Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zkoumání dynamiky hydraulického vedení
Kód
SP2014/208
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude experimentální vyhodnocení roztažnosti hydraulického vedení (různých světlostí a materiálů, zejména hydraulických hadic) v závislosti na tlaku kapaliny. Vedení bude zatěžováno konstantním i pulzujícím tlakem kapaliny. Roztažnost hydraulického vedení bude měřena optickým (laserovým) mikrometrem v závislosti na čase a zatížení vnitřním tlakem. Dále budou stanoveny viskoelastické vlastnosti materiálů hydraulického vedení. Výše zmíněné vlastnosti mají významný vliv na dynamiku systému a na jeho vlastní frekvence. Následně bude matematicky modelována roztažnost vedení pomocí FSI (Fluid Structural Interaction) analýzy. Součastně se budeme zabývat výzkumem ventilů - měřením charakteristik ventilů a následným matematickým modelováním.
Členové řešitelského týmu
Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Ing. Ondřej Fiala
Ing. Matej Petrovič
Ing. Adam Bureček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1x FUNKČNÍ VZOREK.

Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:

a) Měření roztažnosti hydraulického vedení

- návrh a realizace pulzačního zařízení pro zatěžování hydraulického vedení (zejména hadice)
- měření pulzujícího tlaku a roztažnosti hydraulického vedení v čase
- zkoumání viskoelastických vlastností hydraulického vedení

b) Modelování roztažnosti hydraulického vedení

- definice matematického modelu hydraulického vedení a hydraulické kapaliny
- simulace roztažnosti hydraulického vedení v závislosti na tlaku kapaliny pomocí FSI analýzy
- modelování dynamiky hydraulického vedení v programu Matlab SimHydraulics
- porovnání výsledků z matematického modelování s naměřenými hodnotami z experimentu

c) Měření a modelování charakteristiky ventilu

- návrh a realizace měřící trati
- experimentální určení charakteristiky čerpadla a ventilu

Harmonogram:

únor 2014 – návrh pulzačního zařízení, definice matematických modelů
duben 2014 - realizace pulzačního zařízení a měřicí trati, matematické modelování
červen 2014 – měření roztažnosti a zkoumání viskoelastických vlastností hydraulického vedení, experimentální určení charakteristik čerpadla a ventilu
srpen 2014 – porovnání měření s matematickými modely
říjen 2014 – tvorba publikací a dalších výstupů z tohoto projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 0,- 0,-
3. Materiálové náklady 10200,- 18267,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 119000,- 160933,-
5. Služby 50000,- 0,-
6. Cestovní náhrady 0,- 0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 43800,- 43800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 215000,- 215000,-
Plánované náklady 438000,-
Uznané náklady 438000,-
Celkem běžné finanční prostředky 438000,- 438000,-
Zpět na seznam