O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní program Mechatronika

Informace pro uchazeče

Cílem studia je připravit absolventy pro výzkumné a vývojové práce, na projektování a návrh mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Profil absolventa zahrnuje metody integrovaného návrhu mechatronických systémů, které tvoří mechanický subsystém, elektrický subsystém, akční členy a řídicí systém. Absolventi ovládají metody počítačové podpory, modelování a počítačové simulace a návrhu algoritmů řízení.

Popis programu

Cílem studia je připravit absolventy pro výzkumné a vývojové práce, na projektování a návrh mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Profil absolventa zahrnuje metody integrovaného návrhu mechatronických systémů, které tvoří mechanický subsystém, elektrický subsystém, akční členy a řídicí systém. Absolventi ovládají metody počítačové podpory, modelování a počítačové simulace a návrhu algoritmů řízení.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi magisterského studijního programu Mechatronika získají znalosti potřebné pro návrh mechatronických systémů. Znalosti z oblasti automatického řízení, aplikované mechaniky, elektroniky, mikroprocesorové techniky a zpracování signálů jim umožňují při syntéze řízení uvažovat dynamické vlastnosti systémů a zabývat se jejich změnou směrem k požadovaným užitným vlastnostem navrhovaného mechatronic-kého systému. Disponují znalostmi o akčních členech, mají přehled o vlastnostech a řízení pohonů elektrických, hydraulických a pneumatických.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventin disponují znalostmi z olasti strojního inženýrství, elktrotechniky a řízení. Mají přehled o vlastnostech a řízení pohonů elektrických, hydraulických a pneumatických, akčních členech senzorové technice, měření a diagnostice.

Obecné způsobilosti absolventa

Široký základ znalostí z oblasti strojního inženýrství, elektrotechniky a řízení umožňuje absolventům pracovat se systémy s komplexní strukturou, uvažovat rozdílné vlastnosti jednotlivých subsystémů a zohlednit je při vývoji a návrhu nových mechatronických systémů. Jsou schoplni analyzovat interakci mezi systémy a komunikovat s odbronými týmy navazujících profesí.

Uplatnění absolventa

Interdisciplinární vzdělání absolventů je jejich velkou výhodou a dává jim možnost uplatnění vširokém spektru inženýrských pracovních míst. Mohou působit v projekčních týmech, ve výzkumu a vývoji se zaměřením na strojírenství, elektroniku, automobilovou techniku, IT.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód N3943
Název česky Mechatronika
Název anglicky Mechatronics
Standardní délka studia 2 roky
Klíčová slova mechatronika