerické modelování obtékání klapky
(Numerical Modelling of the Flow over the Flap Valve)
Ing. Jiří Kukelka doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Ověření pracovních charakteristik pneumatického radiálního pístového motoru Parker
(Verification of Performance Characteristics of Pneumatic Rotary Piston Engine Parker)
Ing. Tomáš Hubert prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Diplomová
Simulace proudění vody v článku kotle
(Simulation of Water Flow in the Boiler Segment)
Ing. Václav Slavík doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Simulační analýza lineárního elektrohydraulického pohonu
(Simulation Analysis of the Linear Electro-hydraulic Drive)
Ing. Patrik Bordovský doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Vliv neizokinetického odběru na stanovení koncentrace prachu na prašné trati
(Influence of Non-kinetic Sampling for Determination of the Dust Concentration on a Dirt Track)
Ing. Martin Čumpl doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Výpočet charakteristických parametrů tvarové úpravy trubky
(Calculation of the Characteristic Parameters of Tube Shape Modification)
Ing. Jan Hanák doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektrohydraulický pohon dýhovacího lisu
(Electrohydraulic Drive of Heated Veneer Press )
Bc. Michal Kuric doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Elektrohydraulický pohon převážecího vozíku na svitky
(Electrohydraulic Drive of Transfer Car for Steel Coil )
Bc. Hana Vávrová doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Hydraulika stříhadla profilů
(Hydraulic of Profile Cutting)
Bc. Martin Bereza Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Modelování dynamiky plamene.
(Modelling of Flame Dynamics.)
Bc. Ondřej Štěpánek prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Modelování proudění v článku kotle
(Modelling of Flow in Boiler Cell)
Bc. Marek Mamica doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Návrh armatur dávkovače pro dopravu vody pro centrální klimatizaci dolů
(Design of Dosing Equipment Fittings for the Transport of Water for Mine Central Air Conditioning)
Bc. Tomáš Vaníček prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Diplomová
Návrh hydrostatického pohonu pojezdu malého zemního stroje
(Proposal of Hydrostatic Travel Drive for Small Earthmoving Machine)
Bc. Vladimír Pešl doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Návrh zkušebního stavu pro zkoušení proporcionálních ventilů
(Design of Test Stand of Hydraulic Proportional Valves)
Bc. Ervín Kostka doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Optimalizace hydraulického systému lisu Mannesmann Meer
(Optimization of Hydraulic Circuit for Press Mannesmann Meer)
Bc. Petr Bujnoch Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Optimalizace proudění páry v hasící věži koksárenské baterie
(Optimization of the Vapor Flow in the Fire Tower of Coke Battery)
Bc. Radek Adamec doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Pneumatické proporcionální řízení - druhy, prvky, ověření vlastností experimentem
(Pneumatic Proportional Control – Types, Components, Experimental Properties Testing)
Bc. Jiří Wantulok Ing. Miloslav Žáček Diplomová
Pneumatické upínání a posuv obrobků při frézování
(Pneumatic Clamping and Workpiece Feed at Milling Operation)
Bc. Oldřich Zapletal Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Pneumatický polohovací mechanismus bubnu pračky
(Pneumatic Positioning Mechanism of Washing Machine Drum)
Bc. Petr Matějka Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Pneumatický rotační pístový motor
(Pneumatic Rotary Piston Motor)
Bc. Martin Fus prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Diplomová
Pneumatický systém nákladního vagónu
(Pneumatic System of Freight Wagon)
Bc. Adam Urbanec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Určení tlakové ztráty na tvarovkách v potrubí s využitím numerického modelování
(Determination of Pressure Losses in Pipe Fittings Using Numerical Modeling)
Bc. Martin Petráš doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Vliv teploty a tlaku čerpaného média na kavitační podmínky čerpadel.
(Influence of Pumped Medium Temperature and Pressure on Pump Cavitation Conditions.)
Ing. Josef Dobeš prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Vyšetření vlivu tvaru lopatky radiálního oběžného kola na charakteristiky odstředivého čerpadla s využitím numerické modelování proudění
(Investigation of the Pump Performance with Alternative Impellers Using Numerical Modelling)
Bc. Jan Kocur doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Zkoušení pneumatických rotačních motorů
(Testing of Pneumatic Rotary Motors)
Bc. Jiří Škrabal prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Diplomová
Zkušební zařízení plynových vzpěr
(Test Bench of Gas Struts)
Bc. Tadeusz Czapla Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza změny konstrukce sušícího nástavce s ohledem na teplotní pole
(Analysis of the Change Construction the Drying Adapter on the Temperature Field)
Jan Dobeš doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Dynamika hydraulického obvodu pro zkoušení důlních mechanizovaných výztuží
(Dynamics of Hydraulic Circuit for Testing of Mining Mechanical Supports)
Bc. Jan Byrtus doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Elektrohydraulické ovládání letištních vrat
(Electro-Hydraulic Control of Airport Gates)
Ing. Václav Daněk doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Elektrohydraulické řízení chladicího zařízení mobilního stroje
(Electro-Hydraulic Control of the Mobile Machine Cooler)
Bc. Michal Galuška doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Elektrohydraulické řízení vstřikovacího lisu na plasty
(Electro-hydraulic Control of Injection Moulding Machine for Plastic)
Bc. Jaroslav Kovář doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Elektrohydraulický pohon zařízení pro překlápění ingotů
(Electro-hydraulic Drive of Ingots Tipper Machine)
Bc. Zdeněk Kubáň doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Energetická hlediska provozu pneumatických systémů
(Energy Aspects of Pneumatic Systems Operation )
Bc. Jakub Mrovec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Hydrostatický pohon pokladače kolejových polí
(Hydrostatic Drive for Platelayer Machine.)
Ing. Jakub Dufka Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Návrh zařízení pro dopravu studené vody pro centrální klimatizaci dolu
(Design of Cool Water Pumping System for the Central Coal Minery Air Conditioning )
Bc. Petr Krč prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Diplomová
Řešení přestupu tepla při proudění plynu v EGR chladiči
(Heat Transfer Solution In Case of Gas Flow in ERG Cooler )
Bc. Lukáš Mohler prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Synchronizace chodu lineárních hydromotorů
(The Synchronization Operation of Linear Hydromotors)
Ing. Petr Náplava Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Tlumení přímočarých pneumomotorů v koncových polohách
(Cushioning at the End of Pneumatic Cylinder Stroke)
Bc. Jan Beněk Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Vysokotlaké membránové čerpadlo s pneumatickým pohonem
(High Pressure Diaphragm Pump With Pneumatic Drive)
Bc. Milan Zlámal prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Diplomová
Zastavování pneumatického válce v mezipoloze - porovnání možných způsobů řešení, přesnost, spolehlivost.
(Pneumatic Cylinder Intermediate Position Stopping - Different Design Comparison, Accuracy, Reliability.)
Bc. Jakub Martynek Ing. Miloslav Žáček Diplomová

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektrohydraulický lineární pohon vakuovacího zařízení
(Electro-hydraulics Linear Drive of Vacuum Equipment )
Ing. Marie Kopecká doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Experimentální zařízení pro vizualizaci vzniku a vývoje kavitace
(Laboratory Equipment for the visualization of the Rise and the Development of Cavitation)
Ing. Sabina Babejová Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Hydraulický pohon tažné kočky zařízení pro závěsnou dráhu
(Hydraulic Drive for Monorail Equipment Crab)
Ing. Miroslav Tomanec doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Hydraulický pohon tlačky u děrovacího stroje
(Hydraulic Drive of Pusher at Piercing Machine)
Bc. Martin Sglunda doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Manipulátor pro manipulační zásobník – pracovní místo x-y-z
(Manipulator for Supply Bin – Workplace x-y-z)
Ing. Tomáš Kusák Ing. Miloslav Žáček Diplomová
Matematické modelování vzniku a vývoje vodní kavitace v jednoduchém prvku
(Mathematical Modelling of the Rise and the Development of Cavitation in simple Component )
Ing. Daniel Bílý Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Diplomová
Měření průtokových charakteristik pneumatických prvků pomocí programu Matlab-Simulink
(Measurement of Pneumatic Components Flow Characteristics by Software Matlab - Simulink)
Ing. Aleš Paluzga Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Modelování sací a dopravní výšky čerpadla v programu Matlab
(Modelling of Pump Lift and Head of Delivery in Programme Matlab)
Ing. Marek Kovács prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Napínání dopravníkového pásu pomocí pneumatického válce
(Conveyer Strand Tensioning via Pneumatic Cylinder)
Ing. Peter Petrák Ing. Miloslav Žáček Diplomová
Návrh hydraulického pohonu hydraulické ruky a posilovače řízení mobilního stroje
(Proposal of Hydraulic Arm and Power Steering for Mobile Maschinery)
Ing. Martin Bielak Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Návrh hydrostatického a pracovního hydraulického obvodu smykem řízeného kolového nakladače
(Design of Propel and Working Hydraulic Circuit for Skid Steer Loader)
Ing. Michal Janík Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Návrh silové regulace lineárního servopohonu
(Proposal of Hydraulic Power Control Circuit with Proportional Valve)
Ing. Martin Mazáč Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Optimalizace proporcionálního řízení soustavy pro odebírání forem
(The Optimisation of the Proportional Control System for Removing Moulds)
Ing. Adam Bureček, Ph.D. doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Projekční návrhy axiálních hydrostatických ložisek
(Design Projects of Axial Hydrostatic Bearings)
Ing. Michal Kozdera, Ph.D. doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza dynamického chování pneumatického kyvného motoru
(Dynamic Analysis of Pneumatic Rotary Actuator)
Ing. Radim Řepka prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Bezpečné mechatronické systémy požárních předělů
(Safe Mechatronic Systems of Fire Barriers )
Ing. Jiří Ryška doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Dynamika hydraulického obvodu brusky předvalků
(Dynamics of Hydraulic Circuit of Semi-Finished Product Grinding Machine)
Bc. Libor Misiarz doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová
Elektrohydraulické systémy přítlaku běhounů kuželových mlýnů KTM 800
(Electro-Hydraulic Systems of the Pushing of Grinding Sliders for Conical Mills KTM 800)
Ing. Patrik Šlapák doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Experimentální a numerické řešení hydraulického rázu užitím programu SimHydraulics
(Experimental and Numerical Solution of the Hydraulic Shock Wave Using SimHydraulics Programme)
Bc. Jan Dojčán prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Hydraulický pohon nástavby kolejového pluhu
(Hydraulic Drive of Track Plough Body)
Ing. Viktor Šmerda Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Lineární elektrohydraulické pohony zvedaných pódiových stolů 2x12 m
(Linear Electro-Hydraulic Drives of Lifted Platform Tables 2 x 12 m)
Ing. Viktor Hlubinka doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Modelování proudění ve výměníku - náhrada žebrovaných trubek za trubky hladké
(CFD Simulation of Flow in Heat Exchanger – Utilization of Ribbed Pipe Instead of Standard Pipe)
Ing. Michal Polák doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Diplomová
Modernizace a rekonstrukce hydraulického pohonu posuvu válcovacích stolic na provoze válcovny drátů a jemných profilů
(Renovation and Reconstruction of Hydraulic Drive for Rolling Mills Shift at Wire Rod and Fine Profile Mill)
Bc. René Nytra Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Možnosti simulace přisávání plynné fáze v ejektoru (součást klimatizačního okruhu automobilu)
(Possibilities of Numerical Simulation of Gaseous Mixing in Ejector (Component of Car Conditioning Circuit))
Ing. Petr Abrahámek prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Diplomová
Návrh hydraulického obvodu pro pohon mobilního žacího stroje INZECO 1200
(Hydraulic Circuit for Drive of Two-Drum Mobile Mower INZECO 1200)
Bc. Petr Košař Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Návrh hydraulických pohonů bouracího stroje
(Proposal of Hydraulic Drive of Wrecking Machine )
Ing. Luděk Dočkal Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Diplomová
Návrh hydrauliky a jejího rozvodu pro vyvažování válců na válcovacích stolicích KJT
(Design of Hydraulics and Hydraulic System for Rolls Adjustment at Rolling Mill KJT)
Ing. Leon Michejda Dr. Ing. Miroslav Bova Diplomová
Návrh pneumatického obvodu pro řízení přímočarého vratného pohybu elektrody
(Design of Pneumatic Circuit for Straight-Line Reciprocating Motion Control of Electrode)
Ing. Jaroslav Krutil Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Numerické modelování proudění v hydrodynamickém čerpadle
(CFD Simulation of Flow in Hydrodynamic Pump)
Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D. doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Diplomová
Pneumatický mechanismus pro obracení trámů při hoblování
(Pneumatic Mechanism for Balk Turning at Planning)
Ing. Daniel Byrtus Ing. Miloslav Žáček Diplomová
Porovnání dvou způsobů modelování pneumatických mechanismů
(Comparison of Two Methods of Pneumatic Mechanisms Simulation )
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Diplomová
Projekční návrhy hydrostatických ložisek obráběcích strojů
(Projection Designs of Hydrostatical Bearings for Machine-Tools)
Ing. Václav Maňák doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Diplomová
Rozbor způsobů hydraulické synchronizace realizované pomocí děličů průtoku
(Analysis of Hydraulic Synchronization Methods Realized by Flow Dividers Utilization )
Ing. Pavel Panáček doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Diplomová
Simulace frekvenčních charakteristik potrubí
(Simulation of Pipe Amplitude Frequency Characteristics)
Ing. Ladislav Šeděnka doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Diplomová

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza pojistného ventilu matematickými metodami
(Analysis of Safety Valve Using Mathematical Methods)
Bc. Radoslav Marák Diplomová
Dynamické vlastnosti obvodu s dlouhým potrubím
(Dynamic Properties of Circuit with Long Pipe)
Bc. Barbora Palíková Diplomová
Elektrohydraulický pohon zkušebního zařízení na testování automobilových tlumičů
(Electrohydraulic Drive of Test Stand for Testing of Car Shock Absorbers)
Bc. Martin Puda Diplomová
Možnosti programového systému FLUENT pro získání sil a momentů způsobených prou- děním vzduchu na pohyblivou klapku EGR chladiče
(Determination of Forces and Moments Resulting from the Fluid Flow over the Moving EGR Cooler Flap Using the Software FLUENT)
Bc. Jan Konopka Diplomová
Pneumatické mechanismy při výrobě plastových oken
(Pneumatic Mechanisms for the Plastic Windows Production)
Bc. Jiří Milata Diplomová
Pneumatický manipulační mechanismus s vakuovými přísavkami
(Pneumatic Handling Mechanism with Cacuum Suckers)
Bc. Jan Langer Diplomová
Pneumatický mechanismus zařízení na oddělení vtokového zbytku při vstřikování plastových výlisků
(Pneumatic Unit of Equipment for Rest of Plastic Moulding Gating Section)
Bc. Jan Ledvina Diplomová
Pneumatický pohon nákladního výtahu
(Pneumatic Drive of the Hoist)
Bc. Jaroslav Kyselý Diplomová
Simulace nadzvukového proudění v důsledku tepelné expanze proudícího média
(Numerical Simulation of the Supersonic Flow Generated by the Thermal Expansion of the Fluid)
Bc. Borek Kučera Diplomová
Úsporný elektrohydraulický pohon osobního výtahu
(Economical Electro-Hydraulic Drive of the Passenger Elevator)
Bc. Marek Hruška Diplomová

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
2D a 3D analýza proudění a přenosu tepla přes vlnovce automobilového chladiče
(2D and 3D Analysis of the Fluid and Heat Transfer through the Bellows of the Radiator)
Ing. Radim Tomášek Diplomová
CFD simulace usazování pevných částic v spirálové trubce EGR Cooleru ze spalin dieselových motorů
(CFD Simulation of Solid Particles Sedimentation in Spiral Pipe of EGR Cooler from Exhaust Gas of Diesel Engine)
Ing. Jiří Vlček Diplomová
Elektrohydraulické pohony tavicí a ustalovací pece na hliník
(Electro-hydraulic Actuator of Furnace for Melting and Stabilization of Aluminum)
Ing. Martin Morávek Diplomová
Experimentální ověření pneumatických odporů a sítí
(Experimental Verification of Pneumatic Resistences and Circuits)
Ing. Pavel Raut Diplomová
Hydraulické pohony žíhací a mořicí linky na měděné pásy
(Hydraulic Actuators for Annealing and Staining Line for Cooper Band)
Ing. Roman Latečka Diplomová
Hydraulický či pneumatický pohon mobilního čerpacího agregátu na vodu a jiné tekutiny
(Hydraulic or Pneumatic drive of Water or other Liquids Pump)
Ing. Ondřej Fiala Diplomová
Matematická simulace a měření frekvenčních charakteristik hydraulického obvodu
(Mathematic Simulation and Measuring of Frequency Characteristic of Hydraulic Circuit)
Ing. Radim Saleta Diplomová
Matematická simulace a měření přechodových charakteristik a odezvy na rampovou funkci hydraulického obvodu
(Mathematics Simulation and Measuring of Transient Characteristic and Response of Hydraulic Circuit on Ramp Function)
Ing. Marek Vidlák Diplomová
Modelování proudění chladícího média R134a ve vybraných komponentech klimatizačního okruhu automobilu. Zjištění vlivu další fáze (oleje) na tlakové ztráty
(Flow Modeling of the Cooling Fluid R134a in Chosen Components of the Air-conditioning Circuit of the Car. Discovery of second Phase Influence (Oil) on the Pressure Loses)
Ing. Ivo Horák Diplomová
Pneumatický manipulační mechanizmus s chapadlem
(Pneumatic Manipulating Mechanism with Grab)
Ing. Lukáš Šipula Diplomová

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hydraulický pohon tavicí a ustalovací pece na hliník
(Hydraulic Drive of Smelting and Fixing Furnace for Aluminium)
Bc. Petr Skotnica Diplomová
Manipulační zařízení na dopravu vývalku mezi karuselovou pecí a děrovacím strojem ve válcovně trub
(Handling Equipment for Transport of Shapes between Carrousel Furnace and Punching Machine in Tube-Rolling Mill)
Ing. Tomáš Palubják Diplomová
Návrh měřicího a diagnostického pracoviště hydraulického nářadí
(Design of Measurement and Diagnostic Station for Hydraulic Tools)
Bc. Jana Richtárová Diplomová
Návrh zkušebního zařízení pro testování proporcionálních ventilů a servoventilů
(Design of Test Bench for Testing of Proportional Valves and Servovalves)
Bc. Marek Roman Diplomová
Vakuový mechanizmus pro manipulaci se skleněnými tabulemi
(Vacuum Mechanism for Glass Sheet Handling)
Bc. Petr Múčka Diplomová