O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Strojírenská technologie

Informace pro uchazeče

Být technologem znamená dokonale ovládat základní strojírenské výrobní procesy. K tomu potřebuješ znát vlastnosti materiálů, metody jejich dělení, spojování, tvarování, typy povrchových úprav a mnoho dalších záludností. Musíš vědět, jak všechny výrobní operace správně seřadit, jaké strojní zařízení vybrat nebo dokonce nově navrhnout. A přitom záleží na přesnosti a efektivnosti. Jako technolog nebudeš jen navrhovat, jak danou strojní součást vyrobit, budeš také kontrolorem jakosti. Uplatnění po studiu najdeš nejen ve strojírenských výrobních provozech, ale i jiných oblastech průmyslu. Tvou náplní práce může být příprava a organizace výroby, projektování a konstrukce technologických zařízení i celých provozů nebo třeba údržba systémů.

Popis

Studium v tomto oboru vychovává odborníky s teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, používaných ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří strojírenské materiály a jejich povrchová úprava, technologie výroby strojírenských součástí a jejich montáž, si posluchači dále prohloubí studiem fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálů, výrobních strojů a zařízení včetně numericky řízených, automatizovaných a pružných výrobních systémů, jejich projektování a řízení. V oboru jsou studovány a prakticky procvičovány aplikace numerických metod modelování a technologického designu. Důležitým článkem výroby je kontrola a řízení jakosti, organizace a ekonomické hodnocení, které je součástí přípravy absolventa.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent získá znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti základních technologických prvků ve strojírenství, projektování výrobních procesů a systémů a konstruování speciálních nástrojů.
Cílem odborných znalostí absolventa je získat informace:
- o základních pojmech a principech, týkajících se všech základních strojírenských výrobních technologiích,
- o vlastnostech a použití kovových a nekovových materiálů ve strojírenství,
- o vlivu strojírenských výrobních technologií na vlastnosti a strukturu zpracovávaných materiálů

Odborné dovednosti absolventa

Dovednosti:
- v oblasti základních technologických postupů výroby, používaných ve strojírenské výrobě,
- kontrolovat a vyhodnocovat základní parametry strojírenské výroby a výrobků,
- řešit rozhodovací úlohy, plánovat a řídit výrobní systémy,

Obecné způsobilosti absolventa

Obecné způsobilosti:
– sestavovat a realizovat technologické postupy strojírenské výroby,
– klasifikovat jednotlivé způsoby strojírenských výrobních technologií,
– měřit a vyhodnocovat rozměrové, materiálové a ekonomické parametry strojírenské výroby a výrobků.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 2303R002
Název česky Strojírenská technologie
Název anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra mechanické technologie
Garant prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Klíčová slova strojírenská technologie
strojní součásti
strojírenské materiály
výrobní stroj
výroba