O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní obor Průmyslové inženýrství

Informace pro uchazeče

Obor rozvíjí široké teoretické a praktické znalosti základních výrobních technologií, jejich projektování, organizaci a řízení ve strojírenství. Jsou rozvíjeny a aplikovány nejnovější poznatky a metody operačního výzkumu v oblasti projektování a řízení výroby a kvality. Cílem studia je získat kompetence a schopnosti k samostatné i týmové inženýrské a tvůrčí práci. Absolvent je připravován pro širokou oblast průmyslového inženýrství, kde se projektují, řídí nebo inovují technologické procesy a výrobní systémy, včetně návazných pomocných a obslužných procesů.

Popis oboru

Studium v tomto oboru vychovává odborníky s širokými teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, jejich projektování, organizaci a řízení ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří projektování, řízení výroby a kvality, si posluchači dále prohloubí studiem logistiky, metrologie a metod řízení výroby.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent tohoto oboru získá teoretické znalosti v oblasti projektování a řízení výrobních technologií včetně uceleného přehledu o experimentálních a numerických metodách operačního výzkumu. Obor připravuje specialisty v široké oblasti průmyslového inženýrství, kteří projektují nebo inovují technologické procesy a výrobní systémy, včetně návazných pomocných a obslužných procesů. Vychovává specialisty v oblasti řízení, projektování a všech návazných činností.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent oboru Průmyslové inženýrství získá teoretické vědomosti, praktické dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatné inženýrské práci v jednotlivých zaměřeních oboru: projektování, organizace a řízení výroby, řízení kvality a inovací, logistika v průmyslu, procesní controlling a metody řízení.

Obecné způsobilosti absolventa

Cílem studia je získat kompetence a schopnosti k inženýrské práci v oboru, konkrétně tvůrčím způsobem: - aplikovat principy výrobních procesů a inovací, - navrhovat a interpretovat numerické a experimentální metody analýzy výrobních procesů a controllingu, - projektovat výrobní procesy a systémy včetně logistiky, - získávat a interpretovat informační toky v oblasti průmyslové výroby.

Uplatnění absolventa

Obor Průmyslové inženýrství připravuje studenty pro širokou paletu technických pozic ve výrobních podnicích, kde jsou požadováni specialisté s nejvyšším technicky a projektově orientovaným vzděláním. Vychovává specialisty v široké oblasti průmyslového inženýrství, kteří projektují, řídí nebo inovují technologické procesy a výrobní systémy, včetně návazných pomocných a obslužných procesů. Vychovává specialisty v oblasti řízení, projektování a všech návazných činností.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Kód 6208T116
Název česky Průmyslové inženýrství
Název anglicky Industrial Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra mechanické technologie
Garant doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Klíčová slova projektování výroby
řízení kvality
metody řízení
výrobní technologie
průmyslová logistika
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)