O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní obor Strojírenská technologie

Informace pro uchazeče

Být technologem znamená dokonale ovládat základní strojírenské výrobní procesy. K tomu potřebuješ znát vlastnosti materiálů, metody jejich dělení, spojování, tvarování, typy povrchových úprav a mnoho dalších záludností. Musíš vědět, jak všechny výrobní operace správně seřadit, jaké strojní zařízení vybrat nebo dokonce nově navrhnout. A přitom záleží na přesnosti a efektivnosti. Jako technolog nebudeš jen navrhovat, jak danou strojní součást vyrobit, budeš také kontrolorem jakosti. Uplatnění po studiu najdeš nejen ve strojírenských výrobních provozech, ale i jiných oblastech průmyslu. Tvou náplní práce může být příprava a organizace výroby, projektování a konstrukce technologických zařízení i celých provozů nebo třeba údržba systémů.

Popis oboru

Studium v tomto oboru vychovává odborníky s teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, používaných ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří strojírenské materiály a jejich povrchová úprava, technologie výroby strojírenských součástí a jejich montáž, si posluchači dále prohloubí studiem fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálů, výrobních strojů a zařízení včetně numericky řízených, automatizovaných a pružných výrobních systémů, jejich projektování a řízení. V oboru jsou studovány a prakticky procvičovány aplikace numerických metod modelování a technologického designu. Důležitým článkem výroby je kontrola a řízení jakosti, organizace a ekonomické hodnocení, které je součástí přípravy absolventa.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent získá znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti základních technologických prvků ve strojírenství, projektování výrobních procesů a systémů a konstruování speciálních nástrojů. Cílem odborných znalostí absolventa je získat informace: - o základních pojmech a principech, týkajících se všech základních strojírenských výrobních technologiích, - o vlastnostech a použití kovových a nekovových materiálů ve strojírenství, - o vlivu strojírenských výrobních technologií na vlastnosti a strukturu zpracovávaných materiálů

Odborné dovednosti absolventa

Dovednosti: - v oblasti základních technologických postupů výroby, používaných ve strojírenské výrobě, - kontrolovat a vyhodnocovat základní parametry strojírenské výroby a výrobků, - řešit rozhodovací úlohy, plánovat a řídit výrobní systémy,

Obecné způsobilosti absolventa

Obecné způsobilosti: – sestavovat a realizovat technologické postupy strojírenské výroby, – klasifikovat jednotlivé způsoby strojírenských výrobních technologií, – měřit a vyhodnocovat rozměrové, materiálové a ekonomické parametry strojírenské výroby a výrobků.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 2303R002
Název česky Strojírenská technologie
Název anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra mechanické technologie
Garant prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Klíčová slova strojírenská technologie
strojní součásti
strojírenské materiály
výrobní stroj
výroba
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)
forma prezenční - Šumperk (cs)
forma kombinovaná - Šumperk (cs)
forma prezenční (en)