O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní program Energetika

Informace pro uchazeče

Studium v tříletém bakalářském studijním programu Energetika se cíleně již od prvního ročníku zaměřuje konkrétně na oblast energetiky. Studium je zaměřeno na systematickou výchovu odborníků v oblasti energetiky, a to zejména odborníků pro provoz energetických zařízení od výroby energií až po hospodárné užití energií.
Program připravuje bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního technika a řídícího pracovníka pro všechny oblasti energetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi.
Program obsahuje jeden studijní obor Energetika 21. století.
Absolvent má možnost pokračovat v návazném studiu energetických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu.
V současné době je program otevřen pouze pro KOMBINOVANOU formu studia.

Popis programu

Studium v tříletém bakalářském studijním programu Energetika se cíleně již od prvního ročníku zaměřuje konkrétně na oblast energetiky. Studium je zaměřeno na systematickou výchovu odborníků v oblasti energetiky, a to zejména odborníků pro provoz energetických zařízení od výroby energií až po hospodárné užití energií.
Program připravuje bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného provozního technika a řídícího pracovníka pro všechny oblasti energetiky se základem znalostí příslušné teorie a s praktickými dovednostmi.
Program obsahuje jeden studijní obor Energetika 21. století.
Absolvent má možnost pokračovat v návazném studiu energetických oborů nebo jiných příbuzných oborů v magisterském studijním programu.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi vykazují pokročilé znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám, které spadají do oblasti energetických disciplín, přičemž některé jsou v popředí poznání oboru a zahrnují kritické porozumění teoriím a zásadám jejich využití v praxi.
Absolventi mají potřebné teoretické znalosti z matematiky, fyziky, termomechaniky, z obecných technických předmětů (strojírenské materiály, výrobní technologie), zároveň získají praktické znalosti v jednotlivých oblastech energetiky (energetické stroje, kotle a spalování, hospodaření s energiemi, legislativa týkající se energetiky ap.).

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi umějí spolehlivě uplatnit své odborné znalosti a porozumění v rámci specializovaného oboru při řešení složitých a nepředvídatelných problémů profesionálním přístupem s použitím inovativních metod, nástrojů a podpůrné argumentace.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent jsou schopni:
- přistupovat tvořivě a iniciativně k práci;
- rozhodovat se s využitím interpretace relevantních údajů v rámci nestabilního nepředvídatelného pracovního nebo studijního kontextu;
- řídit složitější odborné nebo profesionální činnosti nebo projekty včetně plánování, implementace a získávání zpětné vazby, nést zodpovědnost za veškeré související rozhodování;
- účinně působit pod vedením nebo v partnerském vztahu s kvalifikovaným i odborníky a vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny;
- formulovat a prezentovat vlastní názory, odrážející i pohled dalších členů skupiny; srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, problémy a řešení jak odborníkům, tak laikům s použitím řady technik;
- používat znalosti a dovedností alespoň v jednom cizím jazyce;
- používat základních dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií
- důsledně hodnotit vlastní učení a určit vlastní vzdělávací potřeby v neznámém a proměnlivém prostředí vyžadujícím vysokou míru samostatnosti;
- schopni pomoci ostatním při hledání vzdělávacích potřeb.

Uplatnění absolventa

Uplatnění v praxi najdou absolventi jako provozní a řídicí či kontrolní pracovníci v elektrárnách a teplárnách, v útvarech energetiky a v útvarech ochrany životního prostředí ve všech typech průmyslových podniků, v dopravních organizacích a v nevýrobní sféře, také v útvarech státní správy a jako projektanti energetických rozvodů, topenářských firem, systémů zásobování teplem, úpraven a čistíren odpadních vod a či jako revizní a zkušební technici.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód B3907
Název česky Energetika
Název anglicky Energetics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Klíčová slova energetika
energetické stroje a zařízení
zdroje energie
hospodaření s energiemi