Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Experimentální výzkum v oblasti mechaniky tekutin
Kód
SP2016/70
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu bude experimentální zkoumání charakteristik tekutinových komponentů na experimentální měřící trati pro široký rozsah provozních parametrů (průtoku a tlaku). Tekutinové komponenty budou různých světlostí a tedy budou postupně připojovány na potrubí o různých světlostech. Pro měření charakteristik komponentů budou použity průtokoměry pro univerzální rozměr potrubí, které představují univerzální měřící systém pro široký rozsah rozměrů potrubí a rozsah velikostí průtoku. Na základě experimentálního měření budou sestaveny soubory charakteristik tekutinových komponentů. Další oblastí výzkumu bude experimentální zkoumání charakteristik tekutinových komponentů při proudění vzduchu v aerodynamickém tunelu a měření proudového pole s cílem vyhodnotit vnitřní nebo vnější aerodynamiku obtékaného tělesa.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D.
Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Ing. Adam Bureček, Ph.D.
Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Ing. Michal Janík
Ing. Jiří Raszka
Ing. Pavel Dresler, Ph.D.
Ing. Josef Dobeš
Ing. Lukáš Wawrzyczek
Ing. Ondřej Vykoukal
Ing. Matej Petrovič
Ing. Pavel Pejčoch
Ing. Martin Vrábel, PhD.
Bc. Lukáš Krabica
Bc. Miroslav Pavlát, DiS.
Bc. Jan Mejzlík
Bc. Lukáš Lazorišák
Bc. Petr Puczok
Bc. Rostislav Martiník
Bc. Vojtěch Řeháček
Bc. Martin Fajka
Bc. Filip Špička
Ing. Lukáš Duda
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v časopise nebo ve sborníku s konference, 1x FUNKČNÍ VZOREK
Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
a) Měření charakteristik tekutinových komponentů
- návrh a specifikace experimentálních zařízení, měřící tratě,
- realizace experimentálního zařízení,
- měření ∆p=f(Qv) charakteristiky tekutinových komponentů,
- vyhodnocení ∆p=f(Qv) charakteristiky, sestavení souboru charakteristik.
- vytvoření návodu měření charakteristik tekutinových komponentů
b) Měření charakteristik tekutinových komponentů v aerodynamickém tunelu
- návrh a specifikace experimentálních zařízení, měřící tratě,
- realizace experimentálního zařízení,
- měření ∆p=f(Qv) charakteristiky tekutinových komponentů,
- vyhodnocení ∆p=f(Qv) charakteristiky, sestavení souboru charakteristik.
- vytvoření návodu měření charakteristik tekutinových komponentů v aerodynamickém tunel
c) Měření aerodynamiky obtékaného tělesa
- návrh a realizace experimentálního měření,
- vyhodnocení naměřených veličin proudového pole,
Harmonogram:
duben 2015 - návrh experimentálního zařízení pro zkoumání charakteristiky hydraulických a pneumatických komponentů, návrh experimentálního zařízení pro obtékání těles
květen 2015 – specifikace potřebných tekutinových prvků a realizace jejich nákupů,
září 2015 – realizace experimentálních zařízení,
říjen 2015 – měření, vyhodnocení naměřených dat a tvorba výstupů z tohoto projektu,

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 100000,- 54000,-
3. Materiálové náklady 10000,- 97510,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 145200,- 71083,-
5. Služby 38968,- 64323,-
6. Cestovní náhrady 10000,- 17252,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 44574,- 44574,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 97000,- 97000,-
Plánované náklady 445742,-
Uznané náklady 445742,-
Celkem běžné finanční prostředky 445742,- 445742,-
Zpět na seznam