Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj měřících postupů a ověřování materiálových vlastností vybraných technologií v inženýrské praxi
Kód
SP2013/30
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci projektu jsou čtyři moduly, které se částečně prolínají: Vývoj systému regenerace hydraulického tlaku rypadla: Modul je zaměřen na vývoj a vytvoření funkčního prototypu, který bude osazen a prakticky odzkoušen na stroji KOMATSU. Cílem je získat data o praktické efektivitě zařízení a zjištění provozních pracovních hodnot (tlak, průtok, kapacita). Vývoj univerzálního podstavného roštu výtahových strojů: Předmětem výzkumu v rámci projektu je možnost vytvoření univerzálního podstavného roštu, který v současné době není nabízen jednotlivým výtahovým firmám při užití bezpřevodového výtahového stroje. Dalším předmětem výzkumu je možnost vytvoření programu pro výpočet elektrického výtahu dle EN 81-1+A3 zahrnující i výpočty potřebného úhlu opásání hnací kladky. Analýza metodiky měření hladiny magnetické paměti oceli – vývoj stendu pro krut: Předmětem výzkumu je vývojem modulárního systému měřícího stendu konstrukčních součástí namáhané krutem a ověřování již hotových stendů v oblasti namáhání ocelových lan za použití MMM metody. Měření fyzikálních vlastností sádrových pojiv: Předmětem výzkumu je zjišťování odtahových sil sádrových pojiv, jež jsou důležitým parametrem těchto materiálů a to především ve stavebnictví.
Členové řešitelského týmu
Ing. Jan Blata, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Ing. Tomáš Hapla
Ing. Tomáš Neumann
Ing. Petr Hlubek
Ing. Radim Dittrich
Ing. Tomáš Kaufman
Ing. Jiří Mlčoch
Ing. František Zemčík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cíle projektu, stejně jako předmět výzkumu je prakticky možno členit do zmíněných modulů:

Vývoj systému regenerace hydraulického tlaku rypadla:
Primárním cílem je využití akumulované energie (ve formě tlakového oleje) pro pomoc při pohybu jiné funkce stroje (prvotně otevírání lžíce). S tím je spojeno zrychlení pracovního cyklu a tím také zvýšený celkový výkon stroje a úspora pohonných hmot.

Vývoj univerzálního podstavného roštu výtahových strojů:
Cílem projektu je vývoj univerzálního podstavného roštu určeného pro bezpřevodové výtahové stroje s maximální nosností výtahu 550 kg při lanování 1:1 a 1200 kg při lanování 1:2 s řešením zavěšení lan jako součást podstavného roštu.

Analýza metodiky měření hladiny magnetické paměti oceli – vývoj stendu pro krut:
Cílem je ověření již vytvořeného stendu pro ověřování magnetické paměti ocelových strojních prvků a jeho aplikace při vývoji stendu pro ocelové konstrukční součásti namáhané krutem.

Měření fyzikálních vlastností sádrových pojiv:
Cílem modulu je pokud možno na měřícím stendu zjistit či ověřit jednotlivé základní parametry fyzikálních vlastností pojiv – především pak odtahových sil, při jejich aplikaci na konkrétní materiály.

Výstupem projektu bude 5 až 8 funkčních vzorků a popřípadě užitný vzor a software.

Harmonogram:
jaro 2013 – design a výkresová dokumentace v jednotlivých modulech
léto 2013 – výroba jednotlivých komponent
podzim 2013 – ověřovací provoz u modulů, které to vyžadují
zima 2013 – zhodnocení projektu – jednotlivých modulů

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 65000,- 72000,-
3. Materiálové náklady 74000,- 42323,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 44100,- 29551,-
5. Služby 67000,- 95630,-
6. Cestovní náhrady 55000,- 65596,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 33900,- 33900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 339000,-
Uznané náklady 339000,-
Celkem běžné finanční prostředky 339000,- 339000,-
Zpět na seznam