Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechanika tekutin se zabývá rovnováhou sil v kapalině za klidu a za pohybu. Aplikuje všeobecně platné věty z mechaniky, tj. podmínku rovnováhy sil a momentů, větu o změně hybnosti, zákon zachování hmotnosti a energie. V hydrostatice je pozornost věnována výpočtu tlaků a tlakových sil v kapalině za klidu. V hydrodynamice pak zejména ustálenému a neustálenému proudění skutečné kapaliny v potrubí, výtoku kapaliny z nádoby připojeným potrubím nebo otvorem, hydrodynamickému čerpadlu, odporu těles a dalším aplikacím.

Předmět Mechanika tekutin, je povinný pro všechny studenty druhého ročníku Fakulty strojní. Garantem předmětu je doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. Předmět je povinný a je zakončen zkouškou.

Karta předmětu Mechanika tekutin.

Přednášky

Jako teoretický základ do cvičení a také pro přípravu na teoretickou část zkoušky lze kromě klasických přednášek využít také učební texty:

DRÁBKOVÁ, S. a kolektiv: Mechanika tekutin – učební texty, VŠB-TU Ostrava 2007.

E-learningová skripta (skripta obsahují výukový text, řešené příklady, kontrolní příklady, testovací otázky a zajímavé animace a videa)

JANALÍK, J., ŠŤÁVA, P.: Mechanika tekutin – skriptum, VŠB-TU Ostrava 2002.

Další skripta a studijní podklady jsou k dispozici také v Ústřední knihovně VŠB-TU Ostrava.

Cvičení

Podmínky získání zápočtu pro studenty denní formy studia:

  • minimální účast na cvičeních 80%,
  • vypracování dvou písemných prací (9 a 12 bodů)
  • zpracování tří protokolů z měření (3 x 3 body)

Minimum pro udělení zápočtu je 18 bodů.

Doporučená literatura do cvičení i k písemné části zkoušky, s řešenými příklady i příklady k procvičení:

DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z Mechaniky tekutin. Sbírka příkladů. VŠB-TU Ostrava 2004.

KOZUBKOVÁ, M. a kolektiv: Mechanika tekutin – návody pro laboratorní měření, VŠB-TU Ostrava 2007.

Ve cvičení jsou měřeny tři vybrané úlohy:

  1. Měření místních ztrát na vodní trati (návod, video popis, video měření)
  2. Měření třecích ztrát na vodní trati (návod, video popis, video měření)
  3. Měření třecích ztrát na vzduchové trati (návod, video popis, video měření)
  4. Měření charakteristiky čerpadla (návod, video popis, video měření)
  5. Měření hydraulického rázu (návod, video popis, video měření)

Podmínky zápočtu pro studenty kombinovaného studia.

Studenti kombinovaného studia si mohou stáhnout programy do předmětu Mechanika tekutin.

Zkouška

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Otázky ke zkoušce si můžete stáhnout zde.