Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum v oblasti dynamiky tekutinových systémů.
Kód
SP2017/103
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude experimentální zjišťování a matematické modelování parametrů tekutinových prvků a systémů. V tomto projektu bude zahrnuto experimentální měření roztažnosti hydraulických hadic. Dále budou zkoumány charakteristiky a účinnosti rotačních převodníků na modifikovaném zařízení pro jejich měření. Jednou z variant tohoto výzkumu bude také energeticky úsporné měření rotačního hydromotoru. Výzkum vícefázového proudění bude probíhat na základě měření podtlaku a vizualizace na průhledných modelech hydraulických prvků. Výzkum bude také zaměřen na vzniku a vývoj kavitace, měření podmínek pro vznik kavitace (tlak a průtok), měření kavitační oblasti pomocí vysokorychlostní kamery, sledování změny kavitační oblasti v závislosti na průtoku vody a obsahu vzduchu ve vodě. Dalším předmětem výzkumu bude ověření dynamických vlastností pneumatického motoru a následná verifikace vytvořeného matematického modelu.
Členové řešitelského týmu
Bc. Lukáš Duda
Bc. Andrzej Zemene
Bc. Filip Špička
Bc. Martin Fajka
Bc. Petr Puczok
Ing. Tomáš Polášek
Ing. Marian Ledvoň
Ing. Petr Brzezina
Ing. Filip Dýrr
Bc. Vojtěch Duda
Bc. Petr Holiš
Bc. Tomáš Fryštacký
Bc. Jiří Loveček
Bc. Martin Kasperlík
Bc. Lukáš Krabica
Ing. Jakub Dufka
Ing. Martin Vrábel, PhD.
Ing. Pavel Pejčoch
Ing. Matej Petrovič
Ing. Ondřej Vykoukal
Ing. Josef Dobeš
Ing. Pavel Dresler
Ing. Jiří Raszka
Ing. Michal Kozdera, Ph.D.
Ing. Michal Janík
Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Ing. Adam Bureček, Ph.D.
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1x FUNKČNÍ VZOREK.

Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
a) Výzkum v oblasti roztažnosti (stlačitelnosti) hydraulického vedení

- návrh a modifikace zařízení pro zatěžování hydraulického vedení (zejména hadice)
- měření modulu pružnosti oleje a hydraulických hadic různých světlostí a počtu opletů

b) Výzkum v oblasti charakteristik a účinností rotačních převodníků

- návrh a realizace zařízení pro měření rotačních převodníků
- stanovení charakteristik a účinností rotačních převodníků
- zpracování metodiky pro měření rotačních převodníků
- energeticky úsporné měření rotačních převodníků

c) Výzkum v oblasti vícefázového proudění

- návrh a realizace zařízení pro výzkum vícefázového proudění
- vytvoření transparentních modelů hydraulických prvků pro vizualizaci vícefázového proudění
- matematické modelování vícefázového proudění, které bude podpořeno výše zmíněnými experimenty


d) Výzkum v oblasti pneumatických motorů

- modifikace experimentálního zařízení pro verifikaci matematických modelů
- matematické modelování dynamiky pneumatického motoru

Harmonogram:

únor 2017 – návrh a realizace zařízení pro výzkum roztažnosti hydraulického vedení, definice matematických modelů

duben 2017 - návrh a realizace zařízení pro výzkum rotačních převodníků, návrh a realizace zařízení pro výzkum dynamiky pneumatického motoru

červen 2017 – měření roztažnosti hydraulického vedení, experimentální určení charakteristik a účinností rotačních převodníků, návrh a realizace zařízení pro výzkum vícefázového proudění, experimentální měření dynamiky pneumatického motoru a verifikace matematického modelu

srpen 2017 – porovnání experimentů vícefázového proudění s matematickými modely

říjen 2017 – tvorba publikací a dalších výstupů z tohoto projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 50000,- 33000,-
3. Materiálové náklady 13521,- 110895,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 327500,- 254817,-
5. Služby 45000,- 47898,-
6. Cestovní náhrady 20000,- 9412,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 50670,- 50669,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 506691,-
Uznané náklady 506691,-
Celkem běžné finanční prostředky 506691,- 506691,-
Zpět na seznam