O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Konstrukce strojů a zařízení

Informace pro uchazeče

Konstruování je královna strojírenských disciplín. Jsi-li duchem tvořivý člověk, který si rád láme hlavu nad hlavolamy, pak je pro tebe konstruktéřina jako stvořená. Vysoká tě naučí základní principy navrhování a dimenzování jednotlivých strojních součástí i celých strojních zařízení. Kromě samotného konstrukčního řešení se přitom zaměříš také na funkčnost, design, technologii výroby, náklady na výrobu i provoz a ekologická hlediska. Neměj strach, že bys studium strávil jen v laboratořích a přednáškových sálech, díky exkurzím nakoukneš i do praxe. A jaké je největší plus oboru Konstrukce strojů a zařízení? Naučí tě přemýšlet kreativně, a tak nebudeš mít problém postavit se čelem novým projekčně konstrukčním výzvám. To se ti bude hodit jak v profesi, tak v navazujícím magisterském studiu.

Popis

Bakalářský studijní obor „Konstrukce strojů a zařízení“ je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve výuce se využívají soudobé moderní poznatky a metody výuky. Posluchačům jsou v potřebném rozsahu předávány teoretické a praktické poznatky.
Náplň studia a sestava odborných a profilujících předmětů zaručuje studentům oboru široké a všestranné vzdělání v oblasti dimenzování a navrhování jednotlivých strojních součástí včetně celkového technického, projekčního a konstrukčního řešení vybraných výrobních strojů a strojních zařízení dle jednotlivých specializací.
Teoretická část výuky je účelně doplňována o možnost získat také praktické zkušenosti, zejména absolvováním exkurzí do průmyslových podniků a zpracováváním zadání závěrečných prací v úzké spolupráci s praxí.
Nedílnou součástí výuky jsou také metody počítačové podpory konstruování s možností využívat moderní výpočetní techniku včetně laboratorních metod technického experimentu. Studijní plán oboru je sestaven tak, aby v posluchačích rozvíjel především tvůrčí myšlení a schopnost rychlé aplikace nabytých teoretických znalostí při řešení praktických projekčně konstrukčních zadání.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi mají odpovídající znalosti nejen z oblasti teoretických předmětů, ale především v oblastech profesně orientovaných na strojírenství.
Znají funkci základních strojních součástí a mají poznatky o základních principech a projekčně-konstrukčním provedení vybraných typů výrobních strojů a zařízení, o jejich provozu a údržbě.

Odborné dovednosti absolventa

Umí aktivně používat vybrané počítačové programy pro 2D a 3D aplikace konstrukčně-designérských návrhů včetně tvorby technické dokumentace.
Osvojí si základní principy a dovednosti v navrhování a dimenzování jednotlivých strojních součástí, konstrukčních uzlů a celých strojních zařízení z hlediska konstrukčního provedení a s respektováním zásad, funkčnosti, technologie výroby, nákladů na výrobu a provoz, průmyslového designu včetně ekologických hledisek.

Obecné způsobilosti absolventa

Znalosti nabyté v teoretických předmětech jsou schopni využít jako výchozí základ pro praktické konstrukční návrhy strojních dílů, uzlů a celých strojních zařízení.
Cílem studia oboru je příprava k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Cílem je výchova absolventa, jež má požadované teoretické znalosti a odpovídající praktické zkušenosti v daném oboru a specializaci, které dokáže aktivně aplikovat buď po nástupu do praxe při řešení technických projekčních a konstrukčních zadání nebo v navazujícím magisterském studiu.

Uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění v oblasti projektování, konstruování a také modernizace výrobních strojů a zařízení, respektive jako provozovatelé těchto zařízení. Uplatnění najdou všude tam kde je požadováno bakalářské vzdělání v oboru strojírenství.
Absolventi jsou dobře připraveni pro magisterské studium v oblasti konstrukce strojů a zařízení.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 2302R010
Název česky Konstrukce strojů a zařízení
Název anglicky Design of Machines and Equipment
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování
Garant doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Klíčová slova stroje
konstrukce
navrhování
strojní zařízení
strojírenství