O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní program Energetika

Informace pro uchazeče

Studium ve dvouletém magisterském programu Energetika se zaměřuje na systematickou výchovu odborníků v oblasti energetiky, a to specialistů pro návrh nových a úpravu již provozovaných energetických zařízení od výroby energetických zařízení, zařízení pro přenos, až po hospodárné užití energií.
Program připravuje inženýra jako vysokoškolsky vzdělaného technika a vedoucího pracovníka pro všechny oblasti energetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi.
Program obsahuje jeden studijní obor Energetika 21. století a věcně navazuje na tříletý bakalářský studijní program Energetika.

Popis programu

Studium ve dvouletém magisterském programu Energetika se zaměřuje na systematickou výchovu odborníků v oblasti energetiky, a to specialistů pro návrh nových a úpravu již provozovaných energetických zařízení od výroby energetických zařízení, zařízení pro přenos, až po hospodárné užití energií.
Program připravuje inženýra jako vysokoškolsky vzdělaného technika a vedoucího pracovníka pro všechny oblasti energetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi.
Program obsahuje jeden studijní obor Energetika 21. století a věcně navazuje na tříletý bakalářský studijní program Energetika.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi mají teoretické znalosti a porozumění založené na soudobém stavu vědeckého poznání v energetické oblasti, mají kritickou povědomost o problémech v oboru a na rozhraní mezi obory znají některé výzkumné metody v oboru.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi umějí uplatňovat své odborné znalosti a porozumění a jsou schopni řešit tvůrčím způsobem problémy v novém či neznámém prostředí v širších souvislostech.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou schopni:
• propojovat znalosti, zvládat složitost a formulovat i při neúplných nebo omezených informacích úsudky, které však zohledňují společenskou a etickou odpovědnost, související s uplatňováním těchto znalostí a úsudků;
• řídit složité odborné činnosti nebo projekty včetně strategického plánování, samostatně vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny; nést odpovědnost za veškeré související rozhodování;
• formulovat vlastní názory, odrážející i pohled dalších členů skupiny a jasně a jednoznačně je sdělovat odborníkům i laikům a to alespoň v jednom světovém jazyku;
• vzdělávat se dalším studiem a do značné míry samostatně volit jeho zaměření;
• vést ostatní při hledání vzdělávacích potřeb a jejich naplňování.

Uplatnění absolventa

Charakteristika uplatnění absolventa
V energetické praxi najdou absolventi uplatnění v projekčních a konstrukčních kancelářích, ve výzkumných a vývojových odděleních. Dále pak v technických, provozních, obchodních a manažerských pozicích v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky a v útvarech ochrany životního prostředí ve všech typech průmyslových podniků, v dopravních organizacích a v nevýrobní sféře. Mohou se věnovat oblastem zabývajících se úsporám energií, energetickému auditorství. Uplatnění mohou také nalézt v oblasti státní správy jako pracovníci státních inspekčních institucí.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Kód N3907
Název česky Energetika
Název anglicky Energetics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Klíčová slova energetika
energetické stroje a zařízení
zdroje energie
hospodaření s energiemi