Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj chladicího prvku, pro zařízení na indikaci hypotermie
Kód
SP2013/46
Řešitel
Školitel řešitele projektu
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Období řešení projektu
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
Předmět výzkumu
V rámci projektu bude zkoumán optimální tvar chladicího prvku (JARO 2013), který bude hlavní součástí chladicího zařízení pro aplikaci hypotermie. Budou srovnány účinky vodního a vzduchového chlazení při různých okolních podmínkách (vlhkost, okolní teplota...) v laboratorních podmínkách. Na základě výsledků, pak pak budou stanoveny optimální parametry zařízení. Výsledkem výzkumu by měla být finální podoba chladicího zařízení. (LÉTO 2013)
Členové řešitelského týmu
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Ing. František Tomeček, Ph.D.
Ing. František Tomeček, Ph.D.
Ing. Tomáš Neumann
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupem by měly být podklady pro potenciální sériovou výrobu prototypu chladícího zařízení pro indikaci hypotermie. Stanovení optimálních hodnot pro chlazení. Vše by mělo být demonstrováno na funkčním vzorku. Tyto výstupy budou sepsány v článku ve sborníku. (LÉTO 2013)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 20000,- 20000,-
3. Materiálové náklady 24500,- 26500,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 20000,- 21000,-
5. Služby 10000,- 11000,-
6. Cestovní náhrady 7000,- 7000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 9500,- 9500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 4000,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 95000,-
Uznané náklady 95000,-
Celkem běžné finanční prostředky 95000,- 95000,-
Zpět na seznam