Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zkoumání dynamiky tekutinových systémů
Kód
SP2015/95
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude experimentální zkoumání dynamických vlastností tekutinových prvků s elastickými pracovními členy. Vlastnosti těchto prvků budou sledovány především s možností použitelnosti v oblasti tlumení. Na základě experimentálně zjištěných vlastností, budou vytvořeny matematické modely. Další oblastí výzkumu bude měření charakteristik tekutinových prvků a jejich následné porovnání s matematickými modely. V rámci projektu bude sledována také energetická bilance tekutinových systémů a řešeny možnosti jejich optimalizace. Pro měření dynamických vlastností bude použita měřicí, záznamová a vyhodnocovací jednotka. Jelikož se bude jednat o velmi rychlé dynamické děje, bude třeba zaznamenávat měřené veličiny s frekvencí 10kHz.
Členové řešitelského týmu
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Ing. Adam Bureček, Ph.D.
Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Ing. Michal Janík
Ing. Jiří Raszka
Ing. Josef Dobeš
Ing. Ondřej Vykoukal
Ing. Ondřej Fiala
Ing. Matej Petrovič
Bc. Jan Mejzlík
Bc. Rostislav Martiník
Bc. Vojtěch Řeháček
Bc. Filip Bušo
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupem projektu bude 4 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1x FUNKČNÍ VZOREK.

Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
a) Měření dynamiky tekutinových prvků a systémů
- měření dynamiky pneumatických motorů s elastickými pracovními členy,
- návrh a realizace měřicího zařízení pro zkoumání dynamických vlastností měchových motorů,
- definice matematických modelu pneumatických motorů s elastickými pracovními členy,
- měření dynamiky hydraulického systému.

b) Měření charakteristik tekutinových prvků
- návrh a realizace experimentálních zařízení,
- měření momentové a výkonové charakteristiky rotačních motorů,
- porovnání experimentálních výsledků s matematickým modelem.

c) Energetická bilance tekutinových systémů
- návrh, realizace a optimalizace tekutinových systémů.

Harmonogram:

duben 2015 - návrh experimentálního zařízení pro zkoumání dynamiky tekutinových prvků a systémů,
červen 2015 – specifikace potřebných tekutinových prvků a realizace jejich nákupů,
září 2015 – realizace experimentálních zařízení,
říjen 2015 – měření, vyhodnocení naměřených dat a tvorba výstupů z tohoto projektu,

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 50000,- 40000,-
3. Materiálové náklady 10000,- 6784,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 133500,- 150799,-
5. Služby 25000,- 15314,-
6. Cestovní náhrady 0,- 5603,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 36500,- 36500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 110000,- 110000,-
Plánované náklady 365000,-
Uznané náklady 365000,-
Celkem běžné finanční prostředky 365000,- 365000,-
Zpět na seznam