Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studenti na Fakultě strojní studují v prvních čtyřech semestrech společný studijní program Strojírenství. Následně si volí pro poslední rok bakalářského studia specializaci s konkrétním zaměřením. Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení zabezpečuje bakalářskou specializaci Hydraulika a pneumatika v rámci bakalářského studijního programu Strojírenství. Studium je realizováno jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Specializace Hydraulika a pneumatika (dříve obor Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení) byla zavedena na fakultě strojní již ve školním roce 1984-85. Je to obor perspektivní, žádaný, jeho absolventi nemají problémy s uplatněním v praxi. Výhodou je zejména to, že hydraulika a pneumatika je součástí nejrůznějších strojů: automobilů, stavebních a zemních strojů, tvářecích strojů, obráběcích strojů, robotů a manipulátorů, důlních strojů a zařízení, hutních strojů a agregátů, zemědělských strojů, letadel atd. Absolvent tak není vázán při výběru zaměstnání na jeden podnik v okolí, ale nachází zaměstnání prakticky kdekoli. Řada absolventů pracuje u zahraničních firem v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studia jsou připravování jednak na technické funkce v provozech a závodech, kde se nacházejí hydraulická a pneumatická zařízení, jednak na funkci univerzálního konstruktéra se zvláštním zaměřením na hydraulická a pneumatická zařízení. Jako budoucí konstruktéři jsou vybaveni potřebnými znalostmi z mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí a mechanismů strojů, grafických a počítačových programů, aby byli schopni konstruovat jakákoliv, nejen hydraulická a pneumatická zařízení. Pro konstruování hydraulických a pneumatických zařízení však mají speciální znalosti a dovednosti: dovedou číst i kreslit funkční schémata hydraulických a pneumatických obvodů, navrhovat (tj. nakreslit a spočítat) hydraulické nebo pneumatické prvky jako jsou hydraulické nebo pneumatické válce, řídicí bloky, hydraulické agregáty i rozsáhlejší celky.

Jejich budoucí náplní práce bude projektovat a konstruovat hydraulická a pneumatická zařízení a systémy. Mohou však nalézt uplatnění i v příbuzných oborech, jako je tribotechnika (mazací technika), doprava kapalin a plynů, čerpací technika, vodní hospodářství, případně naleznou uplatnění v projekci potrubních rozvodů v chemickém průmyslu či energetice.

Po ukončení bakalářského studia mohou absolventi dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu v programu Hydraulika a pneumatika.

Uplatnitelnost absolventa

V profilu absolventa bylo naznačeno, v jakých odvětvích mohou naleznout uplatnění absolventi bakalářského studijního oboru Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení. Nicméně ze zkušeností z posledních několika let, můžeme konstatovat, že naprostá většina absolventů pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Reálná data o uplatnitelnosti absolventů magisterského studia, podložená pravidelným průzkumem mezi absolventy můžete najít zde.

Studijní plán

Základními oborovými předměty jsou Hydraulické mechanismy, Pneumatické mechanismy, Doprava kapalin, Technická diagnostika a spolehlivost hydraulických mechanizmů a Mazací technika. Již ve společném studijním programu Strojírenství je katedrou zajišťován předmět s všeobecným základem Mechanika tekutin.

Oborové předměty jsou doplněny dalšími předměty teoretického základu, jako Technická dokumentace, Senzorová technika, Numerická matematika a studiem cizích jazyků, případně volitelnými předměty z široké a různorodé nabídky (CAD – průmyslový design, Simulační programy – Matlab, Programování aplikací pro internet, Právní normy v podnikání, Netradiční zdroje energie, Základy týmové práce).

V předmětu Ročníkový projekt studenti samostatně zpracovávají rešerši řešené problematiky, s využitím knižních i internetových zdrojů, která tematicky souvisí s bakalářskou prací. V předmětu Bakalářský projekt následně mají prostor k tvorbě samotné bakalářské práce a konzultacím s pracovníky katedry. Studium oboru je zakončeno státní závěrečnou zkouškou ze dvou povinných předmětů a obhajobou bakalářské práce.

Kompletní studijní plán:

Bakalářské studium 2023/24, prezenční forma

Specializace S03 - B0715A270011 - Hydraulika a pneumatika

Bakalářské studium 2023/24, kombinovaná forma

Specializace S03 - B0715A270011 – Hydraulika a pneumatika

Státnicové předměty a otázky S03

Studium specializace Hydraulika a pneumatika je zakončeno státní závěrečnou zkouškou ze dvou povinných předmětů a obhajobou bakalářské práce.

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce jsou k dispozici ke stažení zde.

Povinné předměty jsou Vlastnosti a mechanika tekutin a Tekutinové prvky a systémy.

Seznam otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Vlastnosti a mechanika tekutin:

 1. Tekutiny – základní pojmy, rozdělení tekutin, fyzikální vlastnosti (definice, jednotky).
 2. Kapaliny v klidu, hydrostatický tlak, zákon o šíření tlaku v kapalinách (závislost na směru), Pascalův zákon a jeho aplikace (hydraulický lis, přenos energie).
 3. Eulerova rovnice hydrostatiky, diferenciální rovnice tlakové funkce, diferenciální rovnice tlakové hladiny a jejich praktický význam.
 4. Tlaková síla na rovinné plochy (velikost a působiště tlakové síly, zatěžovací obrazce).
 5. Tlakové síly na křivé plochy (metoda složková a náhradních ploch), vztlak a plavání těles, Archimédův zákon.
 6. Relativní klid kapalin (přímočarý rovnoměrně zrychlený pohyb nádoby s kapalinou, rovnoměrné otáčení nádoby s kapalinou kolem svislé osy).
 7. Základní pojmy dynamiky tekutin, rozdělení proudění tekutin (podle vlastností a kinematických hledisek), rovnice kontinuity pro trojrozměrné a jednorozměrné proudění, význam, aplikace.
 8. Eulerova rovnice hydrodynamiky a její význam, Bernoulliho rovnice pro ideální tekutinu, pravidla použití Bernoulliho rovnice.
 9. Měření místní a střední rychlosti kapaliny v potrubí (princip měření, měřidla, výpočet rychlosti).
 10. Proudění skutečných kapalin, Navier-Stokesova rovnice, Bernoulliho rovnice pro skutečnou kapalinu, pravidla použití, dosazení za měrnou ztrátovou energii.
 11. Ustálené laminární a turbulentní proudění v potrubí kruhového průřezu (smykové napětí, rychlostní profil, střední rychlost, závislost tlakové ztráty na průtoku).
 12. Hydraulické odpory třením po délce, výpočet součinitele tření, hydraulické odpory místní, stanovení součinitele místní ztráty.
 13. Výtok kapaliny z nádoby malým kruhovým otvorem ve dně, vyprázdnění nádoby.
 14. Výtok kapaliny velkým obdélníkovým otvorem v boční stěně nádoby, dokonalý a nedokonalý přepad.
 15. Hydrodynamické čerpadlo, čerpací systém, parametry čerpadla, výpočet měrné energie potřebné na dopravu kapaliny daným systémem, charakteristika čerpadla, určení dovolené sací výšky.
 16. Neustálené proudění nestlačitelné a stlačitelné kapaliny v potrubí.
 17. Věta o změně hybnosti a její aplikace v mechanice tekutin.
 18. Obtékání těles, silové účinky kapaliny na obtékané těleso, odpor těles, mezní vrstva, vztlak.

Otázky ke stažení (ve formátu pdf).

Seznam otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Tekutinové prvky a systémy:

 1. Pracovní kapaliny hydraulických obvodů: druhy, vlastnosti, použití. Čistota kapalin, filtry a filtrace.
 2. Hydrostatické převodníky zubové, lamelové a šroubové: definice, charakteristické parametry, účinnosti, statické charakteristiky, použití.
 3. Hydrostatické převodníky pístové radiální a axiální: definice, charakteristické parametry, účinnosti, statické charakteristiky, použití.
 4. Přímočaré hydromotory: konstrukce, výpočet. Kyvné hydromotory. Těsnění v hydraulice.
 5. Hydraulické agregáty: skladba, pohonné jednotky, nádrže. Potrubí, hadice. Stanovení tlakové ztráty v potrubí a hydraulických prvcích.
 6. Hydraulické rozváděče. Jednosměrné ventily, řízené jednosměrné ventily, hydraulický zámek.
 7. Škrticí ventily, regulátory průtoku. Řízení proměnným odporem, objemové řízení hydromotorů.
 8. Tlakové ventily v hydraulice. Hydraulické akumulátory.
 9. Proporcionální technika a servotechnika v hydraulice. Tepelný výpočet.
 10. Vlastnosti stlačeného vzduchu: stavová rovnice, rovnice kontinuity, normální podmínky, hustota a viskozita vzduchu, vratné změny plynů.
 11. Výroba tlakového vzduchu: rozdělení kompresorů, regulace kompresorů, skladba kompresorové stanice, funkce vzdušníku
 12. Úprava stlačeného vzduchu: sušičky vzduchu, jednotky pro úpravu vzduchu – filtrace, regulace tlaku, odlučovače kondenzátu, maznice.
 13. Pneumatické přímočaré motory: rozdělení, konstrukce, tlumení v koncových polohách, základní výpočty.
 14. Pneumatické rozváděče: rozdělení, konstrukce, způsoby ovládání, značky a značení portů.
 15. Pneumatické škrticí ventily: účel, konstrukce, umístění v obvodu, příklady.
 16. Pneumatické tlakové ventily: funkce, příklady použití v obvodu.
 17. Pneumatické jednosměrné ventily, logické prvky, rychloodvzdušňovací ventily, příklady použití.
 18. Vakuové mechanismy pro manipulaci: zdroje vakua, rozdělení přísavek a jejich použití, základní výpočet.

Otázky ke stažení (ve formátu pdf).

Ukázky bakalářských prací

2023/2024

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Experimentální analýza a vizualizace proudění přes škrticí ventil
(Experimental Analysis and Visualization of Flow through a Throttle Valve)
Tomáš Wanderburg Ing. Tomáš Polášek, Ph.D. Bakalářská
Charakteristika hydraulického prvku při proudění oleje
(Characteristics of a Hydraulic Element during Oil Flow)
Lukáš Martinko Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Měření charakteristik lamelového hydrogenerátoru s vyváženým rotorem
(Measuring of Balanced Vane Pump Characteristics)
Jan Březina Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Měření parametrů kompresorů
(Measurement of Compressor Parameters)
Ondřej Mec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Návrh pomocného hydraulického obvodu důlní lokomotivy
(Design of an Additional Hydraulic Circuit of the Mining Locomotive)
Erik Siner Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Návrh zařízení pro zvedání řetězového dopravníku košů na hliníkové profily
(Design of a Device for Lifting a Chain Conveyor of Baskets for Aluminum Profiles)
Jan Piwowarski Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Pneumatický pohon podavače trubek
(Pneumatic Drive of Pipe Feeder)
Daniel Kroča Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Pohon lisu na šrotování automobilových disků
(Press Drive for Scrapping Car Discs)
Jakub Štencel Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Porovnání vlastností sedlových ventilů s různou základní polohou
(Comparison of Poppet Valves Properties with Different Basic Positions)
Martin Slíva Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. Bakalářská

2022/2023

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Energeticky úsporný hydraulický systém pro pohon lineární osy
(Energy Saving Hydraulic System for Linear Axis Drive)
Bc. Kateřina Ziková Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Experimentální stanovení tlakové ztráty hydraulických rychlospojek
(Experimental Determination of Hydraulic Quick Couplings Pressure Loss)
Bc. Josef Studenič Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. Bakalářská
Hydraulické pohony rovnacího lisu 100 tun
(Hydraulic Drives of the 100 Ton Levelling Press )
Bc. Štěpán Rolný Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Charakteristika nekruhového hydraulického prvku
(Characteristics of a Non-Circular Hydraulic Element)
Marek Mlečko Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Charakteristika zúžení s ostrou hranou při proudění vody
(Characteristics of a Sharp Edge Constriction in Water Flow)
Bc. Jan Vrba Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Kalibrační postupy čerpadel A10VSO SYDFEE a A4VSODFE1
(Calibration Procedures for the Pumps A10VSO SYDFEE and A4VSODFE1)
Bc. Patrik Peňáz Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Měření celkové účinnosti rotačního hydromotoru
(Measuring the Overall Efficiency of Rotary Hydraulic Motor)
Bc. Matěj Petružela Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Měření charakteristiky dýzy obdélníkového průřezu na vodní trati
(Measurement of the Characteristics of Rectangular Cross-section Nozzle in the Water Circuit)
Bc. Vojtěch Dudek Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Měření vlastností kapalin pomocí refraktometru
(Measurement of Liquids Properties by means of Refractometer)
Bc. Patrik Strnadel doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bakalářská
Návrh hydraulického pohonu dopravníku třídícího stroje
(The Design of the Hydraulic Drive of Sorting Machine Conveyor)
Bc. Jakub Soušek Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Návrh odlučovače a filtru pro sekundární zdroj tlakového vzduchu
(Design of Air Filter and Condensate Separator for Secondary Source of Compressed Air)
Bc. Richard Seidler doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Návrh parametrů pohonu armatury
(Design of Valve Actuator Parameters)
Jakub Fojtík Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Návrh pneumatického obvodu stříhacího zařízení
(Design of Cutting Device Pneumatic Circuit)
Bc. Matěj Stuchlík Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Návrh pneumatického obvodu zařízení pro dělení plastových profilů
(Design of Pneumatic Circuit for Plastic Profiles Cutting Device)
Bc. Martin Trefil Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Návrh vakuové odsávačky
(Design of Suction Apparatus)
Bc. Michal Vavřík Ing. Filip Dýrr Bakalářská
Návrh vnější hydrauliky traktoru
(Design of the Tractor External Hydraulics)
Bc. Pawel Hota Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Návrh zařízení pro drážkování skla s využitím vakuových přísavek
(Design of Glass Grooving Device Using the Vacuum Suction Cups)
Bc. Jakub Zerzavý Ing. Filip Dýrr Bakalářská
Návrh zvedacího mechanismu korby vozidla
(Design of the Tilting Mechanism of the Vehicle Loading Area)
Pavel Batla Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Ověření pracovního bodu vertikálního hydrodynamického čerpadla
(Verification of the Vertical Hydrodynamic Pump Operating Point)
Bc. Jiří Kreželok doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Ověření přesnosti klínové sondy pro měření rychlosti vzduchu
(Verification of Wedge Probe for Air Velocity Measurement)
Bc. Adam Krmášek doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Řešení větevné a okruhové sítě pro dopravu vody
(Branched and Looped Pipe Network Solution for Water Supply)
Bc. Matěj Mlčoch doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Silový účinek proudu z trysky na kolmou desku
(Impact of a Jet on a Fixed Plane Surface)
Bc. Tadeáš Lestly doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Vliv hydraulických prvků na sání čerpadla
(Influence of the Hydraulic Elements on the Pump Suction)
Bc. Martin Hudeček Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Zprovoznění výukového čerpacího zařízení firmy Armfield a provedení kontrolního měření
(Setting the Armfield Pump Demonstration Units to Operation and Measurement of Pumps Performance)
Bc. Julie Kocúrková doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektrohydraulický pohon štípače dřeva
(Electrohydraulic Drive of Wood Log Splitter)
Bc. Ondřej Symerský doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Experimentální vyšetření charakteristiky čerpadla Grundfos Magna
(Experimental Examination of Grundfos Magna Pump Performance Curve)
Bc. David Nghiem doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Návrh dvoutlakého hydraulického obvodu malotraktoru
(Design of a Small-tractor Double-pressure Hydraulic Circuit)
Bc. Jakub Mrůzek Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Pneumatické mechanismy vozidel
(Pneumatic Mechanisms of Vehicles)
Bc. Daniel Stuchlík Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Pneumatický systém žehlicího lisu
(Pneumatic System of Ironing Press)
Bc. Jakub Poláček Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Vakuové pumpy
(Vacuum Pumps )
Bc. Petr Malaska Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Gravitační proudění s volnou hladinou
(Gravitational Flow with a Free Surface )
Ing. Marek Birke doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Hydraulický lis gumových dlaždic
(Rubber Tiles Hydraulic Press )
Bc. Tomáš Foltýn Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Charakteristika obdélníkové dýzy na olejové trati
(Characteristics of a Rectangular Nozzle in the Oil Circuit)
Ing. Marian Dywor Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Měření charakteristik vzduchových a vodních clon
(Measurement of Air and Water Curtains Characteristics)
Bc. Jiří Bajtek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Měření charakteristiky dýzy na vodní trati
(Measurement of Nozzle Characteristics in the Water Circuit)
Ing. Viktor Blinka Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Měření těsnosti pneumatických rozváděčů
(Measurement of Pneumatic Directional Valves Tightness)
Ing. Jan Adamec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Návrh hydraulického obvodu řetězového zdvihacího závěsného zařízení
(Proposal of Hydraulic Circuit of Chain Lifting Device)
Bc. Tomáš Zika Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Ověření přísavné síly přísavek
(Verification of Lifting Force of Suction Cups)
Ing. David Vyskočil Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Ověření vlastností kyvného hydromotoru
(Verification of the Rotary Hydraulic Actuator Properties)
Bc. Michal Vehovský Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Proudění kapaliny v perforovaném potrubí
(Fluid Flow in Perforated Pipe )
Bc. Ing. František Symerský doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Regulace polohy přímočarého hydromotoru pomocí proporcionálního rozváděče
(Position Regulation of Linear Hydraulic Motor by Proportional Directional Valve)
Bc. Jakub Jílek Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. Bakalářská

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hydraulický pohon drtiče vápence
(Hydraulic Drive of Limestone Crusher)
Bc. Adam Kawulok Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Měření charakteristiky regulačních ventilů na vodní trati
(Measurement of the Characteristics of the Control Valves for the Water Circuit)
Ing. Vít Buryan Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Monitorování chování kapky pomocí vysokorychlostní kamery
(Monitor Drop Behavior by Using High Speed Camera)
Ing. Radim Svozil Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Návrh čerpacího zařízení na kanalizačním řadu pro přečerpávání odpadních vod
(Design of Pumping Equipment on the Sewage Line for Wastewater Pumping)
Bc. Dominik Juchelka doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Návrh teleskopického válce se synchronním pohybem
(Design of the Telescopic Cylinder with Synchronous Movement)
Bc. Patrik Trulej Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Ověření vlastností děliče průtoku
(Verification of Flow Divider Properties)
Ing. Dominik Vícha Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Porovnání tlakové odezvy přímo řízeného a nepřímo řízeného tlakového ventilu
(Comparison of Pressure Response of Direct Operated and Pilot Operated Pressure Relief Valve)
Ondřej Baran Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Použití tlakového relé v pneumatických systémech
(Use of Pressure Relay in Pneumatic Systems)
Ing. David Kolář Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Práce hydrodynamického čerpadla v turbínovém provozu
(Hydrodynamic Pump Operated as Turbine )
Ing. Pavel Carbol doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hydraulika sklápěcího přívěsu
(Hydraulics of Tilt-bed Trailer)
Ing. Jakub Novák Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Měření aerodynamických sil při obtékání těles
(Measurement of Aerodynamic Forces During the Flow over Bodies)
Ing. Daniel Prucek doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Měření hydraulických parametrů na olejové trati s dýzou
(Measurement of Hydraulic Parameters on Oil Line with Nozzle)
Bc. Lukáš Pastrňák Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Měření charakteristiky hydrodynamického čerpadla
(Measurement of the Hydrodynamic Pump Curve)
Ing. Jan Pavlíček doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Měření tlakové odezvy v hydrostatickém systému s minerálním olejem a dlouhým potrubím
(Measurement of Pressure Response in Hydrostatic System with Mineral Oil and Long Pipe)
Bc. Lukáš Rychlý doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Návrh kompresorové stanice a páteřního rozvodu pro údržbářskou dílnu
(Project of Compressor Station and Main Pipeline for Maintenance Workshop)
Ing. Dominik Sikora doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Pneumatický lis
(Pneumatic Press)
Michal Kadula Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Pneumatický mechanismus polohování zátky tavicí pece
(Pneumatic Positioning Mechanism of Melting Furnace Plug)
Bc. Tomáš Wolf Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Pneumatický systém balancéru
(Pneumatic System of Balancer )
Bc. Adam Wojnar Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Porovnání výpočtových softwarů pro návrh pneumatického válce
(Comparison of Computational Software for Pneumatic Cylinder Design)
Bc. Juraj Srníček Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Těsnicí a spojovací technika v tekutinových mechanismech
(Sealing and Fittings in Fluid Mechanisms)
Bc. Jakub Železný Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Třecí ztráty při paralelním a sériovém zapojení potrubí
(Frictional Losses in Parallel and Serial Piping Connections)
Bc. Jan Pětroš Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Vakuové mechanismy
(Vacuum Mechanisms)
Bc. Ladislav Carbol Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Demonstrační zařízení vakuových mechanismů
(Demonstration Device of Vacuum Mechanisms)
Bc. Antonín Kenický Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Filtrace a čistota pracovních kapalin a plynů
(Filtration and Purity of Working Fluids and Gases)
Ing. Lubor Pavelec Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Hydraulický systém zásobníku písku
(Hydraulic System of the Sandbox)
Bc. Luděk Wolf Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Inovace pneumatického podavače
(Pneumatic Feeder Innovation)
Ing. Aleš Šefránek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Měření tlakové ztráty a určení odporového součinitele sítka filtru
(Measuring of the Pressure Drop and Loss Coefficient Determination of the Filter Screen)
Bc. Jakub Charvát doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Návrh čerpacího modulu pro dopravu vodného roztoku močoviny
(Design of Pump Module for Transport of Urea Solution)
Bc. Tomáš Kiszka doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Návrh modulu pro regulaci průtoku v rozsahu 10-120 l/h
(Design of Equipment for Control of Flow in Range 10-120 l/h)
Bc. Lukáš Marek doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Paralelní a sériová spolupráce oběhových čerpadel Askoll
(Parallel and Series Cooperation of Circulating Pumps Askoll)
Bc. Filip Horáček doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Stanovení a porovnání energetické bilance hydraulických systémů podle jejich uspořádání
(Determination and Comparison of Energy Balance of Hydraulic Systems According to their Arrangement)
Ing. Filip Adamec Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Tepelný výpočet hydraulického obvodu
(Heat Calculation of the Hydraulic Circuit)
Bc. Tomáš Sklenák Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Tester průtokoměrů aditivačních jednotek
(Tester of Flowmeters of Additive Units)
Bc. René Černín doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Tlumení pohybu vertikálně posuvných dveří
(Damping Movement of Vertically Sliding Door)
Bc. Lukáš Fuksa Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro manipulaci s koberci
(Carpet Handling Equipment)
Bc. Ondřej Šlosar Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Zvedací zařízení na motocykl
(Lifting Equipment for Motorcycle)
Ing. Radka Cais Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Charakteristika proporcionálního hydraulického rozváděče
(Characteristic of Hydraulic Proportional Control Valve)
Bc. Adam Šimeček doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Měření charakteristik pneumatických průtočných prvků
(Measurement of Characteristics of Pneumatic Components)
Bc. Štěpán Chmura Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Měření Δp-Q charakteristik armatur
(Measurement of Δp-Q Characteristics of Valves )
Bc. Adam Bořuta Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Návrh modelu bagru
(Design of Excavator Model)
Bc. Michal Masnica Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Návrh přestavby ručního vysokozdvižného vozíku
(Reconstruction Design of Manual Forklift)
Ing. Filip Sikora Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Statická a dynamická charakteristika sedlového ventilu
(Static and Dynamic Characteristics of Poppet Valve)
Bc. Jiří Němec Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Vyšetření různých provozních stavů oběhového čerpadla Askoll Energy Saving
(Investigation of Various Operating Conditions of the Pump Askoll Energy Saving)
Ing. Patrik Marcalík doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostika rotačního hydrogenerátoru
(Diagnostics of Rotary Hydraulic Pump)
Bc. Vojtěch Trušina doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bakalářská
Energetická bilance hydraulických systémů
(Energy Balance of Hydraulic Systems)
Bc. Jaroslav Heinz doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bakalářská
Hydraulické akumulátory
(Hydraulic Accumulators)
Bc. Libor Kaštovský Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Měření charakteristiky plynových kulových kohoutů
(Measuring of the Characteristics of the Gas Ball Valves)
Ing. Daniel Fus prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bakalářská
Měření charakteristiky ventilu na vodní trati
(Measurement of Characteristics of the Valve on the Water Line)
Bc. Miroslava Horáčková doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Měření součinitele tření při proudění vody v trubkách různých materiálů
(Measurement of the Friction Coefficient in Water Flow in the Pipes of Different Materials)
Ing. Veronika Mořkovská doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Měření ztrátových součinitelů kolen a redukcí
(Measurement of Loss Coefficients of Elbows and Reductions )
Ing. Pavel Czepczor Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Měření Δp – Q charakteristik hydraulického ventilu tlakové regulace
(Measurement of Δp – Q Characteristics of Hydraulic Pressure Control Valve)
Ing. Jiří Loveček Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Možnosti snížení spotřeby stlačeného vzduchu při tlakovém čištění výrobků
(Possibilities of Reduction of Compressed Air Consumption at Pressure Cleaning of Products)
Bc. Petr Holiš Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Návrh čerpadel pro vodohospodářský systém obce Ovesná Lhota
(Design of the Pumping Equipment for the Water Supply System of Ovesná Lhota)
Bc. Tomáš Fryštacký doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Návrh hydraulického obvodu přenosné svorníkovací soupravy
(Proposal of Hydraulic Circuit of Portable Bolting Rig)
Ing. Tomáš Polášek, Ph.D. Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Návrh hydraulického pohonu štípače dřeva
(Design of Hydraulic Drive of Wood Splitting Machine)
Ing. Lukáš Mocek doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bakalářská
Ověření lisovací síly pneumatického lisu
(Verification of Pressing Force of Pneumatic Press)
Bc. Lukáš Důbrava Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Ověření pracovního bodu hydrodynamického čerpadla
(Verification of Operating Point of Hydrodynamic Pump)
Bc. Karel Osička doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Pohon napínání lan u posunovacího kolejového zařízení
(Tensioning Cables Drive at Rail Pusher)
Ing. Tomáš Bajtek Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Porovnání charakteristik čerpadla měřených na stendech Armfield FM50 a Armfield FM51
(Comparison of the Pupm Characteristics Measured on the Armfield FM50 and Armfield FM51 Demonstration Units)
Bc. Michal Abrahámek doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Porovnání vlivu frekvence snímání tlakových senzorů na záznam tlakové odezvy
(Comparison of Influence of Scanning Rate of Pressure Sensors on Record of Pressure Response)
Bc. Vojtěch Duda Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Stanovení charakteristik ventilu při proudění plynu
(Determination of Valve Characteristics during Gas Flow)
Bc. David Horáček Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Statická charakteristika proporcionálního přepouštěcího ventilu
(Static Characteristic of Proportional Pressure Relief Valve)
Ing. Filip Dýrr Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Statická charakteristika proporcionálního sedlového ventilu
(Static Characteristic of Proportional Poppet Valve)
Ing. Marian Ledvoň, Ph.D. Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Výpočet a měření parametrů pneumatických rotačních motorů
(Calculation and Measurement of Parameters of Pneumatic Rotary Motors)
Bc. Lukáš Kvíčala Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Vzduchové tlumení hmotných předmětů při manipulaci
(Air Damping of Mass Objects During Manipulation)
Ing. Petr Brzezina Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Aerodynamika vozidla
(Aerodynamics of the Vehicle)
Bc. Michal Slunský Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Bezpístnicové pneumatické motory
(Rodless Pneumatic Actuators)
Bc. René Kalocsai Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Čerpání vazkých kapalin
(Pumping of Viscous Liquids)
Bc. Jindřich Štefek doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Hydraulický pohon drtiče kovových třísek
(Hydraulic Drive of the Metal Chips Crushers)
Ing. Lukáš Duda doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bakalářská
Kyvné pneumatické motory
(Pneumatic Semi-Rotary Actuators)
Bc. David Šoltys Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Měření hydraulických parametrů kavitační oblasti při sycení vzduchem
(Measurement of Hydraulic Parameters of the Cavitation Area at Air Saturation)
Bc. Filip Špička prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bakalářská
Měření charakteristiky ventilátoru na vzduchové trati, regulace průtoku frekvenčním měničem
( Measurement Characteristics of the Fan on the Air Line, Flow Control by Frequency Converter)
Bc. Lukáš Krabica doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Měření ztrát v nízkotlakém hydraulickém systému s uvažováním hydrostatického tlaku
(Measurement of the Losses in the Low Pressure Hydraulic Systems with Consideration of the Hydrostatic Pressure )
Bc. Martin Fajka prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bakalářská
Naklápěcí plošina pro zkoušky automobilů
(Tilting Platform for Cars Testing)
Ing. Dalibor Kunz Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Pneumatický mechanismus přítlaku značkovače hadic
(Pneumatic Mechanism of Printhead for Hoses Marking )
Ing. Andrzej Zemene Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Průtokové charakteristiky hydrogenerátoru
(Flow Characteristics of Pump)
Bc. Martin Kasperlík doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Simulátor řízení mobilního stroje
(Control Simulator of Mobile Machine)
Bc. Radek Kunčický Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Vliv budicí frekvence hydrogenerátoru na chování hydraulického obvodu
(Influence of Excitation Frequency of Hydraulic Pump on Behaviour of Hydraulic System)
Bc. Daniel Woroň doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bakalářská

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza chování kapaliny v cisterně
(Analysis of the Behavior of the Liquid in the Tank)
Bc. Václav Novák Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Diagnostika hydraulického obvodu pily
(Diagnostics of Hydraulic Circuit of Sawing Machine)
Bc. Tomáš Zajíček doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Doprava paliva
(Transportation of the Fuel)
Bc. Adam Selvek Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Hydraulický pohon pecních vrat
(Hydraulic Drive of Furnace Door)
Bc. David Král doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bakalářská
Hydraulický pohon sklápění zásobníku
(Hydraulic Drive of Tilting Reservoir)
Ing. Marek Hromádka Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Chlazení silničního vozidla
(Cooling of the Road Vehicle)
Bc. Pavel Čajka Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Měření a vyhodnocení ztrátového součinitele na vzduchové trati
(Measurement and Evaluation of the Local Losses Coefficient on the Air Line)
Bc. Rostislav Martiník doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Měření průtokové charakteristiky rotačního převodníku
(Measurement of Flow Characteristic of Rotary Converter)
Bc. Robert Přikryl doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D. Bakalářská
Měření základních charakteristik plunžrového čerpadla na demonstračním zařízení Armfield FM53
(Measurement of the Plunger Pump Characteristics on the Armfield FM53 Demonstration Unit)
Bc. Jiří Navrátil doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Měření ztrát na T-kusu při změnách směru proudění na vodní trati
(Measuring Losses of T-piece During Changes in Direction of Flow on Water Line)
Bc. Lukáš Lazorišák doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Metody měření průtoku na vzduchové trati
(Methods of Flow Measurement on the Air Line)
Bc. Petr Puczok doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Návrh čerpacího modulu
(Design of Pump Module)
Bc. Miroslav Pavlát, DiS. doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Návrh čerpadel pro dopravu vody do vodojemů v oblasti Horního Hanychova
(Design of the Pumping System for the Transport of Water into the Water Reservoir Horní Hanychov)
Bc. Antonín Dorazil doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Pneumatické multiplikátory
(Pneumatic Multipliers)
Ing. Marek Směja Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Pneumatické upínání volného konce hadice na lavici pro výrobu hadicových montáží
(Pneumatic Clamping of the Free Hose Ending on the Hose Assembly Bench )
Bc. Radim Rygel Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Řízení rychlosti pneumatických motorů
(Speed Control of Pneumatic Motors)
Bc. Vojtěch Řeháček Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Tlakové ventily v pneumatice
(Pressure Valves in Pneumatics)
Ing. Daniel Král Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Úplná charakteristika hydrodynamického stroje
(Full Characteristic of Hydrodynamic Machine)
Ing. Antonín Paschke Ing. Daniel Himr, Ph.D. Bakalářská
Vliv náhlého rozšíření na proudění kapaliny
(Influence of Sudden Expansion on Fluid Flow)
Bc. Adam Nevřela Ing. Daniel Himr, Ph.D. Bakalářská

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Diagnostika hydrauliky stroje na výrobní hale s lisy
(Diagnostics of Machine Hydraulics for the Production Hall with Presses)
Bc. Radek Náplava doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Experimentální ověření charakteristik pneumatických membránových motorů
(Experimental Verification of the Characteristics of Pneumatic Diaphragm Motors)
Ing. Petr Hanák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Hydraulický pohon lisu tramvajových náprav
(Hydraulic Press Drive of Tram Axles.)
Ing. Ondřej Vykoukal Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Hydraulický pohon tlačky vývalků
(Hydraulic Drive of Rolled Billets Pusher)
Bc. Martin Zimák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Měření charakteristiky plunžrového čerpadla
(Measurement of Plunger Pump Characteristic)
Bc. Tibor Tomášek Ing. Daniel Himr, Ph.D. Bakalářská
Měření viskozity
(Viscosity Measurement)
Bc. Roman Rafaj Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Oběhový mazací systém papírenského stroje
(Circulatory Lubrication System of Paper Machine )
Bc. Jan Štroblík doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bakalářská
Součinitel místních ztrát různých tvarovek
(Local Loss Coefficient of Various Hydraulic Elements)
Bc. Filip Bušo Ing. Daniel Himr, Ph.D. Bakalářská

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Cejchování clony
(Calibration of the Membrane)
Ing. David Švrčina Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Diagnostika hydraulického obvodu měřicím přístrojem Hydac
(Diagnostics of the Hydraulic Circuit by the Measuring Instrument Hydac)
Ing. Tomáš Sedláček doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Fluidní svaly - vlastnosti, návrh, využití
(Fluidic Muscle - Properties, Design, Utilization )
Ing. Michal Příhoda Ing. Miloslav Žáček Bakalářská
Hydraulický pohon briketovacího lisu
(Hydraulic Drive of Briquetting Press)
Ing. Marek Grygar doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bakalářská
Hydraulický pohon krokového dopravníku
(Hydraulic Drive of Stepping Conveyer)
Ing. Marek Slawik Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Hydraulický pohon upínání koníku u soustruhu
(Hydraulic Drive for Fixing Tailstock of Turning Machine)
Ing. Vojtěch Janík Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Měření dynamických hydraulických veličin při hydraulickém rázu.
(Measurement of Dynamic Hydraulic Quantities at Hydraulic Shockwaves.)
Ing. Jiří Nemrava prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bakalářská
Měření kavitace v hydraulickém obvodě
(Measurement of Cavitation in the Hydraulic Circuit)
Bc. Michal Lesák doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Měření místních ztrát na hydraulických prvcích - koleno a oblouk.
(Measurement of Local Losses for Hydraulic Elements -Elbow and Arc .)
Ing. Jiří Rak prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bakalářská
Měření místní ztráty na hydraulické redukci - zúžení, rozšíření.
(Measurement of Local Losses for Hydraulic Reduction - Constriction, Extension .)
Ing. Ondřej Havránek prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bakalářská
Měření třecích ztrát vodní trati
(The Measurement of Frictional Losses of Water Line)
Ing. Milan Pospíšil Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Návrh pneumatické větve testovacího zařízení technologie SNCR
(Project of Pneumatic Circuit of SNCR Technology Testing Device)
Ing. Petr Vacula doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace energeticky úsporné lineární hydraulické jednotky
(Optimisation of Linear Drive Energy Efficiency System)
Ing. Jan Pavelčák Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Pneumatické rotační motory v pohonech strojů
(Pneumatic Rotary Motors in Machine Drives)
Ing. Martin Zanina prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Bakalářská
Pneumatické úchopné hlavice
(Pneumatic Grippers)
Ing. Miroslav Soumar Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Postřikové mazání okolků tramvají
(Spray Lubrication of Railwheels Flanges)
Petr Navrátil doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bakalářská
Prvky pro úpravu stlačeného vzduchu
(Air Preparation Equipment)
Bc. Petr Indrák Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Řízení polohy přímočarého hydromotoru na hydraulickém praktikátoru Parker pro proporcionální techniku
(Diagnostics Position Control of the Linear Hydraulic Motor Using the Hydraulic Practicator Parker for Proportional Technology)
Bc. Tomáš Olbert doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Speciální pneumatická posunová zařízení
(Special Pneumatic Feed Equipment )
Ing. Bohuslav Munduch Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Stanovení obsahu vzduchu v oleji
(Determination of Air in Oil)
Ing. Václav Henek doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Účinnost filtračních elementů
(Efficiency of Filter Elements)
Ing. Petr Kadlček doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bakalářská
Určení odporu porézního prostředí
(Determination of the Porous Medium Resistance)
Ing. Viktor Polášek doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Vliv tvaru lopatky radiálního oběžného kola na charakteristiky odstředivého čerpadla
(Effect of the Shape of the Radial Impeller Blades on the Characteristics of Centrifugal Pump)
Ing. Tomáš Vydomus doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Vzduchové nože a trysky
(Air Knives and Nozzles)
Ing. Ladislav Bakay Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hydraulický pohon zařízení na výrobu vápna
(Hydraulic Drive for Lime Productions Equipment)
Ing. Patrik Bordovský doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bakalářská
Manipulační zařízení s pneumatickým svalem
(Handling Device Driven by Fluidic Muscle )
Ing. Tomáš Hubert prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Bakalářská
Měření charakteristik prvků na hydraulickém praktikátoru
(Measurement of Elements Characteristics Using the Hydraulic Practicator )
Ing. Martin Čumpl doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Měření silového účinku proudu kapaliny
(The Measurement of Force Effect of Liquid Flow)
Ing. Tomáš Prorok Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Měření součinitele místních ztrát různých ventilů na vzduchové trati
(Measurement of the Local Losses Coefficient for Various Valves on the Air Line)
Ing. Jan Bosák doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Měření viskozity oleje rotačním viskozimetrem
(Viscosity Measurement by Rotary Viscometer)
Bc. Ondřej Tošenovský doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Oběhové mazání velkých převodovek
(Circulation Lubrication System of Heavy Gearbox)
Ing. Vítězslav Sebera Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Optimalizace hydraulického systému pohonu krokové pece
(The Analysis and Optimization of Hydraulic Drive of Walking Beam Furnaces)
Bc. Jan Liberda Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Pneumaticky ovládaná závora pro vjezd na parkoviště.
(Pneumatic Controlled Bar of Car Park Gate)
Ing. Tomáš Kubala Ing. Miloslav Žáček Bakalářská
Pneumaticky ovládané zařízení na vysekávání plochých těsnění
(Pneumatic Controlled Device for Flat Seals Cutting out)
Bc. Pavel Hruška Ing. Miloslav Žáček Bakalářská
Přehled softwarových nástrojů pro kreslení a výpočet pneumatických systémů
(Summary of Software Tools for Designing and Calculation of Pneumatic Systems)
Bc. Petr Komárek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Vysokotlaká čerpadla na vodu
(High Pressure Pump for Water)
Ing. Jakub Glinz Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Vyšetření charakteristiky čerpadla za různých provozních podmínek
(Investigation of Pump Characteristic Curve Under Various Operational Conditions)
Ing. Jaromír Kopčák doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Vyšetření odporu a vztlaku při obtékání těles různého tvaru
(Investigation of Drag and Lift Coefficient During the Flow over Different Bodies)
Ing. Jiří Kukelka doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro sycení kapaliny vzduchem
(Equipment for Air Saturation of Water)
Ing. Jan Schubert prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bakalářská
Zkušební zařízení a metodika měření pro membránový pneumomotor
(Testing Device and Measurement Methodology for Diaphragm Actuator)
Ing. Václav Slavík prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Bakalářská
Zkušební zařízení pro testování ventilů
(Stand for Valve Testing)
Bc. Jakub Martinek Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektrohydraulický pohon zvedání valníku za rovnačkou
(Electro-hydraulic Drive of Rolling Table behind Straighten Machine)
Bc. Hana Vávrová doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bakalářská
Hodnocení znečištění pracovní kapaliny
(The Evaluation of Pollution in Working Liquid)
Bc. Tomáš Vaníček doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Měření dynamického průtoku při hydraulickém rázu na vodní trati
(Dynamic Flow Rate Measurement in Case of Water Hammer on Water Circuit.)
Bc. Marek Mamica prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bakalářská
Měření na vzduchové trati, stanovení součinitele místních ztrát pro vybrané prvky
(Measurement of Air Circuit, Determination of Local Hydraulic Losses for Selected Components)
Bc. Jiří Morávek doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Měření tokových křivek plastických maziv
(The Measurement of Flow Curves for Plastic Grease)
Ing. Josef Dobeš doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Možnosti řešení pohonů nástavby malého rýpadla
(The Drive Solutions Superstructure of Small Excavators)
Bc. Martin Fus Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Návrh čerpadel pro dopravu pitné vody mezi ČS Lužná a vodojemem Lužná
(Design of Pumps for the Drinking Water Transport between the Pumping Station Lužná and Water Reservoir Lužná)
Bc. Jan Kocur doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Návrh kompresorové stanice pro technologii SNCR
(Project of Compressor Set for SNCR Technology)
Bc. Jiří Wantulok doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Návrh pneumatického chapadla pro střihání pinů součástek
(Design of Pneumatic Gripper for Pin Parts Cutting)
Ing. Jan Hanák Ing. Miloslav Žáček Bakalářská
Návrh pneumatického obvodu pro otvírání bočních dveří nákladního vagonu
(Design of Pneumatic Mechanism for Opening of Wagon Side Gate )
Bc. Adam Urbanec Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Oběhové mazání s progresivními rozdělovači
(The Circulating Lubrication with Progressive Distributors)
Ing. Tomáš Hanko doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Optimalizace teploty pracovní kapaliny lisu 500t, vodní strana
(Optimization of the Working Fluid Temperature of the Press 500t, Water Side)
Bc. Petr Bujnoch Ing. Erik Stonawski, Ph.D. Bakalářská
Pneumatické ovládání uzávěru skladovacího bunkru
(Pneumatic Control of Storage Shelter Lock)
Bc. Zdeněk Schindler Ing. Miloslav Žáček Bakalářská
Pneumatický mechanismus přísuvu dna vyfukovací formy
(Pneumatic Mechanism of Blowing Mould Feed Motion )
Bc. Ondřej Štěpánek Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Pneumaticky poháněné zavírání vlakových dveří
(Pneumatic Mechanism for closing of Train Door )
Bc. Tadeusz Czapla Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Pneumohydraulický pohon svařovacího automatu
(Airhydraulic Drive for Welding Automat)
Bc. Martin Bereza Dr. Ing. Miroslav Bova Bakalářská
Systémy mazání ložisek olejovou mlhou
(Systeme of Spray Lubrication of Bearings)
Bc. Ervín Kostka doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc. Bakalářská
Univerzální pneumatický upínač obrobků na stole frézky
(Universal Pneumatic Fixture for Milling Machine)
Bc. Oldřich Zapletal Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Vliv obsahu vzduchu na hydraulický ráz
(Influence of Air Content on Water Hammer)
Bc. Radek Adamec prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bakalářská
Výpočet hlavních rozměrů pístového čerpadla
(Design of the Main Parameters of the Piston Pump)
Bc. Vladimír Pešl doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Zařízení pro měření silového účinku vodního paprsku
(Equipment for the Measurement of the Force Effect of the Water Jet )
Bc. Martin Petráš Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Zkušební zařízení pneumatických rotačních motorů
(Test Equipment for Pneumatic Gear Motors)
Bc. Jiří Škrabal prof. Ing. Jaroslav Kopáček, CSc. Bakalářská

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Měření místních ztrát – kolena, skládání kolen
(The Measurement of Local Losses - Bends, Composition of Bends)
Ing. Jakub Dufka Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Měření místních ztrát - kompenzační smyčka, změna průřezu
(The Measurement of Local Losses - Compensating Pipe, Sudden Contraction. Abrupt )
Bc. Petr Krč Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Měření modulu pružnosti hadice v závislosti na tlaku
(Measurement of Hose Compressibility Module in Dependence on Pressure )
Bc. Michal Galuška doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Měření tlaku a průtoku při hydraulickém rázu
(Pressure Measurement due to Water Hammer)
Pavel Bártek Ing. Jana Jablonská, Ph.D. Bakalářská
Návrh čerpadel pro přečerpávání splaškových vod v areálu Vědecko – technologického parku v Ostravě
(Design of Waste Water Pumping System in the Area of Ostrava Science and Technology Park)
Radomír Pospíšil doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Návrh stendu pro ověřování deltap-Q charakteristik plazmového hořáku
(Design of Experimental Equipment for Investigation of Plasma Torch deltap-Q Performance Curve )
Bc. Zdeněk Kubáň doc. Ing. Tomáš Blejchař, Ph.D. Bakalářská
Návrh vysokotlaké zkoušečky pro tlak 200 MPa a průtok 3 dm3.min-1
(High Pressure Tester Design for Parameters of p=200 MPa and Qv= 3 dm3min-1 )
Bc. Jan Byrtus doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D. Bakalářská
Ověření vlivu rychloodvzdušňovacího ventilu na rychlost pneumomotoru
(Verification of Quick Exhaust Valve on Pneumatic Cylinder‘s Speed)
Ing. Petr Náplava Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. Bakalářská
Pneumatický lis s možností nastavení síly
(Pneumatic Press with Adjustable Workforce)
Bc. Jaroslav Kovář Ing. Miloslav Žáček Bakalářská
Posouzení zařízení pro vysokotlaký ostřik okují z bramek při výrobě plechu
(Evaluation of High Pressure System for Slabs Descaling)
Ing. Václav Daněk doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Bakalářská
Výpočet a měření ztrát v olejovém okruhu šroubového kompresoru a jeho optimalizace
(Calculation and Measurement in Oil Circuit of Screw Compressor and its Optimalization)
Bc. Michal Tomiška doc. Dr. Ing. Lumír Hružík Bakalářská
Výpočet hydraulického okruhu s uvažováním místních a třecích ztrát užitím programu SiteFlow
(Solution of Hydraulic Circuit Making Account of Local and Friction Losses Using SiteFlow Programme)
Bc. Jakub Mrovec prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. Bakalářská

2007/2008

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hydraulické zařízení pro montáž pouzder hydraulických válců
(Hydraulic Equipment for the Assembly of the Cases of Hydraulic Cylinders)
Jan Mašek Bakalářská
Měření hydraulických veličin při neustálém proudění stlačitelné kapaliny
(Hydraulic Parameters Measurement in Case of Unsteady Compressible Fluid Flow)
Ing. Sabina Babejová Bakalářská
Měření charakteristik paralelně řazených ventilátorů na vzduchové trati, regulace průtoku frekvenčním měničem, cejchování průřezového měřidla průtoku na vzduchové trati
(Measuring of Characterization for Parallel Fan of Situated in Air Circuit, Flow Control by Frequency Converter, Calibration of Cross-Measure Flow in Air Circuit)
Ing. Adam Bureček, Ph.D. Bakalářská
Měření charakteristiky čerpadla při změně otáček a hydraulických ztrát vložených prvků na vodní trati
(Measuring of Pump Characterization with Change of Speed and Hydraulic Loses of Elements in Water Circuit)
Ing. Marie Kopecká Bakalářská
Měření místních ztrát na vodní trati - ventil, kohout
(The Measurement of Local Losses on Water Way - Valve, Cock)
Ing. Tomáš Kusák Bakalářská
Měření místních ztrát vložených prvků na vzduchové trati, měření teploty vzduchu, regulace průtoku frekvenčním měničem
(Measuring of Local Hydraulic Loses in Air Circuit, Measuring of Temperature, Flow Control by Frequency Converter)
Ing. Martin Bielak Bakalářská
Měření parametrů pneumatického mechanizmu, snímače, přístroje a jejich využití
(Measurement of the Pneumatic Mechanism, Sensors, Apparatuses and Utilization them)
Bc. Lukáš Mohler Bakalářská
Měření třecích ztrát na vodní trati
(The Measurement of Friction Losses on Water Way)
Ing. Marek Kovács Bakalářská
Měření veličin pneumatických mechanismů pomocí programu Matlab-Simulink
(Measurement of Pneumatic Mechanisms Parameters Using Software Matlab-Simulink)
Ing. Aleš Paluzga Bakalářská
Návrh centrálního mazacího systému lisu
(Design of the Central Lubrication System of the Press)
Bc. Martin Sglunda Bakalářská
Návrh hydraulického pohonu silničního tandemového vibračního válce
(Design of Hydraulic Drive for Road Tandem Vibrating Rollers)
Ing. Michal Janík Bakalářská
Návrh pneumatického ejektoru pro odsávání vakuové komory
(Design of Pneumatic Ejector for Vacuum Chamber Exhaustion)
Jan Dobeš Bakalářská
Návrh podávacího zařízení nůžek pro sekání kabelů
(Design of Cable Cutter Feeding Mechanism)
Teodor Kroupa Bakalářská
Návrh polohové regulace lineárního servopohonu
(Design of the Position Control of the Linear Servo-Driver)
Ing. Martin Mazáč Bakalářská
Návrh posuvného mechanismu k měření rychlostního profilu z ventilátoru pomoci Pitotovy a Prandtlovy trubice, regulace průtoku frekvenčním měničem
(Design of Advance Mechanism for Measuring of Velocity Profile by Pilot and Prandtl Tube, Flow Control by Frequency Converter)
Ing. Michal Kozdera, Ph.D. Bakalářská
Pneumatický mechanizmus pro obrábění součástí o 90stupňů a překonání výškové diference mezi dopravníky
(Penumatic Mechanism for Turning of Half-reverse of Component and Overruling of Heigh Difference Between Two Conveyers)
Ing. Peter Petrák Bakalářská
Reologické vlastnosti maziva
(Rheological Properties of Lubricant)
Ing. Daniel Bílý Bakalářská
Vícepolohové nastavení zdvihu dopravníku pomocí pneumatických prvků
(Multipositional Lifting Positioning Conweyer by means of Pneumatic Elements)
Ing. Martin Scheier Bakalářská
Výpočet a experimentální ověření součinitele tření ve vedení stlačeného vzduchu
(Calculation and Experimental Verification of Pneumatic Pipelines Friction Factor)
Bc. Jakub Martynek Bakalářská

2006/2007

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Cejchování průřezových měřidel průtoku na vodní trati s regulací průtoku čerpadlem s regulací otáček
(Calibration of the Orifice Flowmeters on the Water Circuit with Flow Rate Regulation Using Control Revolution Pump)
Ing. Radim Řepka Bakalářská
Dieselová vysokotlaká čerpadla: optimalizace systému zpětné sledovatelnosti ve vzorové skladbě
(High-pressure Diesel Pumps: Exemplary Construction of Optimalization of Back Educibility System)
Ing. Jiří Ertel Bakalářská
Experimentální porovnání tlakové ztráty mazacího systému pro pulzující a ustálený průtok
(Experimental Comparison of Pressure Lose of Pulsation or Steady Flow in Lubricating System)
Bc. Petr Košař Bakalářská
Experimentální zařízení pro měření odporů a charakteristik pneumatických průtočných prvků
(Experimental Device for Measuring of Resistences and Characteristics of Pneumatic Throat Valves)
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D. Bakalářská
Hydraulický pohon mobilního domíchávače betonu
(Hydraulic Drive of Agitation Truck for Cement Concrete)
Ing. Miroslav Tomanec Bakalářská
Měření hydraulického rázu v závislosti na době uzavírání ventilu
(Measuring of Hydraulic Shock in Dependence on Vale Close Time)
Ing. Jiří Ryška Bakalářská
Měření hydraulických ztrát na vodní trati, regulace průtoku frekvenčním měničem
(Measurin of Hydrulic Losen in Water Circuit, Flow Control by Frequency Converter)
Ing. Daniel Byrtus Bakalářská
Návrh odorizačního čerpadla
(Concept of Odorisation Pump)
Ing. Viktor Hlubinka Bakalářská
Návrh rozvodů vody pro plazmový hořák
(Design of Water Distribution for Plasma Burner)
Ing. Jaroslav Krutil Bakalářská
Návrh rozvodů vzduchu pro plazmový hořák
(Design of Air Distribution for Plasma Burner)
Bc. Michal Paťava Bakalářská
Návrh vyvažovacího systému hydraulické lunety
(Concept of Balancing System of Hydraulic Steady)
Ing. Viktor Šmerda Bakalářská
Návrh zdroje tlaku pro hydraulické pohony na zařízení pro plynulé odlévání oceli
(Design of Hydraulic Aggregate for Hydraulic Actuators on Continuous Steel Casting Equipment)
Ing. Michal Polák Bakalářská
Pneumatické ovládání uzavírací armatury
(Pneumatic Actuating of Stop Valve)
Ing. Pavel Panáček Bakalářská
Pneumaticky ovládaný rozdělovač proudu sypkého materiálu do více stanic
(Flow Distribution of Loose Material Among Some Station by Means of Pneumatic Controlled Preader)
Ing. Leon Michejda Bakalářská
Pneumatický razící mechanismus pro dělení materiálů
(Pneumatic Mechanism for Partitioning of Materials)
Ing. Luděk Dočkal Bakalářská
Posouzení čerpacího systému a návrh nových čerpadel
(Analysis of Pumping System and Concept of New Pumps)
Ing. Petr Abrahámek Bakalářská
Postup návrhu akumulátorového pohonu s využitím počítačové podpory
(Computed Aided Design Procedure of Hydraulic Accumulator Propulsion)
Bc. René Nytra Bakalářská
Stanovení nestacionárního průtoku metodou měření tlakové diference snímačem HL-Z Honeywell na cloně - návrh laboratorní úlohy
(Determination of Unsteady Flow by Measuring of Pressure Difference on Orifice Method by Means of HL-Z Honeywell Sensor - Concept of Labour)
Ing. Ladislav Šeděnka Bakalářská
Statická průtoková charakteristika dávkovače pro hydraulickou dopravu
(Static Flow Characteristics of Dosing Machine for Hydraulics)
Ing. Patrik Šlapák Bakalářská
Vyhodnocení frekvenčního spektra z naměřeného časového záznamu plunžrového čerpadla
(Interpretation of Frequency Characteristics from Measured Time Data Record from Plunger Pump)
Bc. Libor Misiarz Bakalářská
Vyšetření různých provozních stavů čerpacího systému
(Investigation of Various Operating Conditions of the Pumping System)
Bc. Martin Chudárek Bakalářská
Vyšetření různých provozních stavů modelu čerpacího systému
(Investigation of Various Operating Conditions of Pumping System)
Ing. Lukáš Zavadil, Ph.D. Bakalářská
Zkušební a experimentální zařízení pneumatických přímočarých motorů
(Test and Experimental Device of Linear Pneumatic Actuators)
Ing. Václav Maňák Bakalářská

2005/2006

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Experimentální stanovení charakteristik rotačního hydromotoru
(Experimental Determinationof Hydraulic of Rotary Actuator Characteristics)
Bc. Jaroslav Kyselý Bakalářská
Hydraulický štípací stroj
(Hydraulic Splitting Machine)
Bc. Jan Langer Bakalářská
Konstrukční návrh zkušebního zařízení pro měření dynamických vlastností lineárního servopohonu
(Design of Testing Equipment for Dynamic Characteristics Measurement of Linear Servo-drive)
Bc. Martin Puda Bakalářská
Měření hydraulických veličin při neustálém proudění stlačitelné kapaliny
(Measurement of Hydraulic Quantities in Case of Unsteady Compressible Fluid Flow)
Bc. Jan Dojčán Bakalářská
Návrh experimentálního zařízení pro určení součinitele místní ztráty
(Design of Experimental Equipment for Assessment of Local Loss Coefficient)
Bc. Antonín Toufar Bakalářská
Návrh chladícího systému krystalizátoru pro titanové slitiny
(Design of Crystallizer Cooling System for Titan Alloy)
Bc. Jan Ledvina Bakalářská
Návrh zařízení pro měření charakteristik hydrodynamické spojky
(Project of Device for Measurement of Hydrodynamic Coupling Characteristics)
Bc. Radoslav Marák Bakalářská
Pneumatický mechanizmus výhybky válečkové tratě
(Pneumatic Mechanism of Roller-way Switch)
Bc. Marek Hruška Bakalářská
Pneumatický mechanizmus zvedacího zařízení válečkového dopravníku
(Pneumatic Mechanism of Roller Conveyor Lifting Equipment)
Bc. Barbora Palíková Bakalářská
Pneumatický vakuový mechanismus manipulačních zařízení
(Pneumatic Vacuum Mechanism of Handling Equipment)
Bc. Michal Duch Bakalářská
Podmínky nasazení ekologicky šetrných kapalin v hydrostatických systémech strojů
(Specification of Environment Friendly Liquids Application in Hydrostatic Systems of Machines)
Bc. Borek Kučera Bakalářská
Rozběh a brzdění přímočarého hydromotoru s hmotovou zátěží
(Start up and Breaking of Linear Hydraulic Actuator with Weight Load)
Bc. Milan Zlámal Bakalářská
Tlakové ztráty mazacího systému s plastickým mazivem
(Pressure Loss of Lubricating System Using Plastic Lubricant)
Bc. Jiří Milata Bakalářská
Určení koeficientu místní ztráty při vzájemném spojení tvarovek a armatur
(Experimental Measurement of Loss Coefficient in Case of Connection of Various Pipe Fittings)
Bc. Jan Konopka Bakalářská

2004/2005

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Elektrostatické čištění kapalin a jeho vztah k proaktivní údržbě hydraulických zařízení
(Electrostatic Liquid Cleaning and Its Relation to Proactive Maintenance of Hydraulic Devices)
Ing. Martin Morávek Bakalářská
Konstrukční návrh přímočarého hydromotoru řízeného proporcionálním rozváděčem
(Construction Design of Linear Hydraulic Drive Controlled by Proportional Directional Control Valve)
Ing. Marek Vidlák Bakalářská
Návrh experimentálního zařízení pro diagnostiku průtokových prvků
(Design of Experimental Equipment for Diagnosis of Through-Flow Components)
Ing. Radim Tomášek Bakalářská
Pneumatický mechanismus pro tvarování ocelových pásů
(Pneumatic Mechanism for Steel Belts Shaping)
Ing. Lukáš Šipula Bakalářská
Porovnání těsnosti ventilů a šoupátkových rozváděčů
(Comparasion of Tightness of Valves and Directional Slide Valves)
Ing. Ivo Horák Bakalářská
Projekt technické diagnostiky a údržby daného pneumatického zařízení
(Project of Technical Diagnostic and Maintenance of Pneumatic Device)
Ing. Jiří Vlček Bakalářská
Systém diagnostiky hydraulických pohonů bodových tahů jeviště
(Diagnostic System for Hydraulic Drives of Discrete Pulls of Stage Control)
Ing. Roman Latečka Bakalářská
Tepelná bilance hydraulického agregátu
(Thermal Balance of Hydraulic Device)
Ing. Ondřej Fiala Bakalářská
Zdroje hluků a vibrací u hydraulických systémů a možnosti jejich snižování
(Noise and Vibration Resources in Hydraulic Systems and Possibilities of Their Reduction)
Ing. Radim Saleta Bakalářská

2003/2004

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Měření parametrů pneumatického mechanismu, snímače, přístroje a jejich ověření
(Measurement of Pneumatic Mechanisms Parameters, Transducers, Equipment and their Verification)
Ing. Tomáš Palubják Bakalářská
Pneumatické ovládání výsypky
(Pneumatic Control of Discharger)
Bc. Petr Skotnica Bakalářská
Pneumatika ve firemní literatuře a na elektronických médiích
(Pneumatic in Trade Publications and on Electronic Media)
Bc. Petr Múčka Bakalářská
Porovnání klasické filtrační techniky a elektrostatického čištění kapalin
(Comparison of Classic Filtration Method and Electrostatic Fluid Purification)
Bc. Jana Richtárová Bakalářská
Projekt diagnostiky a výběr měřicích čidel proaktivní údržby zařízení pro manipulaci s autobusy (Karosa, a.s.)
(Project of Diagnostic and Selection of Transducers for Pro-active Maintenance of Device for Karosa Busses Manipulation)
Bc. Marek Roman Bakalářská
Uživatelská příručka pro montáž, provoz, údržbu a bezpečnost provozu pneumatických mechanismů
(Users Guide for Assembly, Operation, Maintenance and Safety of Pneumatic Mechanisms)
Ing. Pavel Raut Bakalářská