Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Po absolvování magisterského studia katedra nabízí studentům možnost dalšího vzděláváni v rámci doktorského studijního programu. Témata doktorských prací samozřejmě úzce souvisejí s vědecko-výzkumnou činností katedry, jsou podpořena grantovými aktivitami katedry a směrována do oblastí:

  • hydraulické a pneumatické pohony a jejich řízení,
  • matematické modelování a počítačová simulace dynamiky hydraulických a pneumatických prvků a systémů,
  • dynamické vlastnosti dlouhého potrubí s minerálním olejem,
  • experimentální a matematické vyšetřování kavitace ve vodě a oleji,
  • matematické modelování proudění kapalin a plynů s přenosem tepla případně chemickými reakcemi,
  • experimentální a matematický výzkum nestabilit proudění,
  • proudění suspenzí a nenewtonských kapalin (zejména plastických maziv),
  • hydraulické a pneumatické mechanismy,
  • měření turbulence,
  • řešení ekologických problémů matematickými metodami.

V současné době jsou studenti přijímáni pro oblast hydrauliky a pneumatiky v rámci oboru Řízení strojů a procesů a pro oblast modelování proudění v rámci oboru Aplikovaná mechanika. Školitelé jsou samozřejmě z řad pracovníků katedry

Témata

Témata disertačních prací se vypisují dle harmonogramu studijního programu Fakulty strojní a informace lze nalézt na webových stránkách fakulty.

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Simulace pružného hydraulického vedení
(Simulation of Flexible Hydraulic Line)
Ing. Filip Dýrr doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Disertační

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Simulace statických a dynamických charakteristik proporcionálního rozváděče
(Simulation of Static and Dynamic Characteristics of Proportional Directional Valve)
Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Disertační
Vícefázové proudění v hydraulických systémech
(Multiphase Flow in Hydraulic Systems)
Ing. Tomáš Polášek, Ph.D. doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Disertační

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza využití čerpací techniky v nestandardních hydraulických systémech
(Analysis of using pumping equipment in non-standard hydraulic systems)
Ing. Martin Vrábel, PhD. doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza procesu výměny náplně válce pístového spalovacího motoru
(Analysis of Gas Exchange Process in Cylinder of Reciprocating Combustion Engine)
Ing. Pavel Dresler, Ph.D. doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Možnosti modelování akustických jevů
(The Possibilities of Modelling Acoustic Phenomena)
Ing. Josef Dobeš prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Disertační
Vyšetřování proudění v úzkých mezerách
(Investigation of the Fluid Flow in Narrow Gaps)
Ing. Michal Kozdera, Ph.D. doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příspěvek ke zkoumání statických a dynamických vlastností regulovaného elektrohydraulického pohonu
(Contribution to Investigation of Static and Dynamic Characteristics of Controlled Electro-Hydraulic Drive)
Ing. Radim Řepka doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Interakce kapaliny a stěny potrubí při nestacionárním proudění
(Fluid Structure Interaction in Case of Non-Stationary Flow)
Ing. Adam Bureček, Ph.D. prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Disertační
Modelování a experimentální ověření chování elastických pneumatických pracovních prvků
(Modelling and experimental verification of the behavior of elastic pneumatic working elements)
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Modelování proudění s uvažováním vlivu smáčivosti povrchů
(Modelling of flow with consider of influence of surface wetting)
Ing. Barbora Frodlová prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Disertační
Modelování proudění v hydrodynamickém čerpadle
(Numerical Simulation of the Flow in Hydrodynamic Pump)
Phan Tran Hong Long doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Disertační
Numerické modelování proudění tekutin s přestupem tepla a hořením v průmyslových aplikacích
(Numerical modelling of fluid flow with heat transfer and combustion in the industrial applications)
Ing. Jaroslav Krutil prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Disertační
Vyšetřování parametrů hydraulických strojů s využitím numerických metod
(Investigation of hydraulic machines parameters with applications of numerical methods)
Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D. doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aplikace modelu proudění v oblasti ekologie
(Application of Flow Modšel in the Area of Environment)
Ing. Pavel Platoš, Ph.D. prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Disertační

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Energeticky úsporný hydraulický systém s převahou hmotného zatížení
(Energy Saving Hydrostatic System for Lifting and Sinking of Mass Loading)
Ing. Erik Stonawski, Ph.D. doc.Pavlok Disertační
Metodika návrhu, simulace a experimentální ověření pneumatických systémů
(Methodology of the Design, Simulation and Experimental Verification of Pneumatic Systems)
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. prof.Kopáček Disertační
Metody matematického a fyzikálního experimentu v proudění tekutin
(Methods of the Mathematical and Physical Modeling in the Fluid Flow)
Ing. Petr Fabian doc.Drábková Disertační

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Matematické modelování průtoku plynných médií dmyšnými systémy do kyslíkového reaktoru
(Mathematical Modeling of Flow of Gaseous Media Through Blast Systems into the Oxygen Reactor)
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. doc.Kozubková Disertační
Nestability v mezeře mezi dvěma relativně rotujícími koaxiálními válci a jejich vyšetřování
(Investigation of the Instabilities in the Gap Between Two Relative Rotating Concentrical Cylinders)
Ing. Jiří Farnik, Ph.D. doc. Kozubková Disertační
Výzkum a modelování proudění v hydrodynamické spojce
(Research and Modeling of Fluid Flow in a Hydrodynamic Coupling)
Ing. Martin Golka doc.Kozubková Disertační