O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Aplikovaná informatika a řízení

Informace pro uchazeče

Naše práce je možná složitá, ale lze ji jednoduše objasnit. Tak co že to vlastně dělají absolventi oboru Aplikovaná informatika a řízení? Stojí za automatizací výroby napříč spektrem průmyslových odvětví. Nejvíce automatizovaných linek najdeš asi v potravinářství. Plní se na nich tvé oblíbené limonády, balí ty návykové sladké tyčinky. Ale i taková automobilka je jedna velká automatizovaná továrna. V naší práci se pojí IT se strojařinou. Nejdříve musíme vymyslet hardware, teprve pak přijde na řadu IT část. Výhodou oboru je univerzálnost, s níž se uplatníš na širokém poli odvětví jako projektant řídicích, měřicích nebo diagnostických systémů průmyslových zařízení. Bez problému se budeš orientovat i v příbuzných strojírenských oborech.

Popis

Studium bakalářského oboru vychází ze základu společných strojírenských disciplín s interdisciplinárním přístupem k oblasti automatizace, řízení a aplikované informatiky. Hlubší znalosti stěžejních oblastí strojního inženýrství vytvářejí široký základ pro tvůrčí uplatnění nejen v oblasti strojírenské výroby, dalších nevýrobních a obslužných procesů, ale i pro další odborný růst různými formami celoživotního vzdělávání.
Absolvent bakalářského studia si může dále prohloubit své znalosti a kvalifikaci v navazujícím magisterském studiu v řadě příbuzných oborů nabízených strojní fakultou a získat tak následně titul inženýr.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi získají široké znalosti konceptů a metod z oblasti návrhu a provozu měřicích, diagnostických a řídicích systémů průmyslových zařízení. Rovněž získají znalosti z teorie i aplikací automatizace a informatiky do praktického využití počítačů a jejich sítí pro různé oblasti počítačové podpory řízení výrobních procesů a technicko-ekonomických úloh.

Odborné dovednosti absolventa

Na základě získaných znalostí absolventi budou schopni řešit praktické problémy při zavádění počítačové podpory řízení výrobních systémů. Budou schopni použít nástroje vizualizačního software průmyslové automatizace a navrhovat a vytvářet jednoduché aplikace webových informačních systémů, konfigurovat operační systém z hlediska administrátora, vytvářet jednoduché sítě a administrovat je. Z oblasti návrhu měřicích, diagnostických a řídicích systémů budou absolventi schopni vyhledat, utřídit a interpretovat relevantní informace pro řešení praktických problémů. Budou schopni navrhovat a realizovat jednoduché aplikace logického řízení, seřizovat parametry PID regulátorů.

Obecné způsobilosti absolventa

V rámci návrhu počítačové podpory systémů řízení absolventi získají zkušenosti z oblasti týmové práce, naučí se koordinovat činnost týmu. V předmětech Bakalářský projekt a Ročníkový projekt zpracovávají studenti projekty, které souvisejí s jejich bakalářskou prací. Mimo vlastní řešení se klade důraz na zpracování kvalitní, dostatečně rozsáhlé a kritické rešerše řešené problematiky, a to nejen časopisecké a knižní, ale i s využitím internetových vyhledávačů. Důraz je kladen na schopnost využívat moderní výpočetní metody a efektivně vyhodnocovat výstupy technických měření. Absolventi jsou vybaveni dovednostmi a znalostmi, které jim umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního procesu nebo pokračováním v navazujícím magisterském studiu.

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru „Aplikovaná informatika a řízení“ získá širokou adaptibilitu na uplatnění v průmyslové praxi a univerzálnost, danou vedle zaměření vlastního oboru i motivačním výběrem semestrálních a bakalářských projektů. Absolventi jsou schopni řešit složité technické úkoly, a to při současném respektování hledisek ekonomických, společenských, etických i ekologických. Mohou si vybrat zaměření Automatizace nebo Informatika.
Absolventi se uplatní jako projektanti měřicích, diagnostických a řídicích systémů průmyslových zařízení, dále jako specialisté zabezpečující provoz, seřízení, programování, diagnostiku, údržbu a opravy složitých výrobně-technologických agregátů. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 3902R001
Název česky Aplikovaná informatika a řízení
Název anglicky Applied Informatics and Control
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Klíčová slova modelování a simulace systémů
automatizace, řízení a robotika
vizualizace systémů
aplikovaná informatika
logické řízení