Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Řízení tekutinových systémů a měření jejich parametrů
Kód
SP2021/85
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen především na zjišťování výstupních parametrů tekutinových systémů (rychlost, síla, příp. otáčky, moment). Tyto parametry lze samozřejmě ovlivnit a regulovat vhodnou skladbou a výběrem hydraulických či pneumatických řídicích prvků. Skladba systému má vliv i na spotřebu energie, což je rovněž důležitý parametr. Výstupy z měření systémů s různou skladbou budou sloužit pro ověření matematických modelů a jejich další zpřesnění pro budoucí návrhy systémů s ohledem ne jen na dosažení potřebných výstupních parametrů, ale také na energetickou účinnost.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D.
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Ing. Adam Bureček, Ph.D.
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Ing. Ladislav Šeděnka
Ing. Ondřej Friedel
Ing. Filip Dýrr
Ing. Petr Brzezina
Ing. Marian Ledvoň, Ph.D.
Ing. Tomáš Polášek, Ph.D.
Ing. Lukáš Hertl
Ing. Vít Buryan
Bc. Lukáš Rychlý
Ing. Jan Pavlíček
Bc. Jan Pětroš
Bc. Adam Wojnar
Bc. Lukáš Pastrňák
Ing. Dominik Sikora
Bc. Jakub Železný
Ing. Radim Svozil
Bc. Tomáš Wolf
Bc. Dominik Juchelka
Ing. David Kolář
Ing. Dominik Vícha
Bc. Patrik Trulej
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupem projektu budou minimálně 3 x PUBLIKACE v odborném časopise nebo ve sborníku konference evidovaném v databázi WoS nebo Scopus.
Vybrané části budou řešeny v rámci diplomových prací.
Projekt lze rozdělit do tří částí:
a) Měření parametrů pneumatických prvků a systémů
V rámci této části projektu dojde k renovaci a doplnění stávajících zařízení pro měření dynamických vlastností pneumatických systémů. Následně bude provedeno měření průběhů tlaků, polohy pístnice, její rychlosti pro různou skladbu pneumatického systému. Skladba pneumatického systému bude obměňována dle požadavků na řízení výstupních parametrů, tedy rychlosti a síly na pístnici. Výsledky experimentu budou sloužit pro verifikaci matematických modelů systému.
b) Doplnění a rozšíření stávajících zařízení pro simulaci funkce pneumatických systémů
Při řešení řady diplomových prací a rovněž při experimentální výuce je nezbytné ověřit správnou funkci navržených pneumatických mechanismů, protože sebelepší simulační software neodhalí některé mezní stavy a je tedy vhodné sestavit fyzikální model zařízení. Z toho důvodu je nutné doplnit stávající vybavení laboratoře, pořídit nové prvky, což umožní sestavování i složitějších řídicích obvodů. Prvky budou rovněž sloužit při experimentech zmíněných v části a).
c) Model hexapodu (systému s více pracovními prvky)
V rámci této části vznikne model zařízení s více pracovními členy (např. stavitelná plošina).
Harmonogram:
únor - březen 2021 – nákup potřebného vybavení, renovace stávajícího zařízení pro měření parametrů pneumatických systémů,
duben - květen 2021 – ověřovací měření, experiment samotný, sestavení modelu hexapodu,
červen 2021 – zpracování výsledků, ověření matematických modelů,
červenec - říjen 2021 – doplňující měření, úprava matematických modelů, příprava publikací a dalších výstupů projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 120000,- 170000,-
3. Materiálové náklady 6000,- 87403,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 495600,- 591425,-
5. Služby 10000,- 34255,-
6. Cestovní náhrady 20000,- 27319,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 72400,- 101155,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 724000,-
Uznané náklady 1011557,-
Celkem běžné finanční prostředky 724000,- 1011557,-
Zpět na seznam