O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Automatické řízení a inženýrská informatika

Informace pro uchazeče

Studenti získají znalosti z teorie a prostředků automatického řízení a jejich vývojových trendů, metod identifikace, technické diagnostiky, zpracování signálů, simulace a optimalizace systémů a důkladně si osvojí práci s počítači po stránce technické a programové. Absolventi jsou schopni analyzovat, simulovat a projektovat výrobní, technologické a informační procesy a zařízení, navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků měřicí a počítačové techniky.

Popis

Oborové magisterské studium připravuje inženýrské specialisty pro měření, řízení, automatizaci a aplikace počítačů zejména ve strojírenství. Připravuje absolventy Fakulty strojní v uvedených oborech pro technicko-provozní funkce v řízení výroby a řízení jakosti, údržbě, technickém servisu a v projekčně vývojové činnosti.
Nabízí absolventům bakalářských programů v oblasti strojního inženýrství prohloubení znalostí v teoretických disciplínách z oblasti řízení procesů a strojů (seřízení regulačních obvodů, identifikace, zpracování měření, simulace, optimalizace systémů a technické diagnostiky), dále v aplikovaných oblastech jako je tvorba software, procesních systémů víceúrovňových a distribuovaných systémů pro monitorování, řízení a diagnostiku včetně vizualizace procesů (SCADA/HMI). Dále absolventi získají výrobkový přehled o technických prostředcích na bázi PIC, DSP, PLC a IPC, embedded systémy, počítačové sítě, robotické a mechatronické systémy. Pro tyto prostředky zvládnou základy programování. Speciální znalosti dostává absolvent v oboru řízení pneumatických a hydraulických aktuátorů a je informován o základech mikromechaniky.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi oboru budou mít široké znalosti z oblasti automatického řízení technologických procesů, a to jak po stránce teoretické, tak praktické, zejména z oblastí technických prostředků automatického řízení a aplikované informatiky.

Odborné dovednosti absolventa

S využitím odborných znalostí budou absolventi schopni samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oblasti řízení různých technologických procesů a strojů.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi budou schopni samostatně a zodpovědně analyzovat, diagnostikovat a projektovat náročné výrobní, technologické a informační procesy a zařízení, navrhovat systémy řízení s použitím moderních prostředků měřicí, řídicí a počítačové techniky s programovou podporou informačních technologií. Absolventi budou způsobilí používat své odborné znalosti v cizím jazyce. Své nabyté znalosti budou absolventi schopni dále rozvíjet a používat při řešení rozsáhlých úkolů jak jednotlivě, tak i v řešitelském kolektivu.

Uplatnění absolventa

Tento obor navazuje na bakalářský obor "Aplikovaná informatika a řízení"
Absolventi - inženýři budou schopni:
- samostatně a zodpovědně analyzovat, diagnostikovat a projektovat náročné výrobní, technologické a informační procesy a zařízení,
- navrhovat systémy řízení s použitím moderních prostředků měřicí, řídicí a počítačové techniky s programovou podporou informačních technologií. Absolventi budou způsobilí:
- používat své odborné znalosti v cizím jazyce,
- rozvíjet a používat nabyté znalosti při řešení rozsáhlých úkolů jak jednotlivě, tak i v řešitelském kolektivu.
Uplatní se jako inženýři v technických, provozních, kontrolních, obchodních i řídicích funkcích, útvarech podnikové informatiky, kontroly kvality a procesního řízení, např. v automobilovém průmyslu nebo jiném strojírenském průmyslu a ve výrobní a nevýrobní sféře.

Na tento obor navazuje obor doktorského studia "Řízení strojů a procesů"


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 3902T004
Název česky Automatické řízení a inženýrská informatika
Název anglicky Automatic Control and Engineering Informatics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Klíčová slova instrumentace
aplikovaná informatika
automatické řízení
optimalizace
matematické modelování